مقایسه و رزرو اتاق

هتل ونوس
ونوس-اتاق یک تخته رو به دریا
اتاق یک تخته رو به دریا
علاءالدین
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
158,000
تومان
30 شهریور
شنبه
158,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
158,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
165,000
تومان
30 شهریور
شنبه
165,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
5 مهر
جمعه
180,000
تومان
6 مهر
شنبه
180,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
165,000
تومان
30 شهریور
شنبه
165,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ونوس-اتاق یک تخته پشت به دریا
اتاق یک تخته پشت به دریا
علاءالدین
138,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
138,000
تومان
30 شهریور
شنبه
138,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
145,000
تومان
30 شهریور
شنبه
145,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
145,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
5 مهر
جمعه
155,000
تومان
6 مهر
شنبه
155,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
ایران هتل آنلاین
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
145,000
تومان
30 شهریور
شنبه
145,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
145,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
5 مهر
جمعه
155,000
تومان
6 مهر
شنبه
155,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
ونوس-اتاق دو تخته دبل  رو به دریا
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
5 مهر
جمعه
245,000
تومان
6 مهر
شنبه
245,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
265,000
تومان
30 شهریور
شنبه
265,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
285,000
تومان
5 مهر
جمعه
285,000
تومان
6 مهر
شنبه
285,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
285,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
269,000
تومان
30 شهریور
شنبه
269,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
269,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونوس-اتاق دو تخته دبل پشت به دریا
اتاق دو تخته دبل پشت به دریا
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
230,000
تومان
30 شهریور
شنبه
230,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
5 مهر
جمعه
250,000
تومان
6 مهر
شنبه
250,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
علاءالدین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونوس-اتاق دو تخته رو به دریا
اتاق دو تخته رو به دریا
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,000
تومان
30 شهریور
شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
5 مهر
جمعه
280,000
تومان
6 مهر
شنبه
280,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
ونوس-اتاق دو تخته پشت به دریا
اتاق دو تخته پشت به دریا
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
5 مهر
جمعه
245,000
تومان
6 مهر
شنبه
245,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
ونوس-اتاق سه تخته رو به دریا
اتاق سه تخته رو به دریا
علاءالدین
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
340,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
5 مهر
جمعه
360,000
تومان
6 مهر
شنبه
360,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
ونوس-اتاق سه تخته پشت به دریا
اتاق سه تخته پشت به دریا
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
305,000
تومان
30 شهریور
شنبه
305,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
310,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
5 مهر
جمعه
325,000
تومان
6 مهر
شنبه
325,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
310,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
5 مهر
جمعه
330,000
تومان
6 مهر
شنبه
330,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
330,000
تومان
30 شهریور
شنبه
330,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
5 مهر
جمعه
330,000
تومان
6 مهر
شنبه
330,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
ونوس-سوئیت چهار نفره رو به دریا
سوئیت چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
385,000
تومان
30 شهریور
شنبه
385,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
403,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
403,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
403,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
403,000
تومان
5 مهر
جمعه
403,000
تومان
6 مهر
شنبه
403,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
403,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
403,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
385,000
تومان
30 شهریور
شنبه
385,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونوس-سوئیت چهار نفره پشت به دریا
سوئیت چهار نفره پشت به دریا
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
365,000
تومان
30 شهریور
شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
375,000
تومان
30 شهریور
شنبه
375,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
375,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
5 مهر
جمعه
385,000
تومان
6 مهر
شنبه
385,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
385,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ونوس چابهار

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
تلفن
کافی شاپ
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس
رستوران
اينترنت در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه واکس کفش
نمای رو به حیاط
خدمات اتو
اتاق چمدان
هماهنگ کننده تور
مسلط به زبان ترکی استانبولی
سالن همايش
نمای دريا
سالن كنفرانس

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل لاله چابهار
2.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 227,000 تومان
علاءالدین
از 227,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
جاباما
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل لیپار چابهار
3.4
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
علاءالدین
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 435,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فردوس چابهار
4
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 231,000 تومان
اقامت 24
از 231,000 تومان
هتل یار
از 231,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 231,000 تومان
جاباما
از 231,000 تومان
property-card-image
هتل شاهان چابهار
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 117,000 تومان
علاءالدین
از 118,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 127,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل آذین چابهار
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 187,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 259,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان گدروشیا چابهار
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 250,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپیده چابهار
1.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل ونوس چابهار

(21 نظر)
برخورد خوب کارکنان...
ساحل هتل بسیار کثیف بود و بوی لجن خفه کننده بود. همچنین رستوران نداشت و غذا رو فکر میکنم از غذای دانشگاه می آوردن
خوب...
هتل بد نبود ، غذای هتل خوب نبود ،در رابطه با پیشنهادات تفریحی خودپاسخگو نبودند ....
نقاط قوت:
رفتارخوب و صمیمانه کلیه پرسنل رسیدگی سریع به شکایات کیفیت درحد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
عدم وجودفلاسک چای دراتاق آب معدنی هم فقط درروزاول رایگان بود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و مودب.ِغذاهای عالی و بسیار خوشمزه و باکیفیت.از محاسنات خوب آن کنار دریا بودن آن است .در مجموع من و خانوادم خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی های آن (توالت فرنگی ها)بهتر است تعویض شود چون خیلی فرسوده است .
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار صمیمانه وعالی بود وهر کاری که میتونستن برای رفاه حال مسافران انجام میدادند برخور د بسیار مودبادنه کارکنان پذیرش هتل قابل ستایش هست وازشون بسیار ممنون هستم ازنکات مثب هتل دقیقادر مجاورت دریای عمان هستش ودارای ویوی خوبی هست درنهایت از همه آنها حتی دوستان خدماتی کمال تشکر را دارم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشتند
کارکنان فوق العاده مودب و موقعیت هتل عالی بود فقط داخل اتاقها و سرویس بهداشتی قدیمی است....
کارکنانی مهمان نواز در هتلی قدیمی ...
رستوران نا مرتب و تنوع صبحانه پايين و محدود، واي فاي قطع، بوي بسيار نا خوشايند از لإضلال حمام كه براي رفعش اقدامي نشد رفتار پرسنل خوب و محترمانه ...
برخورد کارکنان خوب بود، غذای رستوران خوب و با قیمت مناسب بود، تخت و ملحفه ها خوب بود، در مجموع راضی کننده بود ممنون از هتل ونوس...
هتل کنار دریا بود و اتاق ما هم رو به دریا بود که عالی بود. رفتار کارکنان هتل خیلی خوب و دوستانه بود. من به کسانی که به چابهار میان این هتل رو پیشنهاد میدم. چون نسبت به قیمتش و امکاناتی که در چابهار وجود داره خیلی خوب بود. والبته خیلی هم تمیز بود....
هتل نسبتا خوبی ست با توجه به اینکه کلا استاندارد هتلها در کشور ما پایینه. اگر دنبال مکان آرام می گردید با ساحل اختصاصی واقعا گزینه ی خوبی ست. رستوران وییو رو به دریا داره و غذاش هم خوبه....
پرسنل متوسط...
نقاط قوت:
امنیتش عالی بود کارکنان بسیار مودب ومهربان بودند فکر میکنم تنها هتلی است که کنار دریاست
نقاط ضعف:
امکاناتش کافی نبود برای مثال کمد لباس وسشوار
نقاط قوت:
ساحلی بودن کارکنان خوش اخلاق قیمت آرامش
نقاط ضعف:
امکانات
موقعیت عالی و ساحل اختصاصی
نقاط قوت:
پرسنل مجرب و پاسخگو و بسیار مودب، موقعیت عالی، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
سلام به دوستان شهری بادیدینهای خاص وجالب وکمیاب ومردم خیلی خوب با غذاهای خوشمزه و ارزان وهتل ونوس خوب است اما اگر میخواهی با کیفت بیشتری برخودار باشی هتل لیپار بسیار عالی است پیشنهاد میکنم حتما انجا اقامت داشته باشید سفر خوبی داشته باشید
نما و ساخت هتل بسیار عالی بودسرو غذا و پذیرایی عالی بود مکان هتل به دلیل داخل دانشگاه بودن یه مقدار دسترسی بهش سخت بود
پرسنل مهربان وخوش اخلاق که دائم درخدمت مهمانان بودند موقعیت مکانی چسبیده به ساحل وضعیت تهویه اتاقها بسییییار نامناسب است ودردواتاقی که بودیم بوی فاضلاب افتضاح بود به حدی که ما فقط شب برای خوابیدن به اتاقها رفتیم آن هم باهزار سختی وتحمل این بوی نامطبوع. شرکت موج ومرجان چابهار این هتل را رزرو کرده واین شرکت هست که اتاقها رودراختیارمسافرین قرارمی دهد البته بامبلغی بسیار گزاف وبالا که واقعا قیمت واقعی این هتل نیست.امکانات واتاقهای این مجموعه درحد یک مهمانسرای یکی یادوستاره هست اما هزینه هتل 3 یا4 ستاره ازشماگرفته میشود.برای کسانی که هتل های خوب رفته اند این مطلب کاملا قابل تشخیص ومقایسه است.لذا انتظار خدمات فوق العاده وممتازنداشته باشید وفقط ازموقعیت مکانی وساحل تقریبا اختصاصی ومحوطه خوب اون درکنار برخورد عالی پرسنل هتل لذت ببرید. رفتارشرکت موج ومرجان چابهارنوعی استثماروتوهین به مسافرین است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.