هتل ایران زمین دورود

دورود، میدان ابوالفظل (ع)
3.5
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایران زمین
ایران زمین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
رهی نو
127,400 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
127,400
تومان
30 شهریور
شنبه
127,400
تومان
31 شهریور
یکشنبه
127,400
تومان
1 مهر
دوشنبه
127,400
تومان
2 مهر
سه شنبه
127,400
تومان
3 مهر
چهارشنبه
127,400
تومان
4 مهر
پنجشنبه
127,400
تومان
5 مهر
جمعه
127,400
تومان
6 مهر
شنبه
127,400
تومان
7 مهر
یکشنبه
127,400
تومان
8 مهر
دوشنبه
127,400
تومان
علاءالدین
129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
129,000
تومان
30 شهریور
شنبه
129,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
129,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
129,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
129,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
129,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
129,000
تومان
5 مهر
جمعه
129,000
تومان
6 مهر
شنبه
129,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
129,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
129,000
تومان
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
130,000
تومان
30 شهریور
شنبه
130,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
5 مهر
جمعه
130,000
تومان
6 مهر
شنبه
130,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
ایران زمین-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
رهی نو
181,300 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
181,300
تومان
30 شهریور
شنبه
181,300
تومان
31 شهریور
یکشنبه
181,300
تومان
1 مهر
دوشنبه
181,300
تومان
2 مهر
سه شنبه
181,300
تومان
3 مهر
چهارشنبه
181,300
تومان
4 مهر
پنجشنبه
181,300
تومان
5 مهر
جمعه
181,300
تومان
6 مهر
شنبه
181,300
تومان
7 مهر
یکشنبه
181,300
تومان
8 مهر
دوشنبه
181,300
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
185,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
185,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ایران زمین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
رهی نو
181,300 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
181,300
تومان
30 شهریور
شنبه
181,300
تومان
31 شهریور
یکشنبه
181,300
تومان
1 مهر
دوشنبه
181,300
تومان
2 مهر
سه شنبه
181,300
تومان
3 مهر
چهارشنبه
181,300
تومان
4 مهر
پنجشنبه
181,300
تومان
5 مهر
جمعه
181,300
تومان
6 مهر
شنبه
181,300
تومان
7 مهر
یکشنبه
181,300
تومان
8 مهر
دوشنبه
181,300
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
185,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
185,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ایران زمین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
رهی نو
249,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
249,900
تومان
30 شهریور
شنبه
249,900
تومان
31 شهریور
یکشنبه
249,900
تومان
1 مهر
دوشنبه
249,900
تومان
2 مهر
سه شنبه
249,900
تومان
3 مهر
چهارشنبه
249,900
تومان
4 مهر
پنجشنبه
249,900
تومان
5 مهر
جمعه
249,900
تومان
6 مهر
شنبه
249,900
تومان
7 مهر
یکشنبه
249,900
تومان
8 مهر
دوشنبه
249,900
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
255,000
تومان
30 شهریور
شنبه
255,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
5 مهر
جمعه
255,000
تومان
6 مهر
شنبه
255,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
ایران هتل آنلاین
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
255,000
تومان
30 شهریور
شنبه
255,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
5 مهر
جمعه
255,000
تومان
6 مهر
شنبه
255,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
علاءالدین
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
255,000
تومان
30 شهریور
شنبه
255,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
5 مهر
جمعه
255,000
تومان
6 مهر
شنبه
255,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
ایران زمین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
رهی نو
270,480 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,480
تومان
30 شهریور
شنبه
270,480
تومان
31 شهریور
یکشنبه
270,480
تومان
1 مهر
دوشنبه
270,480
تومان
2 مهر
سه شنبه
270,480
تومان
3 مهر
چهارشنبه
270,480
تومان
4 مهر
پنجشنبه
270,480
تومان
5 مهر
جمعه
270,480
تومان
6 مهر
شنبه
270,480
تومان
7 مهر
یکشنبه
270,480
تومان
8 مهر
دوشنبه
270,480
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
276,000
تومان
30 شهریور
شنبه
276,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
276,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
5 مهر
جمعه
276,000
تومان
6 مهر
شنبه
276,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
276,000
تومان
30 شهریور
شنبه
276,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
276,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
5 مهر
جمعه
276,000
تومان
6 مهر
شنبه
276,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
276,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران زمین دورود

تاکسی سرویس
رستوران
اینترنت
تالار عروسی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
امكانات برای معلولين
پارکینگ
اسانسور
نمازخانه
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس
رستوران
اينترنت در لابی
نمای کوه
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه واکس کفش
تالار عروسی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
نمای دشت
هماهنگ کننده تور
تلويزيون LED در لابی
رمپ
ویلچر
Business Center

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین دورود

(15 نظر)
نقاط قوت:
در حد خودش معمولی بود برخورد پرسنل و موقعیت مکانی خوب بود پارکینگ خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق معمولی بود ملحفه ها کثیف بود صبحانه خیلی تنوعش کم بود راه پله ها کثیف بود
هتل تمیز و قابل قبول هست ولی امکاناتی ندارد مانند سشوار ، مسواک و ... ولی غذای رستوران خوب نبود ، پایین بعنوان سالن عروسی استفاده می شد که بشدت باعث برهم زدن آرامش می شد...
با وجود سه ستاره بودن هتل ، کیفیت خدمات بسیار مطلوب بود، برخورد کارکنان، کیفیت و نظافت اتاق ها، اینترنت و دسترسی هتل بسیار عالی بود....
نقاط قوت:
تمیزی و راحتی
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی معمولی
به نسبت قیمت دارای ارزش است. البته هتل رقیبی هم در شهر عملا وجود ندارد تا با ان مقایسه شودو ولی در هر حال نمره من به این هتل قبولی است و راضی بودم...
خیلی قوانین سنگین داشتند و با توجه به تالار و رستوران مشکل جای پارک و شلوغی ورودی و صبحانه سرد مشکلاتش بود...
هتلی در حد 2 ستاره ...
امکانات و ... صفر...
کادری مهربان و پاسخگو، مدیری مهمان نواز و خونگرم و مردمی که حس قشنگ مردمان دیار آشنا را داشتند. یکی از بهترین سفرهای ایرانگردی من بود....
كاركنان خونگرم و با برخورد مناسب...
متوسط بود...
به نسبت آن که در شهر کوچکی واقع شده،بسیار خوب و مناسب است،هم از نظررقیمت و هم تجهیزات.تمیز و مرتب است.اطاقها خوب و جادار،دارای تلویزیون و یخچال.صبحانه و نهار و شام قابل قبول تم تکراری هستند.بیش از هر چیز رفتار کلیه پرسنل از پذیرش نا آشپزخانه و هر قسمت دیگری فوق العاده مودبانه و کمک کننده هستند.در آرزوی موفقیت ایشان هستیم
هتل مناسب، ورودی شهر، اتاقهای تمیز و بازسازی شده، صبحانه قابل قبول...
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود امکانات هتل خوب بود و صبحانه عالی بود برخورد کارکنان بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
در موقع مراسم ها هتل شلوغ می شود و پارکینگ جا ندارذ
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود، جای هتل خوب بود، پارکینگ خوبی هم داشت، پرسنلش خوش برخورد بودن
نقاط ضعف:
روم سرویس زمانی که داخل هتل نبودیم برای نظافت نیومدن کیفیت صبحانه میتونست بهتر باشه اگه توی هتل عروسی باشه دیگه جای پارک ماشین برای مسافرها نگه نمیدارن!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.