هتل سپهر بیرجند

بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 4 ، پلاک 77
4
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سپهر
سپهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
143,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
143,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
143,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
143,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
4 مرداد
جمعه
143,000
تومان
5 مرداد
شنبه
143,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
143,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
143,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
143,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
143,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
تورگردان
145,100 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
145,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
145,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
145,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
145,100
تومان
4 مرداد
جمعه
145,100
تومان
5 مرداد
شنبه
145,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
145,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
145,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
145,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
145,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
145,100
تومان
اسنپ تریپ
146,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
146,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
146,000
تومان
4 مرداد
جمعه
146,000
تومان
5 مرداد
شنبه
146,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
146,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
146,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
146,000
تومان
اقامت 24
146,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
146,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
146,000
تومان
4 مرداد
جمعه
146,000
تومان
5 مرداد
شنبه
146,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
146,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
146,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
146,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
196,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
196,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
تورگردان
197,100 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
197,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
197,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
197,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
197,100
تومان
4 مرداد
جمعه
197,100
تومان
5 مرداد
شنبه
197,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
197,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
197,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
197,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
197,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
197,100
تومان
اقامت 24
198,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
4 مرداد
جمعه
198,000
تومان
5 مرداد
شنبه
198,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
اسنپ تریپ
199,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
196,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
196,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
تورگردان
197,100 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
197,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
197,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
197,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
197,100
تومان
4 مرداد
جمعه
197,100
تومان
5 مرداد
شنبه
197,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
197,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
197,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
197,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
197,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
197,100
تومان
اقامت 24
198,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
4 مرداد
جمعه
198,000
تومان
5 مرداد
شنبه
198,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
اسنپ تریپ
199,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
4 مرداد
جمعه
214,000
تومان
5 مرداد
شنبه
214,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
تورگردان
247,700 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
247,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
247,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
247,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
247,700
تومان
4 مرداد
جمعه
247,700
تومان
5 مرداد
شنبه
247,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
247,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
247,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
247,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
247,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
247,700
تومان
اقامت 24
249,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
4 مرداد
جمعه
249,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-فیستا سوئیت عروس و داماد
فیستا سوئیت عروس و داماد
تورگردان
259,100 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
259,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
259,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,100
تومان
4 مرداد
جمعه
259,100
تومان
5 مرداد
شنبه
259,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
259,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
259,100
تومان
اسنپ تریپ
260,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
تورگردان
419,100 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
419,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
419,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
419,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
419,100
تومان
4 مرداد
جمعه
419,100
تومان
5 مرداد
شنبه
419,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
419,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
419,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
419,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
419,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
419,100
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سپهر بیرجند

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل سپهر بیرجند

(17 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل هیچ مشکلی نداشت
نقاط ضعف:
من اتاقم یک تخته بود که بهم سه تخته دادن همین موضوع یکم ناراحتم کرد
برخورد محترمانه پرسنل ، کیفیت غذای رستوران هم مناسب بود....
به نسبت قیمت امکانات خوبی نظیر پارکینگ استخر و صبحانه بوفه دارد دارد استخر هتل شلوغ و سانس های محدودی دارد. صبحانه هتل مناسب است. اتاقهای هتل تمییز هستند و با امکانات مناسب و نو . موقعیت مکانی هتل مناسب است. رفتار پرسنل عالی و حرفه ای است....
متوسط بود...
همه چیز خوب و مناسبرفتار پرسنل از همه چیز بهتر بود
پرسنل خوش برخوردنوساز بودن هتل مجموعه آبی خوب در کل نسبت به هتل های ۳ستاره عالی بود و در حد ۴ستاره بود نکته منفی ندیدم
سلام.من زیاد سفر میکنم .شهر بیرجندم چند باری سفر کردم.این هتل نسبت به ستیر هتلای این شهر گزینه خیلی مناسب تریه.از نظر تمیز بودن نوساز بودن .بدون سر و صدا بودن.در کل برای یک هتل ٣ ستاره خیلی شرایط خوبی داره.
فضای هتل زیبا و غذا با کیفیت بود، پارکینگ بزرگی داشت و کارکنان محترمی، اما آب استخر تمیز نبود....
غذا با کیفیت، پارکینگ بزرگ، فضای هتل ، اتاقها، راهرو و ... زیبا بود، کارکنان بسیار مودب بودند، درکل همه چیز خوب بود بجز استخر که آبش تمیز نبود....
هتلی عالی...
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت غذای عالی تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه محدود
همه چیز عالی بود...
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسسار خوب بود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
تمیز ومرتب در حد یک هتل ۳ ستاره وبرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غدای رستوران هتل وصبحانه ونداشتن تنوع غدایی برای مشتری وبه نظر می رسید عیب از پرسنل رستوران است ونداشتن تنوع غذایی صبحانه واین یک ضعف برای هتل محسوب می شود.
هتلی تازه تاسیس و عالی بود و خیلی راضی بودم از اقامتم ...
هتل بسیار تمیز، استخر بسیارعالی و خلوت، کارکنان بسیار خوش برخورد، صبحانه عالی...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.