هتل شاهان چابهار

چابهار، خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، جنب اداره ی پست
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شاهان چابهار
شاهان-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
29 آذر
جمعه
237,000
تومان
جاباما
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
29 آذر
جمعه
237,000
تومان
علاءالدین
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
شاهان-اتاق یک تخته فاز یک
اتاق یک تخته فاز یک
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
22 آذر
جمعه
248,000
تومان
23 آذر
شنبه
248,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
248,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
29 آذر
جمعه
248,000
تومان
ایران مارکوپولو
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
256,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
256,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
256,000
تومان
22 آذر
جمعه
256,000
تومان
23 آذر
شنبه
256,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
256,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
256,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
256,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
256,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
256,000
تومان
29 آذر
جمعه
256,000
تومان
جاباما
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
256,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
256,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
256,000
تومان
22 آذر
جمعه
256,000
تومان
23 آذر
شنبه
256,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
256,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
256,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
256,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
256,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
256,000
تومان
29 آذر
جمعه
256,000
تومان
شاهان-اتاق دوتخته دبل قدیم
اتاق دوتخته دبل قدیم
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
22 آذر
جمعه
305,000
تومان
23 آذر
شنبه
305,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
29 آذر
جمعه
305,000
تومان
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
22 آذر
جمعه
309,000
تومان
23 آذر
شنبه
309,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
29 آذر
جمعه
309,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
22 آذر
جمعه
317,000
تومان
23 آذر
شنبه
317,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
29 آذر
جمعه
317,000
تومان
ایران مارکوپولو
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
22 آذر
جمعه
318,000
تومان
23 آذر
شنبه
318,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
29 آذر
جمعه
318,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته دبل فاز یک
اتاق دو تخته دبل فاز یک
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
22 آذر
جمعه
325,000
تومان
23 آذر
شنبه
325,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
29 آذر
جمعه
325,000
تومان
ایران مارکوپولو
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته توئین فاز یک
اتاق دو تخته توئین فاز یک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
شاهان-اتاق سه تخته قدیم
اتاق سه تخته قدیم
اقامت 24
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
393,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
22 آذر
جمعه
393,000
تومان
23 آذر
شنبه
393,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
393,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
393,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
393,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
29 آذر
جمعه
393,000
تومان
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
22 آذر
جمعه
405,000
تومان
23 آذر
شنبه
405,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
29 آذر
جمعه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
جاباما
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
شاهان-اتاق سه تخته فاز یک
اتاق سه تخته فاز یک
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
22 آذر
جمعه
425,000
تومان
23 آذر
شنبه
425,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
29 آذر
جمعه
425,000
تومان
ایران مارکوپولو
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
22 آذر
جمعه
446,000
تومان
23 آذر
شنبه
446,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
446,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
446,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
29 آذر
جمعه
446,000
تومان
جاباما
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
22 آذر
جمعه
446,000
تومان
23 آذر
شنبه
446,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
446,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
446,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
29 آذر
جمعه
446,000
تومان
شاهان-سوئیت دوخوابه رویال چهار نفره فاز دو
سوئیت دوخوابه رویال چهار نفره فاز دو
اقامت 24
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
647,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
647,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
647,000
تومان
22 آذر
جمعه
647,000
تومان
23 آذر
شنبه
647,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
647,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
647,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
647,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
647,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
647,000
تومان
29 آذر
جمعه
647,000
تومان
ایران مارکوپولو
657,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
657,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
657,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
657,000
تومان
22 آذر
جمعه
657,000
تومان
23 آذر
شنبه
657,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
657,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
657,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
657,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
657,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
657,000
تومان
29 آذر
جمعه
657,000
تومان
علاءالدین
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
659,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
659,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
659,000
تومان
22 آذر
جمعه
659,000
تومان
23 آذر
شنبه
659,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
659,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
659,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
659,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
659,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
659,000
تومان
29 آذر
جمعه
659,000
تومان
شاهان-سوئیت مستر چهار تخته فاز یک
سوئیت مستر چهار تخته فاز یک
جاباما
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
687,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
687,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
687,000
تومان
22 آذر
جمعه
687,000
تومان
23 آذر
شنبه
687,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
687,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
687,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
687,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
687,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
687,000
تومان
29 آذر
جمعه
687,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت چهارتخته قدیم
رویال سوئیت چهارتخته قدیم
اقامت 24
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
696,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
696,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
696,000
تومان
22 آذر
جمعه
696,000
تومان
23 آذر
شنبه
696,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
696,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
696,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
696,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
696,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
696,000
تومان
29 آذر
جمعه
696,000
تومان
ایران مارکوپولو
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
768,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
768,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
768,000
تومان
22 آذر
جمعه
768,000
تومان
23 آذر
شنبه
768,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
768,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
768,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
768,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
768,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
768,000
تومان
29 آذر
جمعه
768,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
شاهان-ویلا چهارتخته قدیم
ویلا چهارتخته قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
شاهان-رویال سوئیت شش تخته فاز یک
رویال سوئیت شش تخته فاز یک
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
شاهان-ویلا شش تخته قدیم
ویلا شش تخته قدیم
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
خشکشویی (لاندری)
سالن زیبایی بانوان
خشکشویی (لاندری)

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(17 نظر)
عالی وبسیار تمیز البته تو فاز 1که قدیمی بود تو فاز 2حتمن بهتره
نقاط قوت:
هتل از محیط آرامی برخوردار است و به مرکز شهر نزدیک است فضای حیاط هتل فضای زیبا و خوبی است اندازه اتاق های یک تخته به نسبت متعادل بود ولی امکانات داخلی فوق العاده قدیمی و مستعمل است
نقاط ضعف:
هتل امکانات رفاهی فوق العاده ضعیفی دارد و از امکانات خدماتی فوق العاده ضعیفی برخوردار است بر فرض خشکشویی به بنده اعلام کرد که برای خشکشویی و اتو یک پیرهن که بنده ساعت هفت صبح به آنها دادم ساعت دوازده ظهر آماده می‌شود یا هتل یک ژیلت نداشت که صبح به بنده بدهد و با وجود اینکه خیلی برای بنده مهم بود و اعلام کردم که از بیرون تهیه شود هتل اعلام کرد که کل مغازه های اطراف هتل بسته می‌باشد در صورتی مه ساعت حدود ساعت هشت و نیم صبح بود.
من به همراه خانواده اول شهریور 98 در این هتل اقامت داشتم البته در فاز 1 محوطه هتل زیبا بود ولی کمی نا مرتب اتاقها بزرگ و تمیز فقط چایی ساز نداشت رفتار پرسنل خیلی خوب بود تنوع در صبحانه کم بود البته وقتی روز اخر اعتراض کردم گفتن باید سفارش می دادید در کل به نسبت قیمت خیلی خوب بود
نقاط قوت:
به نسبت خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
برخورد پرسنل و امکانات هتل نزدیکی به ساحل دریا کوچک یک محوطه عالی درون هتل برای شب نشینی و غذای مناسب سرویس دهی سریع به اتاق ها و کیفیت صبحانه خوب بود
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
متاسفانه در بدو ورود علي رغم رزرو و پرداخت كل وجه مجددا مبلغ ٦٧٠ هزار تومان از ما درخواست وجه كردند و اعلام نمودند كه پذيرش هتل در اعلام قيمت اتاق اشتباه كرده (قيمت اتاق سخته را ٥٩٥هزارتومان اعلام كردند درصورتي كه ما شبي ٣٥٦هزار تومان پرداخت كرده بوديم) و در صورت عدم پرداخت حقوق كارمند پذيرش پرداخت نخواهد شد و با اين ترفند مجددا از ما پول گرفتند ما سه شب در هتل اقامت داشتيم و متاسفانه تخت ها ملحفه رو انداز نداشتند كه بعد از اعلام ملحفه تحويل ما شد كه متاسفانه لك و كثيف بود و مجدد درخواست تعويض داديم.. صبحانه نون و پنير و كره مربا و تخم مرغ اب پز كه اصلا به هتل چهار ستاره نميخورد .كلا هتل را يك ستاره يا بي ستاره ميتوان دسته بندي كرد
هنگام ورود به این هتل با منظره زیبایی روبرو میشین.فضایی سنتی برای صرف غذا واستراحت در حیاط هتل.برخورد پرسنل بسیار محترمانه و کافی شاپ کامل لابی با طراحی زیبااما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
خوب بود
نقاط قوت:
هتل تازه ساز است و همه جا بسیار تمیز است. پرسنل از هیچ همکاری دریغ نمیکنند. وقتی تقاضای تغییر اتاق دادیم سریعا انجام شد. کافی شاپ و حیاط هتل فضای مناسبی برای دور هم بودن دارد. تورهای موردنظرمان را با قیمت مناسب از هتل گرفتیم که بصورت پرایوت برگزار میشد(یعنی فقط شامل گروه خود ما بود) که خیلی راضی بودیم. راهنمایی های مدیر هتل برای گشت و گذار و خرید بسیار کارآمد بود، اصلا اینطور نبود که برای فروش تور مسافر را ترغیب به رفتن به هر جایی بکنند.
نقاط ضعف:
نور بعضی از اتاقها کافی نبود.
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.