هتل پارلا آستارا

آستارا به سمت اردبیل - گردنه حیران - اول روستای حیران - نبش خیابان کوهپایه - هتل رستوران بین المللی پارلا
3.1
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارلا
پارلا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
405,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
405,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
405,200
تومان
4 مرداد
جمعه
405,200
تومان
5 مرداد
شنبه
405,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
405,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
405,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
405,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
405,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
405,200
تومان
11 مرداد
جمعه
405,200
تومان
12 مرداد
شنبه
405,200
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
4 مرداد
جمعه
406,000
تومان
5 مرداد
شنبه
406,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
406,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
406,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
406,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
11 مرداد
جمعه
406,000
تومان
12 مرداد
شنبه
406,000
تومان
اقامت 24
406,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
4 مرداد
جمعه
406,000
تومان
5 مرداد
شنبه
406,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
406,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
406,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
406,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
11 مرداد
جمعه
406,000
تومان
12 مرداد
شنبه
406,000
تومان
ایران هتل آنلاین
410,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
11 مرداد
جمعه
410,000
تومان
12 مرداد
شنبه
410,000
تومان
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
11 مرداد
جمعه
410,000
تومان
12 مرداد
شنبه
410,000
تومان
ایران مارکوپولو
410,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
11 مرداد
جمعه
410,000
تومان
12 مرداد
شنبه
410,000
تومان
اسنپ تریپ
422,240 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
422,240
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
4 مرداد
جمعه
406,000
تومان
5 مرداد
شنبه
406,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
406,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
406,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
406,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
11 مرداد
جمعه
406,000
تومان
12 مرداد
شنبه
406,000
تومان
پارلا-اتاق سه تخته منظره حیران
اتاق سه تخته منظره حیران
تورگردان
564,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
564,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
564,200
تومان
4 مرداد
جمعه
564,200
تومان
5 مرداد
شنبه
564,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
564,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
564,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
564,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
564,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
564,200
تومان
11 مرداد
جمعه
564,200
تومان
12 مرداد
شنبه
564,200
تومان
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
4 مرداد
جمعه
565,000
تومان
5 مرداد
شنبه
565,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
11 مرداد
جمعه
565,000
تومان
12 مرداد
شنبه
565,000
تومان
پارلا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
565,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
4 مرداد
جمعه
565,000
تومان
5 مرداد
شنبه
565,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
11 مرداد
جمعه
565,000
تومان
12 مرداد
شنبه
565,000
تومان
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
4 مرداد
جمعه
565,000
تومان
5 مرداد
شنبه
565,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
11 مرداد
جمعه
565,000
تومان
12 مرداد
شنبه
565,000
تومان
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مرداد
جمعه
570,000
تومان
5 مرداد
شنبه
570,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
11 مرداد
جمعه
570,000
تومان
12 مرداد
شنبه
570,000
تومان
اسنپ تریپ
587,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
587,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
4 مرداد
جمعه
565,000
تومان
5 مرداد
شنبه
565,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
11 مرداد
جمعه
565,000
تومان
12 مرداد
شنبه
565,000
تومان
پارلا-اتاق سه تخته وان دار
اتاق سه تخته وان دار
ایران مارکوپولو
569,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
جمعه
569,000
تومان
12 مرداد
شنبه
569,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
4 مرداد
جمعه
595,000
تومان
5 مرداد
شنبه
595,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
595,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
595,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
595,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
11 مرداد
جمعه
595,000
تومان
12 مرداد
شنبه
595,000
تومان
پارلا-اتاق چهارتخته منظره کوه
اتاق چهارتخته منظره کوه
تورگردان
643,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
643,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
643,400
تومان
4 مرداد
جمعه
643,400
تومان
5 مرداد
شنبه
643,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
643,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
643,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
643,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
643,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
643,400
تومان
11 مرداد
جمعه
643,400
تومان
12 مرداد
شنبه
643,400
تومان
ایران هتل آنلاین
644,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
4 مرداد
جمعه
644,000
تومان
5 مرداد
شنبه
644,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
644,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
644,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
644,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
11 مرداد
جمعه
644,000
تومان
12 مرداد
شنبه
644,000
تومان
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
4 مرداد
جمعه
645,000
تومان
5 مرداد
شنبه
645,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
645,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
645,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
645,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
11 مرداد
جمعه
645,000
تومان
12 مرداد
شنبه
645,000
تومان
اسنپ تریپ
670,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
670,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
4 مرداد
جمعه
645,000
تومان
5 مرداد
شنبه
645,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
645,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
645,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
645,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
11 مرداد
جمعه
645,000
تومان
12 مرداد
شنبه
645,000
تومان
پارلا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران مارکوپولو
644,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
4 مرداد
جمعه
644,000
تومان
5 مرداد
شنبه
644,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
644,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
644,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
644,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
11 مرداد
جمعه
644,000
تومان
12 مرداد
شنبه
644,000
تومان
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
4 مرداد
جمعه
850,000
تومان
5 مرداد
شنبه
850,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
11 مرداد
جمعه
850,000
تومان
12 مرداد
شنبه
850,000
تومان
پارلا-اتاق چهارتخته منظره حیران
اتاق چهارتخته منظره حیران
تورگردان
681,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
681,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
681,000
تومان
4 مرداد
جمعه
681,000
تومان
5 مرداد
شنبه
681,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
681,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
681,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
681,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
681,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
681,000
تومان
11 مرداد
جمعه
681,000
تومان
12 مرداد
شنبه
681,000
تومان
اقامت 24
682,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
4 مرداد
جمعه
682,000
تومان
5 مرداد
شنبه
682,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
682,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
682,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
682,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
11 مرداد
جمعه
682,000
تومان
12 مرداد
شنبه
682,000
تومان
هتل یار
682,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
4 مرداد
جمعه
682,000
تومان
5 مرداد
شنبه
682,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
682,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
682,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
682,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
11 مرداد
جمعه
682,000
تومان
12 مرداد
شنبه
682,000
تومان
اسنپ تریپ
682,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
4 مرداد
جمعه
682,000
تومان
5 مرداد
شنبه
682,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
682,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
682,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
682,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
11 مرداد
جمعه
682,000
تومان
12 مرداد
شنبه
682,000
تومان
ایران مارکوپولو
685,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
4 مرداد
جمعه
685,000
تومان
5 مرداد
شنبه
685,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
11 مرداد
جمعه
685,000
تومان
12 مرداد
شنبه
685,000
تومان
ایران هتل آنلاین
685,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
4 مرداد
جمعه
685,000
تومان
5 مرداد
شنبه
685,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
11 مرداد
جمعه
685,000
تومان
12 مرداد
شنبه
685,000
تومان
پارلا-سوئیت VIP دو خوابه چهار تخته
سوئیت VIP دو خوابه چهار تخته
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
4 مرداد
جمعه
800,000
تومان
5 مرداد
شنبه
800,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
11 مرداد
جمعه
800,000
تومان
12 مرداد
شنبه
800,000
تومان
جاباما
800,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
4 مرداد
جمعه
800,000
تومان
5 مرداد
شنبه
800,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
11 مرداد
جمعه
800,000
تومان
12 مرداد
شنبه
800,000
تومان
ایران مارکوپولو
802,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
802,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
802,000
تومان
4 مرداد
جمعه
802,000
تومان
5 مرداد
شنبه
802,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
802,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
802,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
802,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
802,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
802,000
تومان
11 مرداد
جمعه
802,000
تومان
12 مرداد
شنبه
802,000
تومان
اسنپ تریپ
832,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
4 مرداد
جمعه
800,000
تومان
5 مرداد
شنبه
800,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
11 مرداد
جمعه
800,000
تومان
12 مرداد
شنبه
800,000
تومان
تورگردان
845,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
845,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
845,200
تومان
4 مرداد
جمعه
845,200
تومان
5 مرداد
شنبه
845,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
845,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
845,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
845,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
845,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
845,200
تومان
11 مرداد
جمعه
845,200
تومان
12 مرداد
شنبه
845,200
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
4 مرداد
جمعه
800,000
تومان
5 مرداد
شنبه
800,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
11 مرداد
جمعه
800,000
تومان
12 مرداد
شنبه
800,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارلا آستارا

تلویزیون
یخچال
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی اسپیناس آستارا
3.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 468,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل افرا آستارا
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 295,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
هتل یار
از 186,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 186,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 337,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل دریا آستارا
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ابوالفضل آستارا
1.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 357,000 تومان
هتل یار
از 357,000 تومان
جاباما
از 357,000 تومان
اسنپ تریپ
از 384,800 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگین استیل آستارا
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جهانگردی آستارا
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 313,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پارلا آستارا

(35 نظر)
نورورز 98 میهمان هتل بودیم. نکات مثبت: منظره و فضای عالی. آرامش فراوان. برخورد مناسب کارکنان.اتاقهای بسیار تمییز. نکات منفی: بوی قلیان و کافه در راهروها میامد. صبحانه خوب و نه عالی حتما بازهم به این هتل خواهم رفت....
برخورد پذيرش در بدو ورود زياد مناسب نبود. نظافت حمام رعايت نشده بود حتي شامپو مسافر قبلي داخل جاصابوني مونده بود و تميز نشده بود،تا ساعت ١١ صداي موسيقي بسيار بلند رستوران داخل اتاق بود و اتاق هم انچنان تعريفي نبود. نقطه مثبت هتل به نظرم غذاي ان بود كه بسيار پسنديديم. در كل با توجه به ستاره ها اصلا مورد قبول نبود! در مقايسه با هتل هاي ديگه...
برخورد خوب پرسنل ولی wifiضعیف بود...
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی امکانات هتل خوب و قابل قبول کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
صبحانه به نسبت قبل ضعیف تر سرویس دهی رستوران کمی ضعیف
هتل کوهستانی و در یک‌ منطقه خوش آب و هوا علیرغم ضعف های مختصر در بخشهای هتل ولی برای سفر مجدد هنوز انگیزه دارم . ...
موقعیت خوب خدمات درحد ستاره ها صبحانه خوب غذا خیلی معمولی ...
موقعیت خوب خدمات درحد ستاره ها صبحانه خوب غذا خیلی معمولی ...
وای فای ضعیف بود. رفتار پرسنل بی تفاوت نسبت به میهمانان. صدای موسیقی زنده موجب آزار و مخل استراحت بود. ...
وای فای ضعیف بود. رفتار پرسنل بی تفاوت نسبت به میهمانان. صدای موسیقی زنده موجب آزار و مخل استراحت بود. ...
هتل عالی...
خیلی خوب...
هتل عالی...
خیلی خوب...
برخورد پرسنل خوب بود؛ سرعت اینترنت بخاطر استفاده از مخابرات کند بود؛ منظره اطراف هتل خیلی قشنگه؛ صبحانه هتل میتونه بهتر از اینا باشه که ارائه شده بود؛ برای ورود به لابی هتل و رسیدن به پذیرش و وقتی که از آسانسور خارج میشی و میخوای بری داخل اطاق از تعدادی از پلها عبور کرد که با توجه به حجم وسایل همراه سخته و راهی دیگه غیر از پله هم نداره تازه اگر فردی با عصا یا ویلچر بخواد وارد بشه سختره البته مدیر هتل قبول رفع ایراد ورودیه به هتل را دادن؛ از راهنمایی ها و کمکهای یکی از کارکنان هتل (آقای مخصوص) خیلی ممنونم.
برخورد برخی از کارکنان چنان بی تفاوت و غیر مسئولانه است که انگار مشتری و رضایت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد. تلفن اتاق قطع بود. شلنگ دستشویی خراب بود و با بازکردن آن نیمتنه شما خیس و کثیف میشد. تلویزیون کار نمیکرد. گفتند وای فای داریم که ما نتوانستیم وصل شویم و کسی هم نبود برای اتصال راهنمایی صحیح نماید. هنگام شام یک ساعت و ربع ( بدون اغراق ) نشستیم و هیچ کسی برای گرفتن منو نیامد. ارکستر زنده داشتند که تا ساعت ۱ صبح صدایش در طبقه اقامت ما مانع خواب بود تا جایی که مجبور به اعتراض به مدیر آنجا شدیم و هیچ اقدامی هم ندیدیم. آن شب به ناچار من در آن کاروانسرا ماندم و خانواده ام بدون خوردن شام خوابیدند و صبح هم صبحانه شان را به خودشان بخشیدیم و فقط از آنجا دور شدیم و هرگز به آنجا بازنخواهیم گشت که اواز دهل شنیدن از دور خوش است....
سلام ما يك شب در هتل اقامت داشتيم از نظر موقعيت مكاني بي نظير است اما همين موضوع باعث شده تا كيفيت صبحانه و ساير امكانات در حد هتل ٤ستاره نباشد در بدو ورود مهماندار و پذيرش هتل بسيار خوشرو بودن و ما اصلا منتظر نمونديم اما تعداد پله ها تا رسيدن به اسانسور خيلي زياد بود اتاق تميز بود و با اينكه طبقه دوم بود view عالي بود اتاق ما يك تراس كوچك داشت كه خيلي زيبا بود و ميشد صندلي ها رو ببريم اونجا و چايي بخوريم:-) سرويس بهداشتي ميتوناست خيلي تميزتر باشد! موقع خواب به شدت صداي گريه بچه از اتاق مقابل ميومد ولي ما اينقد خسته بوديم كه بعدش چيزي نشنيديم غذاهاي هتل بسيار گران قيمت و داراي كيفيت متوسطي هستند صبحانه اصلا در حد ٤ستاره هايي كه رفتم نبود ٤مدل املت سوسيس و لوبيا و عدس صبحانه گرم بود سر شير خوب نبود و بدترين اتفاقي كه افتاد بعد از صبحانه ميخاستم به سرويس لابي بروم كه بسيار بسيار كثيف بود !!! وقتي به مهماندار اطلاع دادم گفت سريع تميز ميكند
برخورد برخی از کارکنان چنان بی تفاوت و غیر مسئولانه است که انگار مشتری و رضایت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد. تلفن اتاق قطع بود. شلنگ دستشویی خراب بود و با بازکردن آن نیمتنه شما خیس و کثیف میشد. تلویزیون کار نمیکرد. گفتند وای فای داریم که ما نتوانستیم وصل شویم و کسی هم نبود برای اتصال راهنمایی صحیح نماید. هنگام شام یک ساعت و ربع ( بدون اغراق ) نشستیم و هیچ کسی برای گرفتن منو نیامد. ارکستر زنده داشتند که تا ساعت ۱ صبح صدایش در طبقه اقامت ما مانع خواب بود تا جایی که مجبور به اعتراض به مدیر آنجا شدیم و هیچ اقدامی هم ندیدیم. آن شب به ناچار من در آن کاروانسرا ماندم و خانواده ام بدون خوردن شام خوابیدند و صبح هم صبحانه شان را به خودشان بخشیدیم و فقط از آنجا دور شدیم و هرگز به آنجا بازنخواهیم گشت که اواز دهل شنیدن از دور خوش است....
متوسط بود...
متوسط بود...
هتل در موقعیت مکانی عالی قرار دارد ولی امکانات اصلا متناسب با هتل 4 ستاره نیست . برخورد پرسنل محترمانه و شایسته است . وسایل اتاق اگرچه تمیز ولی کهنه بودند . ملحفه ها بسیار کهنه و نامناسب بود . خوشخواب ها اصلا وضعیت مناسبی نداشتند . یخچال اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم صدای زیادی داشت . تنوع صبحانه کم بود . کافی شاپ از نظر تنوع ، کیفیت پذیرایی و سلیقه بسیار ضعیف بود. در قسمت های مختلف هتل موسیقی با صدای بلند پخش میشد که از نظر من مخل آرامش هتل بود (بطوریکه از هر قسمت هتل از جمله رستوران ، کافی شاپ و ...موزیک های گوناگونی شینیده می شد.) Wifi بسیار ضعیف بود و در مدت اقامت اصلا نتونستم استفاده کنم و از آنجایی که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه آنتن دهی خوبی در آن منطقه نداشتند ضعف Wifi معضل مهمی است . هتل پارکینگ اختصاص ند...
هتل در موقعیت مکانی عالی قرار دارد ولی امکانات اصلا متناسب با هتل 4 ستاره نیست . برخورد پرسنل محترمانه و شایسته است . وسایل اتاق اگرچه تمیز ولی کهنه بودند . ملحفه ها بسیار کهنه و نامناسب بود . خوشخواب ها اصلا وضعیت مناسبی نداشتند . یخچال اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم صدای زیادی داشت . تنوع صبحانه کم بود . کافی شاپ از نظر تنوع ، کیفیت پذیرایی و سلیقه بسیار ضعیف بود. در قسمت های مختلف هتل موسیقی با صدای بلند پخش میشد که از نظر من مخل آرامش هتل بود (بطوریکه از هر قسمت هتل از جمله رستوران ، کافی شاپ و ...موزیک های گوناگونی شینیده می شد.) Wifi بسیار ضعیف بود و در مدت اقامت اصلا نتونستم استفاده کنم و از آنجایی که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه آنتن دهی خوبی در آن منطقه نداشتند ضعف Wifi معضل مهمی است . هتل پارکینگ اختصاص ند...
موقعیت عالی، رستوران عالی، اتاقهای تمیز، سرویس دهی بسیار ضعیف، تقریبا فاقد اینترنت...
مثبت: اتاق ها تمیز و دکوراسیون اتاق مناسب / سرویس بهداشتی تمیز و اوکی (حمام وان داشت) / رفتار پرسنل مناسب و دوستانه / صبحانه قابل قبول / غذا قابل قبول / سرویس و موقعیت کافی شاپ خوب / برنامه موسیقی زنده زمان شام مناسب منفی: سروصدای راهرو تا حدی داخل اتاق شنیده می شود...
با سلام هتل خوبي بود ، فقط عايق صوتي ان در قسمت در ورودي كم بود و متاسفانه ميهمانان هتل در راهرو سر و صدايشان به داخل اتاق مي امد، هم چنين در قسمت سرويس بهداشتي صداي فني كه روشن بود در اتاق ما مي امد، با توجه به اينكه هتل ٤ ستاره است ، از لحاظ امكانات و تجهيزات مي تواند بهتر باشد صبحانه هم در حد هتل ٤ ستاره نبود....
همه چی عالی بوداگه میشه زمان بندی تماس برای رزرو رل سریعتر اجام دهید
هتل و برخورد کارکنان خوب بود و سعی در جلب رضایت میهمانان داشتند. برنامه موسیقی شبهای خاصی اجرا میشود که باید از قبل سوال و هماهنگ کرد.
بسیار هتل باکیفیت هم از نظر بهداشت اطاق و سرویس ها و غذای رستوران و برخورد پرسنل و هم از نظر زیبایی مناظر اطراف هتل ودسترسی های مناسب و موسیقی زنده بسیار عالی که بودن در این مکان رو بسیار دلچسب میکنه و از همه مهمتر چیزی که من احساس کردم این بود که پرسنل این هتل دلسوزانه زحمت میکشن و میشه گفت انگار واسه مهمونهای خودشون دارن پذیرایی میکنن، انصافا به صاحب این هتل باید تبریک گفت بخاطره آموزش و مدیریت صحیحش، کم داریم تو ایران شبیه این هتل که در عین سادگی محیط مطلبوب و آرامش بخشی رو فراهم بکنه.
نقاط قوت:
اتاق های تمیز با منظره زیبا سیستم گرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق ها صبحانه ضعیف اینترنت وای فای ضعیف ( به علت اینکه اینترنت خط امام مناسب نداشت در این منطقه، این ضعف خیلی به چشم میامد)
نقاط قوت:
برخورد خوب و امکانات هتل و دسترسی به جاده عالی بود
نقاط ضعف:
بنده از لحاظ صبحانه راضی نبودم و در خور این هتل نبود
نقاط قوت:
خوش برخورد
نقاط ضعف:
استفاده از گوشت برزیلی کمبود وسایل ورزشی و بازی
هتل خوبی بود . برخورد کارکنان عالی بود . رستوران خوبی هم داشتعدم وجود پارکینگ و جای پارک خوب بزرگترین ایراد این هتل میتونه باشه . همچنین نبود اینترنت در اتاق برای یه هتل 4ستاره یکم عجیبه
عالی بود توی سایت نوشته بودند موسیقی زنده و ما برنامه ریزی کردیم اما در نهایت به ما گفتند که به حد نصاب نرسید و انجام نشد غذا هتل خوب نبود و اینترنت توی اتاق آنتن نمیداد.
خدمات هتل و صبحانه رضایت بخش نبود.
هتل خوبی بود. برای گذراندن وقتمون همش به بیرون از اتاق رفتیم زیاد توو هتل نبودیم ولی در کل عالی بود سفر خوب و خاطره انگیزی بود.
هیچ محلی برای گشتن یا پیاده روی و لذت بردن از طبیعت در اطراف هتل وجود ندارد فقط باید به امکانات هتل بسنده کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.