هتل قصر منشی اصفهان

"اصفهان، خیابان نشاط، کوچه قصر منشی غربی، پلاک 9."
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

هتل قصر منشی اصفهان-یک تخته
یک تخته
هتل یار
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
469,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
469,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
469,000
تومان
20 تیر
جمعه
469,000
تومان
21 تیر
شنبه
469,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
469,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
469,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس A
دو تخته دابل کلاس A
هتل یار
596,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
596,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
596,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
596,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
596,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
596,000
تومان
20 تیر
جمعه
596,000
تومان
21 تیر
شنبه
596,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
596,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
596,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
596,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
596,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس B
دو تخته دابل کلاس B
هتل یار
739,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
20 تیر
جمعه
739,000
تومان
21 تیر
شنبه
739,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته تویین کلاس B
دو تخته تویین کلاس B
هتل یار
739,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
20 تیر
جمعه
739,000
تومان
21 تیر
شنبه
739,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس C
دو تخته دابل کلاس C
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل قاجار VIP
دو تخته دابل قاجار VIP
هتل یار
799,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
799,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
799,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
799,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
799,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
799,000
تومان
20 تیر
جمعه
799,000
تومان
21 تیر
شنبه
799,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
799,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
799,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
799,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
799,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل صفویه VIP
دو تخته دابل صفویه VIP
هتل یار
1,114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
1,114,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
1,114,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
1,114,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,114,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,114,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,114,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,114,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,114,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,114,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,114,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,114,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل آینه VIP
دو تخته دابل آینه VIP
هتل یار
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
1,320,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
1,320,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
1,320,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,320,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,320,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,320,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,320,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,320,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-سه تخته
سه تخته
هتل یار
806,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
806,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
806,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
806,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
806,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
806,000
تومان
20 تیر
جمعه
806,000
تومان
21 تیر
شنبه
806,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
806,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
806,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
806,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
806,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-کانکت چهار تخته دل نشین VIP
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
هتل یار
1,657,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 تیر
یکشنبه
1,657,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
1,657,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
1,657,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,657,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,657,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,657,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,657,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,657,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,657,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,657,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,657,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
صرافی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
رستوران
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(8 نظر)
همه چیز بسیار عالی بود و واقعا توصیه میکنم ممکنه قیمتش یه مقدار بالا باشه ولی ولاقعا به تجربه اش میارزید
من به مدت یک‌شب به همراه دوستم در این هتل اقامت داشتم ارزش هتل در برابر قیمت بسیار پایین تر است اتاق ها کوچک ودلگیر هستند . به هیچ عنوان این هتل رو‌ به شما توصیه نمیکنم. با تشکر از اسنپ تریپ
با سلام . من در تاريخ ٥ تير ٩٨ به مدت ٢ شب همراه همسر مهربونم در اين هتل أقامت داشتم . همه موارد عالى و أقامت در اين هتل توصيه ميشود ، تنها كمبود هتل نبود پاركينگ مسقف و چايى ساز درون اتاق بود .
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
با سلام بنده ۲ شب در این هتل اقامت داشته ام فضای خیلی ارام و دلنشین اتاق و سرویس بسیار تمیز رفتار پرسنل خوب صبحانه عالی در کل ارزش دیدن و اقامت رو داره
اين هتل در دل آثار باستاني اصفهان قرار داره نزديكترين فاصله تا ميدان نقش جهان و سبك كاملا سنتي و محيط سنتي اون كاملا آدم را به خاطرات و حال و هواي خانه هاي مادربزرگ ها و قديمي ها ميبره به نظرم از لحاظ كيفيت غذا هم خوب بود.اتاقها هم نو تمييز بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.