هتل آوان دزفول

دزفول، میدان امام حسین، بلوار 15 خرداد، روبروی هایپرمارکت زیتون
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آوان دزفول
آوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
357,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
357,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
357,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
357,000
تومان
22 فروردین
جمعه
357,000
تومان
23 فروردین
شنبه
357,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
357,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
357,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
357,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
357,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
357,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
366,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
366,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
366,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
366,000
تومان
22 فروردین
جمعه
366,000
تومان
23 فروردین
شنبه
366,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
366,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
366,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
366,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
366,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
366,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
357,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
357,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
357,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
357,000
تومان
22 فروردین
جمعه
357,000
تومان
23 فروردین
شنبه
357,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
357,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
357,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
357,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
357,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
357,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
366,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
366,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
366,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
366,000
تومان
22 فروردین
جمعه
366,000
تومان
23 فروردین
شنبه
366,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
366,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
366,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
366,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
366,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
366,000
تومان
آوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
459,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
459,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
459,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
459,000
تومان
22 فروردین
جمعه
459,000
تومان
23 فروردین
شنبه
459,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
459,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
459,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
459,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
459,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
459,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
460,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
460,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
460,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
460,000
تومان
22 فروردین
جمعه
460,000
تومان
23 فروردین
شنبه
460,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
460,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
460,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
460,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
460,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
460,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آوان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
556,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
556,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
556,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
556,000
تومان
22 فروردین
جمعه
556,000
تومان
23 فروردین
شنبه
556,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
556,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
556,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
556,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
556,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
556,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
570,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
570,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
570,000
تومان
22 فروردین
جمعه
570,000
تومان
23 فروردین
شنبه
570,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
570,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
570,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
570,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
570,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آوان دزفول

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
باغچه
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل آوان دزفول

(20 نظر)
به همراه خانواده از هتل آوان راضی بودیم و مخصوصا از عملکرد و رفتار پرسنل محترم آن هتل . خسته نباشن و خدا قوت
برای این رنج قیمتی در ایران هتلهای زیادی رو تجربه کردم و باید اقرار کنم یکی از بهترین هاش همین هتل آوان دزفول هست، برخورد پرسنلش هم عالیه یه مشکل کوچیک داره اونم نداشتن آسانسور برای طبقه دومه که خیلی البته به چشم نمیاد .
رفتار پرسنل خوب بود.
با توجه به سه ستاره بودن هتل امکانات تمیزی و شرایط هتل بسیار خوب بود.اتاق موقع تحویل کاملا آماده بود.صبحانه بسیار خوب و کامل بود.هتل آرام و امکانات هتل بسیار خوب بود و در کل من از اقامتم بسیار راضی بودم.
- برخورد کارمندان و بخصوص مسئول رستوران بسیار گرم و پر انرژی بود. - امکانات اتاق بعد از بازسازی کمی نقص داشت. مثلا رنگ درب اتاق اصلا به تم قهوه ای نمی آمد، به جای کارت کلید با جا کلیدی خیلی بزرگ بود، باتری ساعت خوابیده بود، دمپایی پلاستیکی غیر بسته بندی و استفاده شده و کثیف بود . سرویس فرنگی قدیمی و کثیف به نظر می آمد، تلویزیون نمیدونم به چه دلیلی تقریبا زیر سقف نصب شده بود! تعداد پریز برای شارژ گوشی کم و در دسترس نبود. پاکیزگی اتاق در کل خوب بود. - درخواست چایی دم کرده داشتیم که انجام شد و در محوطه حیاط زیبای هتل خیلی دلچسب بود. - صبحانه هتل حدود 10 نوع بود ولی بسیار خلاقانه و غیر تکراری بود و بسیار خوشمزه مثلا شیر برنج محلی و فرنی و فلافل و حلیم با سر شیر گاومیش و ... که فوق العاده بودند. درخواست نیمرو کردیم با کمال میل و خوشرویی پذیرفتند. - موقعیت هتل بسیار دنج و آرام و پارکینگ خیلی مناسب داشت.
رفتار پرسنل عالی، تمیزی هتل خوب بود، صبحانه هتل بسیار خوب بود.
بزرگترین نقطه قوت هتل پرسنل خوش برخورد ان بود
برخورد کارکنان خیلی خوب بود و هتل تمیز و مرتبی بود .تنها ایرادش این که در مرکز شهرو نزدیک به جاهای دیدنی نیست
پرسنل خوش برخورد اتاقها تمیز و قابل قبول صبحانه خیلی خوب
هتل به نسبت دوستاره بودن عالی بود و از بهتر از انتظارم بود خود هتل و پرسنل خوب بودند ، تنها مشکلی که وجود داشت در اون روز برق شهر رفته بود و کارکنان همگی پیگیری و تلاش می کردند.
برخورد عالی پرسنل و فضای تمیز و اتاقهای تمیز و زیبا
بسیار تمیز با کارکنان خیلی مودب و گرم.اتاقها و فضای واقعا دوست داشتنی و تزیین خوش سلیقه. حیاط هتل هم که حرف نداشت. هماهنگی و تلاششان برای اقامت خوب شما قابل تقدیره
هتل تمیزی بود و برخورد پرسنل مناسب بود و صبحانه عالی بود در سفرهای بعدی از این هتل استفاده خواهم کرد .
نقاط قوت:
فوق العاده هتل تميز و خوبى بود اقامت بسيار خوبى رو براى ما ساختن كارمندان بسيار مهربان و مودبى داشت
نقاط ضعف:
صبحانه ميتونه بهتر بشه
Staff weren't really professional, esp. in serving breakfast. However, rooms were really clean
بهترین ویژگی هتل به نسبت هتل های هم ستاره داشتن حیاط و صندلی برای نشستن در باغچه بود، صبحانه هتل کمی متنوع تر بود اما درعین حال ساده، پرسنل رستوران در ساعت ازدحام کم بودن و خیلی هم سر و صدا داشتن، در مجموع اقامت خوبی بود و فقط هتل کمی از مرکز شهر دور بود، ضمنا کافه انتخابهای خیلی محدودی برای سفارش نوشیدنی و دسر در هتل وجود داشت
مزیت هاییی که موجب شد این هتل را پیشنهاد بکنم:فضای عالی و بسیار تمیز پرسنل بسیار خوش اخلاق صبحانه عالی و متنوع اتاقها بسیار عالی و تمیز این هتل واقعا یک هتل سه ستاره به معنای واقعی بود و شاید حتی از درجه خودش بالاتر بود
کلا در شهر دزفول هتل ها معمولی هستند
اتاقها تمیز بودند ولی با استفاده از موکت فرش شده بودند که کهنه و رنگ و رورفته بودند. حمام ها تمیز بودند ولی کاشی ها و سنگ توالت دارای شکستگی بودند. چوب درب حمام بدلیل استفاده بسیار طولانی کاملا از هم وارفته بود . در کل اتاق ها معمولی بود.همچنین باید به این نکته اشاره نمود که در ابتدای روزی که باید هتل را تحویل می دادیم دسترسی به وایرلس را قطع می نمودند. محوطه سازی هتل بسیار خوب و دلباز بود. صبحانه بسیار خوب و برخورد پرسنل نیز بسیار گرم و با محبت بود. شایان ذکر است که این موارد عیوب به مدیریت هتل منعکس شد و اعلام به پیگیری شد.
با توجه به 2 ستاره بودنش بسیار خوب بود. برخورد پرسنل بسیار گرم و دوست داشتنی بود . صبحانه بسیار خوب بود .اتاقها تمیز و خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آوان دزفول در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوان دزفول از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوان دزفول بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوان دزفول رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوان دزفول را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.