هتل شار بانه

کردستان، بانه، میدان آزادی، بلوار بلال حبشی
2.7
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل شار بانه
هتل دو ستاره بانه در سال ۱۳۹۱ با دارایی ۳۲ واحد در حال فعالیت می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شار
شار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جا اینجاس
80,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
80,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
80,000
تومان
1 شهریور
جمعه
80,000
تومان
2 شهریور
شنبه
80,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
80,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
8 شهریور
جمعه
80,000
تومان
9 شهریور
شنبه
80,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
89,000
تومان
2 شهریور
شنبه
89,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
89,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
89,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
89,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
89,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
89,000
تومان
8 شهریور
جمعه
89,000
تومان
9 شهریور
شنبه
89,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
80,000
تومان
1 شهریور
جمعه
80,000
تومان
2 شهریور
شنبه
80,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
80,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
8 شهریور
جمعه
80,000
تومان
9 شهریور
شنبه
80,000
تومان
شار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
90,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
8 شهریور
جمعه
90,000
تومان
9 شهریور
شنبه
90,000
تومان
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
8 شهریور
جمعه
90,000
تومان
9 شهریور
شنبه
90,000
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
130,600
تومان
2 شهریور
شنبه
130,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
130,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
130,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,600
تومان
8 شهریور
جمعه
130,600
تومان
9 شهریور
شنبه
130,600
تومان
شار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جا اینجاس
90,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
8 شهریور
جمعه
90,000
تومان
9 شهریور
شنبه
90,000
تومان
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
8 شهریور
جمعه
90,000
تومان
9 شهریور
شنبه
90,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
130,600
تومان
2 شهریور
شنبه
130,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
130,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
130,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,600
تومان
8 شهریور
جمعه
130,600
تومان
9 شهریور
شنبه
130,600
تومان
شار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
1 شهریور
جمعه
175,000
تومان
2 شهریور
شنبه
175,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
175,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
175,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
175,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
175,000
تومان
8 شهریور
جمعه
175,000
تومان
9 شهریور
شنبه
175,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
172,400
تومان
2 شهریور
شنبه
172,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
172,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
172,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
172,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
172,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
172,400
تومان
8 شهریور
جمعه
172,400
تومان
9 شهریور
شنبه
172,400
تومان
شار-اتاق چهار نفره (سه تخته +یک سرویس اضافه)
اتاق چهار نفره (سه تخته +یک سرویس اضافه)
جا اینجاس
148,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
1 شهریور
جمعه
148,000
تومان
2 شهریور
شنبه
148,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
جاباما
148,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
1 شهریور
جمعه
148,000
تومان
2 شهریور
شنبه
148,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
اقامت 24
148,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
1 شهریور
جمعه
148,000
تومان
2 شهریور
شنبه
148,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
200,000
تومان
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
217,900
تومان
2 شهریور
شنبه
217,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
217,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
217,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
217,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
217,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
217,900
تومان
8 شهریور
جمعه
217,900
تومان
9 شهریور
شنبه
217,900
تومان
شار-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
جا اینجاس
190,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
1 شهریور
جمعه
240,000
تومان
2 شهریور
شنبه
240,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
8 شهریور
جمعه
240,000
تومان
9 شهریور
شنبه
240,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
251,600
تومان
2 شهریور
شنبه
251,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
251,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
251,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
251,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
251,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
251,600
تومان
8 شهریور
جمعه
251,600
تومان
9 شهریور
شنبه
251,600
تومان
شار-سوئیت هفت نفره
سوئیت هفت نفره
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
جا اینجاس
320,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
ایران هتل آنلاین
340,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
340,000
تومان
2 شهریور
شنبه
340,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
8 شهریور
جمعه
340,000
تومان
9 شهریور
شنبه
340,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
360,300
تومان
2 شهریور
شنبه
360,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
360,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
360,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
360,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
360,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
360,300
تومان
8 شهریور
جمعه
360,300
تومان
9 شهریور
شنبه
360,300
تومان

امکانات اتاق های هتل شار بانه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سرویس ایرانی

نظرات کاربران برای هتل شار بانه

(3 نظر)
امکانات هتل پایین است، تلویزیون قدیمی و سرویس بهداشتی و تخت و ملحفه ها تمیز نبود،آب گرم وجود نداشت که به همین علت ما هتل را عوض کردیم . صبحانه در زمان تعیین شده آماده نبوده و صبحانه تنوع کمی داشت و پنیر نداشت . هتل رستوران برای نهار و شام ندارد....
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران داخلی
نقاط قوت:
نزدیک ب ورودی شهر.کنار خیابان اصلی بودن. اتاق مناسب.تخت و نطافت خوب
نقاط ضعف:
نداشتن وسایل بهداشتی در حمام.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.