هتل آپارتمان خاتون اصفهان

اصفهان،خیابان چهار باغ عباسی،کوچه جهان آرا
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان خاتون
خاتون-آپارتمان یکنفره
آپارتمان یکنفره
ایران هتل آنلاین
482,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
1 شهریور
جمعه
514,100
تومان
2 شهریور
شنبه
514,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
514,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
514,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
514,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
514,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
514,100
تومان
هتل یار
483,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
483,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
483,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
483,000
تومان
1 شهریور
جمعه
483,000
تومان
2 شهریور
شنبه
483,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
483,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
483,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
483,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
483,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
483,000
تومان
علاءالدین
483,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
483,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
483,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
483,000
تومان
1 شهریور
جمعه
500,000
تومان
2 شهریور
شنبه
500,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
500,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
500,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
500,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
500,000
تومان
ایران مارکوپولو
490,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
1 شهریور
جمعه
490,000
تومان
2 شهریور
شنبه
490,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
490,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
490,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
490,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
490,000
تومان
خاتون-آپارتمان دونفره
آپارتمان دونفره
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
جمعه
520,000
تومان
2 شهریور
شنبه
520,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
520,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
جمعه
520,000
تومان
2 شهریور
شنبه
520,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
520,000
تومان
علاءالدین
520,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
جمعه
530,000
تومان
2 شهریور
شنبه
530,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
خاتون-آپارتمان سه نفره
آپارتمان سه نفره
ایران هتل آنلاین
555,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
1 شهریور
جمعه
595,500
تومان
2 شهریور
شنبه
595,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
595,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
595,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
595,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
595,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
595,500
تومان
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
1 شهریور
جمعه
556,000
تومان
2 شهریور
شنبه
556,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
556,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
556,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
556,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
556,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
556,000
تومان
علاءالدین
556,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
1 شهریور
جمعه
570,000
تومان
2 شهریور
شنبه
570,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
1 شهریور
جمعه
560,000
تومان
2 شهریور
شنبه
560,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
560,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
560,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
560,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
560,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
560,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
592,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
592,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
1 شهریور
جمعه
636,100
تومان
2 شهریور
شنبه
636,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
636,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
636,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
636,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
636,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
636,100
تومان
علاءالدین
593,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
593,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
593,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
1 شهریور
جمعه
600,000
تومان
2 شهریور
شنبه
600,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
600,000
تومان
هتل یار
593,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
593,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
593,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
1 شهریور
جمعه
593,000
تومان
2 شهریور
شنبه
593,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
593,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
593,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
593,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
593,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
593,000
تومان
ایران مارکوپولو
598,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
598,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
598,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
598,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
598,000
تومان
1 شهریور
جمعه
598,000
تومان
2 شهریور
شنبه
598,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
598,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
598,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
598,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
598,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
598,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه پنج نفره - 90 متری
آپارتمان دوخوابه پنج نفره - 90 متری
ایران هتل آنلاین
675,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
1 شهریور
جمعه
728,300
تومان
2 شهریور
شنبه
728,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
728,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
728,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
728,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
728,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
728,300
تومان
علاءالدین
676,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
1 شهریور
جمعه
700,000
تومان
2 شهریور
شنبه
700,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
700,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
700,000
تومان
هتل یار
676,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
1 شهریور
جمعه
676,000
تومان
2 شهریور
شنبه
676,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
676,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
676,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
676,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
676,000
تومان
ایران مارکوپولو
680,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
1 شهریور
جمعه
680,000
تومان
2 شهریور
شنبه
680,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
680,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
680,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
680,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
680,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه شش نفره - 90 متری
آپارتمان دوخوابه شش نفره - 90 متری
هتل یار
759,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
759,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
759,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
759,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
759,000
تومان
1 شهریور
جمعه
759,000
تومان
2 شهریور
شنبه
759,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
759,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
759,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
759,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
759,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
759,000
تومان
علاءالدین
759,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
759,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
759,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
759,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
759,000
تومان
1 شهریور
جمعه
800,000
تومان
2 شهریور
شنبه
800,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
800,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
800,000
تومان
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
760,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
1 شهریور
جمعه
820,600
تومان
2 شهریور
شنبه
820,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
820,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
820,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
820,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
820,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
820,600
تومان
ایران مارکوپولو
765,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
765,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
765,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
765,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
1 شهریور
جمعه
765,000
تومان
2 شهریور
شنبه
765,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
765,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
765,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
765,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
765,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
765,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه هفت نفره - 90 متری
آپارتمان دوخوابه هفت نفره - 90 متری
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
1 شهریور
جمعه
912,800
تومان
2 شهریور
شنبه
912,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
912,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
912,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
912,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
912,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
912,800
تومان
ایران مارکوپولو
855,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
855,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
855,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
1 شهریور
جمعه
855,000
تومان
2 شهریور
شنبه
855,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
855,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
855,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
855,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
855,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
855,000
تومان
علاءالدین
913,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
913,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
913,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
913,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
913,000
تومان
1 شهریور
جمعه
913,000
تومان
2 شهریور
شنبه
913,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
913,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
913,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
913,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
913,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
913,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان خاتون اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
نمای رو به حیاط
نمای کوچه
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 239,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 275,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 416,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 295,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
هتل یار
از 311,000 تومان
جاباما
از 534,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
علاءالدین
از 419,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 413,000 تومان
اسنپ تریپ
از 582,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 473,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 593,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 349,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
هتل یار
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 748,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 242,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 166,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 165,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 239,000 تومان
هتل یار
از 247,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 337,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل اصفهان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 199,000 تومان
علاءالدین
از 203,000 تومان
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 242,000 تومان
هتل یار
از 327,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 198,000 تومان
علاءالدین
از 200,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 345,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 338,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
علاءالدین
از 193,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان خاتون اصفهان

(10 نظر)
هتل خوب و تمیز و با صبحانه متنوع، ولی قیمت کمی بالاست....
خوب بود....
کارکنان مودب...
صبحانه عالی بود در حد هتل های عالی ، حمام و اتاق ها خوب و تمیز، دستشویی کمی کوچک بود، دیوارها نازک بود و صدای واحد بغلی شنیده می شد، کارکنان مودب و خوب ، پارکینگ خوب ....
در واحدی که ما بودیم سرویس فرنگی نبود و اینه هم در واحد کم نبود...
تمیزی اتاق عالی بود ولی کیفیت طراحی سرویس بد بود و ترتیب رادیاتورها و میزان گرمایش اتاق ها و هال اصلا هماهنگ نبود و کیفیت صبحانه خوب نبود و در مجموع با توجه به قیمت رضایت بخش نبود...
با توجه به قیمت عالی بود. پرسنل مودبی داشت. ...
زیاد با کارکنان در ارتباط نبودم اما از نظر صبحانه خیلی معمولی و محل تعبیه سرویس فرنگی بسیار تنگ. ...
خوب...
خوب...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.