هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان رسالت یک، رو به روی پارک ترافیک رسالت
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک
هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته نوع B (فاقد پنجره)
اتاق یک تخته نوع B (فاقد پنجره)
جاباما
100,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
8 شهریور
جمعه
100,000
تومان
9 شهریور
شنبه
100,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
100,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جا اینجاس
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
8 شهریور
جمعه
134,000
تومان
9 شهریور
شنبه
134,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
134,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
8 شهریور
جمعه
134,000
تومان
9 شهریور
شنبه
134,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
134,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
8 شهریور
جمعه
134,000
تومان
9 شهریور
شنبه
134,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
134,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
134,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
134,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
134,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
134,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
8 شهریور
جمعه
250,000
تومان
9 شهریور
شنبه
250,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
8 شهریور
جمعه
250,000
تومان
9 شهریور
شنبه
250,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
جا اینجاس
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
8 شهریور
جمعه
250,000
تومان
9 شهریور
شنبه
250,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
260,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه دو نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه دو نفره
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
8 شهریور
جمعه
300,000
تومان
9 شهریور
شنبه
300,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جا اینجاس
322,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
322,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
322,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
322,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
322,000
تومان
8 شهریور
جمعه
322,000
تومان
9 شهریور
شنبه
322,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
322,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
322,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
322,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
322,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
378,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
378,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
378,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
378,000
تومان
8 شهریور
جمعه
378,000
تومان
9 شهریور
شنبه
378,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
378,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
378,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
378,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
378,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
378,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوخوابه چهار تخته
سوئیت دوخوابه چهار تخته
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
8 شهریور
جمعه
385,000
تومان
9 شهریور
شنبه
385,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
8 شهریور
جمعه
385,000
تومان
9 شهریور
شنبه
385,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
8 شهریور
جمعه
482,000
تومان
9 شهریور
شنبه
482,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
جاباما
530,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
8 شهریور
جمعه
530,000
تومان
9 شهریور
شنبه
530,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق کانکت چهارتخته
اتاق کانکت چهارتخته
جا اینجاس
482,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
8 شهریور
جمعه
482,000
تومان
9 شهریور
شنبه
482,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
8 شهریور
جمعه
565,000
تومان
9 شهریور
شنبه
565,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
جا اینجاس
565,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
8 شهریور
جمعه
565,000
تومان
9 شهریور
شنبه
565,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
جاباما
630,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
8 شهریور
جمعه
630,000
تومان
9 شهریور
شنبه
630,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
اقامت 24
697,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
697,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
697,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
697,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
697,000
تومان
8 شهریور
جمعه
697,000
تومان
9 شهریور
شنبه
697,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
697,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
697,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
697,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
697,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
697,000
تومان
جاباما
730,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
730,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
730,000
تومان
8 شهریور
جمعه
730,000
تومان
9 شهریور
شنبه
730,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
730,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
730,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
اقامت 24
744,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
744,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
744,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
744,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
744,000
تومان
8 شهریور
جمعه
744,000
تومان
9 شهریور
شنبه
744,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
744,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
744,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
744,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
744,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
744,000
تومان
جاباما
805,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
805,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
805,000
تومان
8 شهریور
جمعه
805,000
تومان
9 شهریور
شنبه
805,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
805,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
805,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
كتابخانه
نمای کوچه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 630,000 تومان
جاباما
از 638,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 241,000 تومان
اقامت 24
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 583,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 468,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
اقامت 24
از 261,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 328,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

(35 نظر)
مكان هتل خارج از اصفهان و نزديك خميني شهر است كه مشكلات حاشيه شهر مثل وجود تعميرگاههاي فراوان و سبزي كاري و... نزديك مكان هتل ممكن است شمارا شوكه كند، اما در عوض كاركنان بسيار حرفه اي و مودب و مهربان، قيمت مناسب اقامت، واحدهاي تميز ، امكانات مناسب، صبحانه خوب ، سكوت و ارامش و ... جبران مافات ميكند ...
برخورد کارکنان بسیارخوب، صمیمی و حرفه ای تنها مورد منفی وضعیت دسترسی هتل است که من کارم با تاکسی راه افتاد....
هتل بسیار خوبی بود...
ویلا های بزرگ، بسیار تمیز با امکانات مناسب برخورد پرسنل و حسن همکاری ایشان عالی موقعیت مکانی دور از اماکن تفریحی و مرکز شهر صبحانه با تنوع متوسط و کیفیت مطلوب
یک هتل بسیار خوب با کارکنان خیلی محترم و دوستانه.
این هتل از امتیازات زیادی برخوردار است من همیشه در حال مسافرت هستم و از اقامت خود در این هتل لذت بردم . امکانات عالی . اتاق تمیز و بدون هیچ ایرادی . رفتار کارکنان خیلی خوب بود . این هتل دارای ویلاهائی است که برای سفر های خانوادگی توصیه می شود و حس خونه خودتون را به ادم دست میده هر چند به یک نفر هم ویلا را میدهند و جالب اینکه نرخ گذاریش بر اساس تعداد نفرات هست .
با سلام در اردیبهشت 98 چند روزی در این هتل اقامت داشتیم انصافا خیلی راضی ام ازشون برخورد کارکنان هتل عالی بود .
پرسنل بسیار مؤدب و خوشرو ولی اتاق‌ها ملافه نداشت و بر طبق درخواست داده می‌شد. سرویس بهداشتی می‌توانست تمیزتر باشد. ...
هتلی خاص و خوب باکادری محترم و خوش برخورد،بخصوص جناب اقای حسن پور که ازهیچ تلاشی برای اقامتی دلپذیر فروگذاری نکردند، همه چیزتمیزومرتب بود ،البته لازم بذکراست کف اتاقها میتوانست تمیزترباشد ، حوله بایستی در اتاقها می بود ، ...
نقاط قوت:
همه چی عالی بود... مخصوصا کادر خوش برخورد هتل
نقاط ضعف:
فقط از مرکز شهر کمی فاصله داره که برای من که ماشین داشتم مشکلی نبود
خود هتل هتل خوبی هست و کارکنان هم رفتار خوب و مناسبی در قبال مهمان ها دارند .اما از لحاظ دسترسی به اماکن تاریخی و توریستی خوب نیست . ...
برخورد پرسنل عالی...
اتاق کوچک بود....
اقامتی راحت در هتل نه کاملا لوکس ولی قابل قبول با پرسنلی پاسخگو و مهربان و مودب ،اتاقها و محیط هتل قابل قبول با صبحانه ای با کیفیت اگر دنبال هتلی متوسط و خوب هستید این هتل گزینه مناسبی است ، ما مشکلی با بعد مسافت به مرکز شهر نداشتیم . دوچرخه های با کیفیت و رایگان تفریح مناسبی بودند،در کل از اقامت ۳ شبه خودم در این هتل راضی بودم ...
برخورد كارمندان و مديريت عالی بود....
سه شب رزرو کردیم . جاباما واقعا بی نظیره و قابل اعتماد خیلی کمک کرد به ما و ازشون تشکر می کنم . هتل واقعا عالیه واحد ویلائی دقیق مانند منزل شخصی پرسنل همیشه حاضر و از هیچ خدماتی دریغ نمی کنند . من اگه صد بار دیگه اصفهان سفر کنم حتما از جاباما این هتل را رزرو می کنم . و تصمیم دارم عید نوروز در این هتل اقامت داشته باشم و توصیه می کنم برای ایام تعطیلات نوروز این هتل با توجه به فضای سبز هتل و مسیر و ارامشی که دارد بهترین گزینه است .000000000
ممنون از اسنپ تریپ بابت پیشنهاد این هتل؛ هتل بسیار عالی و خوبی بود و رفتار و خوشرویی کارکنان این هتل بهتر از همه چیز در یاد می ماند این هتل را پیشنهاد میکنم.
هتل معمولی و خوب
هتل بسیار خوبی بود همه امکانات نو هستن و برخورد کارکنان عالیه...با اینکه از اتاقای ویلایی استفاده نکردم ولی بنظرم برای خونواده مناسب بودن...تنها ایرادی که داشت دوری از مرکز شهر و جاهای دیدنی اصفهان بود.
بسیار هتل خوب و تمیزی بود و از نظر دسترسی هم جای خوبی بود،صبحانه تو اتاق سرو شد و عالی بودفقط صدای اسانسور تو اتاق خواب بود و دیگه هیچ ایرادی نداشت
ما از سوییت هتل استفاده کردیم که نسبت به ۳ستاره بودن هتل از نظر تمیزی و امکانات عالی بود. برخورد پرسنل خیلی مودبانه و خوب بود. اگر دوس دارید تو مسافرت احساس راحتی کنید و احساس کنید تو خونه خودتون هستید حتما از سوییت های این هتل استفاده کنید. ممنون از مهمان نوازی هتل هخامنشیان پارتاک که باعث شدن سفر راحت و به یادموندنی داشته باشیم.
نقاط قوت:
میهمانداری عالی مسئولین محترم هتل غذای خوب فضای آرام مثل اینکه خونه خودمون باشه آدرس هم خوبه اگ روز تعطیل باشه با اتومبیل تا نقش جهان ۱۵ دقیقه بیشتر مسافت نداره
نقاط ضعف:
خداروشکر ما که نکته منفی ندیدیم
من در تاریخ 13آبان برای یک شب اونجا اقامت داشتم. محیط بسیار گرم و خوب با کارکنان دلسوز و خوش برخورد داره. مطمئنا دفعه بعد هم این هتل رو انتخاب می کنم.در ضمن از مدیر و کارکنان مجموعه کمال تشکر را دارم.
اين هتل بدون شك يكي از بهترين انتخاب ها ميتونه باشه براي كسايي كه كاري سفر ميكنن گرچه خيلي خيلي به خانواده ها هم توصيه ميكنم براي اينكه واقعا متراژ ويلايي هاشون عاليه و كاملا احساس راحتي ميكنن و هركسي ميتونه اتاق خودش رو داشته باشه! من چون زياد سفر ميكنم هميشه نگرانم تو هتل اتفاقي برام ببفته اما اينجا نگران نبودم چون روز دوم منو نديدن تماس گرفتن پيگير احوال من شدن :-) و اين نشون ميده اين هتل علاوه بر خدمات دادن براي خودش رسالت داره
محیط ساکت و آرامی داشت. برای استراحت خیلی مناسب بود. اما فضای پیرامونی دلپذیری نداره. به اصطلاح متلی است در بین خانه های مسکونی دور از مرکز شهر. به همین خاطر، قیمتش در برابر این نقایص، بالاست اما خب از هتل‌های شهر خیلی ارزانتره. دسترسی به جاهای دیدنی اصفهان، زمانبره. بدون خودرو هزینه آژانس یا اسنپ قابل قبوله. صبحانه خوب و فراتر از انتظاری داشت.
امکانات خوب وبرخورد پرسنل عالی وصبحانه عالی . درسته که این هتل دور از مرکز شهر است ولی محیط آرام وخوبی را مهیا کرده بنده دفعات بعد که بخواهم به اصفهان سفر کنم در این محل اقامت میکنم با ماشین شخصی سفر کرده بودم که دارای پارکینگ در ویلاها بود .باتشکر
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوبی دارد محیطی دنج داشت فضایی دلنشین و متفاوت با سایر هتلها دارد مهمان احساس می کند در منزل شخصی خودش است یکی از بهترین امکانات این هتل داشتن حیاط است زندگی کردن در خانه های یک طبقه و حیاط دار برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند فوق العاده امن وایمن رزرواسیون بسیار با محبت بود و به هر طریقی با شرایط مهمان کنار کنار میاد مثلاً اضافه کردن به زمان خروج ویا کم کردن زمان ورود کلا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
این هتل برای افرادی که ماشین دارند بهتر است چون یک مقدار آز مرکز شهر دور است نسبت به مزایای دیگر، دور بودن قابل چشم پوشی است
سلام من و همسرم براى اولين بار اومديم اصفهان... و خيلى در انتخاب هتل وسواس داشتيم خداروشكر بهترين بااخلاق ترين و دنج ترين هتل رو انتخاب كرديم... كادر حرفه اى و خوش برخورد و پرانرژی در محیطی آرام و سرشار از انرژی مثبت با صبحانه های بی نهایت لذیذ... خاطره خوشی برامون ساخت ... تشکر از مدیریت هتل هخامنشیان... انشالله با خانواده مجدد میایم 💙
این هتل را به همه توصیه میکنم پرسنل هتل بر خورد خوبی داشتند و پذیرایی عالی داشتند فقط خدا کنه فرهنگ تکریم مشتری در همه هتل ها اینطوری باشه
برخوردپرسنل عالی بود، صبحانه هم خیلی خوب بودفکرنمیکردم اینقدراحساس خوبی بهم بده، ویلایی ک گرفته بودیم مثل خونه خودمون راحت بودیم، درکل خیلی خوبه، باتشکرازمدیریت و کارکنان هتل پارتاک
پذیرایی بی نظیر این اقامتگاه حس سکونت در منزل شخصی رو به آدم میده، واقعا ممنونم از برخورد گرم و صمیمانه و پذیرایی پرسنل این هتل، شدیدا توصیه میکنم به مسافرین اصفهان که این هتل رو از دست ندن، درسته که این هتل ۳ ستاره هست ولی پرسنل و پذیراییشون بی نهایت ستاره داره، پایدار باشند
به نظر بنده بسیار خوب بود و من از پرسنل هتل تشکر میکنم .
برخورد مدیریت محترم عالی.برخوردپرسنل عالی. اینترنت وامکانات رفاهی عالی. صبحانه عالی. دکوروچیدمان وکتابخانه هتل عالی. واقعاهرچی ازخوبی های این هتل بگم کم گفتم . قیمت نسبت به امکانات واتاق ها عالیه واقعا. این هتل به افرادی که سفرکاری دارن وباخانواده میخواهند مکانی دنج وآرام راتجربه کنن پیشنهادمیکنم.باتشکرازمدیریت محترم سایت جاباما
نقاط قوت:
سوئیت دوبلکس هتل عالیه
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب و خدمات هتل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.