هتل ستاره خلیج فارس بندر گناوه

بندر گناوه، خیابان خلیج فارس (خیابان ساحلی)
3.3
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل ستاره خلیج فارس بندر گناوه

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ستاره خلیج فارس
ستاره خلیج فارس-اتاق یک تخته معمولی
اتاق یک تخته معمولی
اقامت 24
112,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
112,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
112,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
112,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
112,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
112,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
112,000
تومان
10 خرداد
جمعه
112,000
تومان
11 خرداد
شنبه
112,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
112,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره خلیج فارس-اتاق دو تخته معمولی
اتاق دو تخته معمولی
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
134,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
10 خرداد
جمعه
134,000
تومان
11 خرداد
شنبه
134,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
165,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
165,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
165,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
165,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
10 خرداد
جمعه
165,000
تومان
11 خرداد
شنبه
165,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
165,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
165,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
اقامت 24
172,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
172,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
172,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
172,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
172,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
172,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
172,000
تومان
10 خرداد
جمعه
172,000
تومان
11 خرداد
شنبه
172,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
172,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
215,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
10 خرداد
جمعه
215,000
تومان
11 خرداد
شنبه
215,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق دو تخته رو به دریا
اتاق دو تخته رو به دریا
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
177,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
10 خرداد
جمعه
177,000
تومان
11 خرداد
شنبه
177,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
10 خرداد
جمعه
220,000
تومان
11 خرداد
شنبه
220,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق چهار تخته رو به شهر
اتاق چهار تخته رو به شهر
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
10 خرداد
جمعه
209,000
تومان
11 خرداد
شنبه
209,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
265,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
10 خرداد
جمعه
265,000
تومان
11 خرداد
شنبه
265,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق سه تخته رو به دریا
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
215,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
10 خرداد
جمعه
215,000
تومان
11 خرداد
شنبه
215,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
265,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
10 خرداد
جمعه
265,000
تومان
11 خرداد
شنبه
265,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره خلیج فارس-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
271,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
10 خرداد
جمعه
271,000
تومان
11 خرداد
شنبه
271,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل ستاره خلیج فارس بندر گناوه

(20 نظر)
به نسبت دو ستاره بودن، میتونست خیلی بهتر باشه. از تمیزی اتاق راضی نیستم، امکانات هتل هم کم بود...
به نسبت دو ستاره بودن، میتونست خیلی بهتر باشه. از تمیزی اتاق راضی نیستم، امکانات هتل هم کم بود...
همه خوب بودن ولی مدیریت محترم سرکار خانم احمدی عالیو قابل احترام...
همه خوب بودن ولی مدیریت محترم سرکار خانم احمدی عالیو قابل احترام...
خوب...
خوب...
در مجموع میانگین نمره خوب را می دهم. با توجه به نرخ و تعداد ستاره هتل نمره من برای این هتل خوب است. ...
در مجموع میانگین نمره خوب را می دهم. با توجه به نرخ و تعداد ستاره هتل نمره من برای این هتل خوب است. ...
یک شب در هتل خلیج فارس اقامت داشتیم امکانات هتل و رفتار کارکنان هتل واقعا بی نظیر بود طوری که خاطره ای خوش از مسافرت من و خانواده ام در ذهنمون بجا مونده ....
یک شب در هتل خلیج فارس اقامت داشتیم امکانات هتل و رفتار کارکنان هتل واقعا بی نظیر بود طوری که خاطره ای خوش از مسافرت من و خانواده ام در ذهنمون بجا مونده ....
در کل رضایت داشتم. هتل رستوران نداشت و آسانسور هم در حال تعمیر بود که این نکته منفی هست....
در کل رضایت داشتم. هتل رستوران نداشت و آسانسور هم در حال تعمیر بود که این نکته منفی هست....
در مجموع هتل خوبی است. رفتار کارکنان عالی است. هتل تمیز است. ...
در مجموع هتل خوبی است. رفتار کارکنان عالی است. هتل تمیز است. ...
بیشتر شبیه یک مسافرخونه بود. بوی بد سیگار شیفت شب تو لابی هتل همیشه هست. واقعا در سطح یک هتل نبود....
بیشتر شبیه یک مسافرخونه بود. بوی بد سیگار شیفت شب تو لابی هتل همیشه هست. واقعا در سطح یک هتل نبود....
صبحانه معمولی، نظافت‌هتل‌خوب، رفتارکارکنان بسیارخوب، لوکیشن عالی...
صبحانه معمولی، نظافت‌هتل‌خوب، رفتارکارکنان بسیارخوب، لوکیشن عالی...
بیشتر مسافرخانه بود سرویس دستشویی ها نیاز به بازدید دارند...
بیشتر مسافرخانه بود سرویس دستشویی ها نیاز به بازدید دارند...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.