هتل شار بانه

کردستان، بانه، میدان آزادی، بلوار بلال حبشی
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل شار بانه
هتل دو ستاره بانه در سال ۱۳۹۱ با دارایی ۳۲ واحد در حال فعالیت می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شار
شار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
90,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
90,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
90,200
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
90,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
90,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
90,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
90,200
تومان
7 تیر
جمعه
90,200
تومان
8 تیر
شنبه
90,200
تومان
اقامت 24
92,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
92,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
92,000
تومان
1 تیر
شنبه
92,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
92,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
92,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
92,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
92,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
92,000
تومان
7 تیر
جمعه
92,000
تومان
8 تیر
شنبه
92,000
تومان
شار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
119,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
119,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
119,100
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
119,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
119,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
119,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
119,100
تومان
7 تیر
جمعه
119,100
تومان
8 تیر
شنبه
119,100
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
120,000
تومان
1 تیر
شنبه
120,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
120,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
120,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
120,000
تومان
7 تیر
جمعه
120,000
تومان
8 تیر
شنبه
120,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
31 خرداد
جمعه
120,000
تومان
1 تیر
شنبه
120,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
120,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
120,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
120,000
تومان
7 تیر
جمعه
120,000
تومان
8 تیر
شنبه
120,000
تومان
ایران هتل آنلاین
131,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
131,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
131,000
تومان
31 خرداد
جمعه
131,000
تومان
1 تیر
شنبه
131,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
131,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
131,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
131,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
131,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
131,000
تومان
7 تیر
جمعه
131,000
تومان
8 تیر
شنبه
131,000
تومان
شار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
119,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
119,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
119,100
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
119,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
119,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
119,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
119,100
تومان
7 تیر
جمعه
119,100
تومان
8 تیر
شنبه
119,100
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
120,000
تومان
1 تیر
شنبه
120,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
120,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
120,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
120,000
تومان
7 تیر
جمعه
120,000
تومان
8 تیر
شنبه
120,000
تومان
شار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
164,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
164,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
164,100
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
164,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
164,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
164,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
164,100
تومان
7 تیر
جمعه
164,100
تومان
8 تیر
شنبه
164,100
تومان
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
31 خرداد
جمعه
165,000
تومان
1 تیر
شنبه
165,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
165,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
7 تیر
جمعه
165,000
تومان
8 تیر
شنبه
165,000
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
165,000
تومان
1 تیر
شنبه
165,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
165,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
7 تیر
جمعه
165,000
تومان
8 تیر
شنبه
165,000
تومان
ایران هتل آنلاین
186,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
31 خرداد
جمعه
186,000
تومان
1 تیر
شنبه
186,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
186,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
186,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
186,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
186,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
186,000
تومان
7 تیر
جمعه
186,000
تومان
8 تیر
شنبه
186,000
تومان
شار-اتاق چهار نفره (سه تخته +یک سرویس اضافه)
اتاق چهار نفره (سه تخته +یک سرویس اضافه)
تورگردان
209,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
209,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
209,100
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
209,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,100
تومان
7 تیر
جمعه
209,100
تومان
8 تیر
شنبه
209,100
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
217,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
31 خرداد
جمعه
217,000
تومان
1 تیر
شنبه
217,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
217,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
217,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
217,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
217,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
217,000
تومان
7 تیر
جمعه
217,000
تومان
8 تیر
شنبه
217,000
تومان
شار-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
تورگردان
239,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
239,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
239,100
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
239,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
239,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
239,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
239,100
تومان
7 تیر
جمعه
239,100
تومان
8 تیر
شنبه
239,100
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
240,000
تومان
1 تیر
شنبه
240,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
240,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
240,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
240,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
240,000
تومان
7 تیر
جمعه
240,000
تومان
8 تیر
شنبه
240,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
31 خرداد
جمعه
240,000
تومان
1 تیر
شنبه
240,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
240,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
240,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
240,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
240,000
تومان
7 تیر
جمعه
240,000
تومان
8 تیر
شنبه
240,000
تومان
ایران هتل آنلاین
252,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
جمعه
252,000
تومان
1 تیر
شنبه
252,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
7 تیر
جمعه
252,000
تومان
8 تیر
شنبه
252,000
تومان
شار-سوئیت هفت نفره
سوئیت هفت نفره
تورگردان
332,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
332,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
332,800
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
332,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
332,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
332,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
332,800
تومان
7 تیر
جمعه
332,800
تومان
8 تیر
شنبه
332,800
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
335,000
تومان
1 تیر
شنبه
335,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
335,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
7 تیر
جمعه
335,000
تومان
8 تیر
شنبه
335,000
تومان
ایران هتل آنلاین
353,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
31 خرداد
جمعه
353,000
تومان
1 تیر
شنبه
353,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
353,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
353,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
353,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
353,000
تومان
7 تیر
جمعه
353,000
تومان
8 تیر
شنبه
353,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شار بانه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل شار بانه

(3 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک ب ورودی شهر.کنار خیابان اصلی بودن. اتاق مناسب.تخت و نطافت خوب
نقاط ضعف:
نداشتن وسایل بهداشتی در حمام.
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران داخلی
امکانات هتل پایین است، تلویزیون قدیمی و سرویس بهداشتی و تخت و ملحفه ها تمیز نبود،آب گرم وجود نداشت که به همین علت ما هتل را عوض کردیم . صبحانه در زمان تعیین شده آماده نبوده و صبحانه تنوع کمی داشت و پنیر نداشت . هتل رستوران برای نهار و شام ندارد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.