هتل ایران زمین دورود

دورود، میدان ابوالفظل (ع)
3.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایران زمین
ایران زمین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
130,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
4 مرداد
جمعه
130,000
تومان
5 مرداد
شنبه
130,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
ایران زمین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
183,900 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
183,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
183,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
183,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,900
تومان
4 مرداد
جمعه
183,900
تومان
5 مرداد
شنبه
183,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
183,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
183,900
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
ایران زمین-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
183,900 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
183,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
183,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
183,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,900
تومان
4 مرداد
جمعه
183,900
تومان
5 مرداد
شنبه
183,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
183,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
183,900
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
ایران زمین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
253,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
253,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
253,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
253,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
253,500
تومان
4 مرداد
جمعه
253,500
تومان
5 مرداد
شنبه
253,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
253,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
253,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
253,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
253,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
253,500
تومان
ایران هتل آنلاین
255,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
ایران زمین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
274,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
274,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
274,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
274,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,300
تومان
4 مرداد
جمعه
274,300
تومان
5 مرداد
شنبه
274,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
274,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
274,300
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین دورود

(13 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی و راحتی
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی معمولی
به نسبت قیمت دارای ارزش است. البته هتل رقیبی هم در شهر عملا وجود ندارد تا با ان مقایسه شودو ولی در هر حال نمره من به این هتل قبولی است و راضی بودم...
خیلی قوانین سنگین داشتند و با توجه به تالار و رستوران مشکل جای پارک و شلوغی ورودی و صبحانه سرد مشکلاتش بود...
هتلی در حد 2 ستاره ...
امکانات و ... صفر...
کادری مهربان و پاسخگو، مدیری مهمان نواز و خونگرم و مردمی که حس قشنگ مردمان دیار آشنا را داشتند. یکی از بهترین سفرهای ایرانگردی من بود....
كاركنان خونگرم و با برخورد مناسب...
متوسط بود...
هتل مناسب، ورودی شهر، اتاقهای تمیز و بازسازی شده، صبحانه قابل قبول...
خوب بود...
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود امکانات هتل خوب بود و صبحانه عالی بود برخورد کارکنان بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
در موقع مراسم ها هتل شلوغ می شود و پارکینگ جا ندارذ
هتل خوبی بود فقط کیفیت صبحانه کمی پایین بود...
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود، جای هتل خوب بود، پارکینگ خوبی هم داشت، پرسنلش خوش برخورد بودن
نقاط ضعف:
روم سرویس زمانی که داخل هتل نبودیم برای نظافت نیومدن کیفیت صبحانه میتونست بهتر باشه اگه توی هتل عروسی باشه دیگه جای پارک ماشین برای مسافرها نگه نمیدارن!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.