هتل مرجان بابل

مازندران، بابل، بلوار شهیدکشور
2
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل مرجان بابل
هتل دو ستاره مرجان بابل دارای ۵۶ واحد می‌باشد که در ۲ طبقه با ظرفیت ۲۰۰ تخت در حال فعالیت می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مرجان
مرجان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
135,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
135,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
تورگردان
136,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
136,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
136,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
136,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
138,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
138,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
138,600
تومان
4 مرداد
جمعه
138,600
تومان
5 مرداد
شنبه
138,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
138,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
138,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
138,600
تومان
ایران هتل آنلاین
137,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
137,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
137,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
137,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
145,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
4 مرداد
جمعه
145,000
تومان
5 مرداد
شنبه
145,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
145,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
145,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
145,000
تومان
اقامت 24
137,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
137,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
137,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
137,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
140,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
140,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اسنپ تریپ
179,450 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
179,450
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
181,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
181,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
181,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
مرجان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
179,450 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
179,450
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
تورگردان
180,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
183,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
183,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,800
تومان
4 مرداد
جمعه
183,800
تومان
5 مرداد
شنبه
183,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,800
تومان
ایران هتل آنلاین
181,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
181,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
181,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
اقامت 24
181,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
181,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
181,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
195,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
195,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
4 مرداد
جمعه
195,000
تومان
5 مرداد
شنبه
195,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
226,010 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
226,010
تومان
30 تیر
یکشنبه
233,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
233,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
4 مرداد
جمعه
233,000
تومان
5 مرداد
شنبه
233,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
تورگردان
227,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
227,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
227,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
227,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,600
تومان
4 مرداد
جمعه
231,600
تومان
5 مرداد
شنبه
231,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,600
تومان
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
228,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
4 مرداد
جمعه
233,000
تومان
5 مرداد
شنبه
233,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
ایران هتل آنلاین
228,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
228,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
243,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
4 مرداد
جمعه
243,000
تومان
5 مرداد
شنبه
243,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
243,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
243,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
243,000
تومان
هتل یار
233,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
233,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
233,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
233,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
4 مرداد
جمعه
233,000
تومان
5 مرداد
شنبه
233,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
235,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
235,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
ایران مارکوپولو
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق چهارنفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
تورگردان
272,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
272,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
272,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
271,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
271,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
271,700
تومان
4 مرداد
جمعه
271,700
تومان
5 مرداد
شنبه
271,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
271,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
271,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
271,700
تومان
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
273,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
273,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
273,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
273,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
273,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
273,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
مرجان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
315,250 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
315,250
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
تورگردان
317,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
317,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
317,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
317,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
323,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
323,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
323,800
تومان
4 مرداد
جمعه
323,800
تومان
5 مرداد
شنبه
323,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
323,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
323,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
323,800
تومان
اقامت 24
318,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
318,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
318,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
318,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
4 مرداد
جمعه
336,000
تومان
5 مرداد
شنبه
336,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
336,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ایران مارکوپولو
348,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
348,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
348,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
348,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
348,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
348,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
348,000
تومان
4 مرداد
جمعه
348,000
تومان
5 مرداد
شنبه
348,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
348,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
348,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
348,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(18 نظر)
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود....
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی ...
نقاط قوت:
پرسنل مطيع و مودب تميزى لوكيشن خوب
نقاط ضعف:
بدليل قدمت بنا نميتوان ايراد خاصى گرفت
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم ....
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
نقاط قوت:
مکان و سرویس مناسب داشته
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي...
در کل قابل قبول بود...
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
هتل تمام امکانات یک هتل سه ستاره رو داره و فکر کنم دو ستاره بودنش بیشتر بدلیل نداشتن آسانسور باشه! لابی و راه پله تو تابستون گرم و شرحیه و تهویه نداره. تو لابی کولر هست اما چندان خنک نیست. راه پله ها هم گرمه. ما اتاق پنج تخته داشتیم که کولرش مال دوره پهلوی اول بود و از شدت گرما مجبور شدیم دو تا سه تخته بگیریم که خنک بود انصافا. صبحانه شامل عدسی تخم مرغ آب پز آب پرتقال مصنوعی چای خیار گوجه پنیر کره مربا عسل. برخورد کارکنان و رسپشن (خانم یدالهی) بسیار خوب در کل برای یکی دو شب موندن اوکی هست. :)
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !...
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود ...
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)...
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه...
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد...
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.