هتل ستاره خلیج فارس بندر گناوه

بندر گناوه، خیابان خلیج فارس (خیابان ساحلی)
3.3
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ستاره خلیج فارس
ستاره خلیج فارس-اتاق یک تخته معمولی
اتاق یک تخته معمولی
تورگردان
94,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
94,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
94,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
94,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
94,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
94,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
94,100
تومان
4 مرداد
جمعه
94,100
تومان
5 مرداد
شنبه
94,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
94,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
94,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
94,100
تومان
اقامت 24
95,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
95,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
95,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
95,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
95,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
95,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
95,000
تومان
4 مرداد
جمعه
95,000
تومان
5 مرداد
شنبه
95,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
95,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
95,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
95,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق دو تخته معمولی
اتاق دو تخته معمولی
تورگردان
158,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
158,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
158,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
158,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
158,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
158,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
158,300
تومان
4 مرداد
جمعه
158,300
تومان
5 مرداد
شنبه
158,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
158,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
158,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
158,300
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
160,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
ایران هتل آنلاین
165,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
165,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
4 مرداد
جمعه
165,000
تومان
5 مرداد
شنبه
165,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
165,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
تورگردان
207,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
207,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
207,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
207,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
207,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
207,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
207,500
تومان
4 مرداد
جمعه
207,500
تومان
5 مرداد
شنبه
207,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
207,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
207,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
207,500
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
215,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق دو تخته رو به دریا
اتاق دو تخته رو به دریا
تورگردان
212,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
212,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
212,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
212,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
212,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
212,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
212,500
تومان
4 مرداد
جمعه
212,500
تومان
5 مرداد
شنبه
212,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
212,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
212,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
212,500
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
215,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
220,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق چهار تخته رو به شهر
اتاق چهار تخته رو به شهر
تورگردان
256,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
256,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
256,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
256,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
256,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
256,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,800
تومان
4 مرداد
جمعه
256,800
تومان
5 مرداد
شنبه
256,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,800
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ستاره خلیج فارس-اتاق سه تخته رو به دریا
اتاق سه تخته رو به دریا
تورگردان
257,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
257,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
257,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
257,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
257,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
257,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,600
تومان
4 مرداد
جمعه
257,600
تومان
5 مرداد
شنبه
257,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
257,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
257,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
257,600
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ستاره خلیج فارس-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
تورگردان
385,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
385,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
385,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
385,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
385,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
385,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,500
تومان
4 مرداد
جمعه
385,500
تومان
5 مرداد
شنبه
385,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,500
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
390,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل ستاره خلیج فارس بندر گناوه

(20 نظر)
بیشتر مسافرخانه بود سرویس دستشویی ها نیاز به بازدید دارند...
بیشتر مسافرخانه بود سرویس دستشویی ها نیاز به بازدید دارند...
صبحانه معمولی، نظافت‌هتل‌خوب، رفتارکارکنان بسیارخوب، لوکیشن عالی...
صبحانه معمولی، نظافت‌هتل‌خوب، رفتارکارکنان بسیارخوب، لوکیشن عالی...
بیشتر شبیه یک مسافرخونه بود. بوی بد سیگار شیفت شب تو لابی هتل همیشه هست. واقعا در سطح یک هتل نبود....
بیشتر شبیه یک مسافرخونه بود. بوی بد سیگار شیفت شب تو لابی هتل همیشه هست. واقعا در سطح یک هتل نبود....
در مجموع هتل خوبی است. رفتار کارکنان عالی است. هتل تمیز است. ...
در مجموع هتل خوبی است. رفتار کارکنان عالی است. هتل تمیز است. ...
در کل رضایت داشتم. هتل رستوران نداشت و آسانسور هم در حال تعمیر بود که این نکته منفی هست....
در کل رضایت داشتم. هتل رستوران نداشت و آسانسور هم در حال تعمیر بود که این نکته منفی هست....
یک شب در هتل خلیج فارس اقامت داشتیم امکانات هتل و رفتار کارکنان هتل واقعا بی نظیر بود طوری که خاطره ای خوش از مسافرت من و خانواده ام در ذهنمون بجا مونده ....
یک شب در هتل خلیج فارس اقامت داشتیم امکانات هتل و رفتار کارکنان هتل واقعا بی نظیر بود طوری که خاطره ای خوش از مسافرت من و خانواده ام در ذهنمون بجا مونده ....
در مجموع میانگین نمره خوب را می دهم. با توجه به نرخ و تعداد ستاره هتل نمره من برای این هتل خوب است. ...
در مجموع میانگین نمره خوب را می دهم. با توجه به نرخ و تعداد ستاره هتل نمره من برای این هتل خوب است. ...
خوب...
خوب...
همه خوب بودن ولی مدیریت محترم سرکار خانم احمدی عالیو قابل احترام...
همه خوب بودن ولی مدیریت محترم سرکار خانم احمدی عالیو قابل احترام...
به نسبت دو ستاره بودن، میتونست خیلی بهتر باشه. از تمیزی اتاق راضی نیستم، امکانات هتل هم کم بود...
به نسبت دو ستاره بودن، میتونست خیلی بهتر باشه. از تمیزی اتاق راضی نیستم، امکانات هتل هم کم بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.