هتل کاریز اردکان

اردکان، خیابان طالقانی جنب چوفا
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل کاریز اردکان
هتل یک ستاره کاریز در شهرستان اردکان از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۵ با پرسنلی مجرب، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کاریز
کاریز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
115,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
10 خرداد
جمعه
115,000
تومان
11 خرداد
شنبه
115,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
جاباما
115,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
10 خرداد
جمعه
115,000
تومان
11 خرداد
شنبه
115,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
10 خرداد
جمعه
115,000
تومان
11 خرداد
شنبه
115,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
130,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
130,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
130,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
10 خرداد
جمعه
130,000
تومان
11 خرداد
شنبه
130,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
130,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
130,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
130,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
کاریز-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
149,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
149,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
149,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
149,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
149,000
تومان
10 خرداد
جمعه
149,000
تومان
11 خرداد
شنبه
149,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
149,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
149,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
149,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
149,000
تومان
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
170,000
تومان
11 خرداد
شنبه
170,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
جاباما
186,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
10 خرداد
جمعه
186,000
تومان
11 خرداد
شنبه
186,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
کاریز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
186,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
10 خرداد
جمعه
186,000
تومان
11 خرداد
شنبه
186,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
10 خرداد
جمعه
218,000
تومان
11 خرداد
شنبه
218,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
10 خرداد
جمعه
235,000
تومان
11 خرداد
شنبه
235,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
کاریز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
202,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
202,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
10 خرداد
جمعه
202,000
تومان
11 خرداد
شنبه
202,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
202,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
هتل یار
238,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
238,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
238,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
238,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
10 خرداد
جمعه
238,000
تومان
11 خرداد
شنبه
238,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
238,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
238,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
238,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
جاباما
256,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
256,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
256,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
256,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
10 خرداد
جمعه
256,000
تومان
11 خرداد
شنبه
256,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
256,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
256,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
256,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
10 خرداد
جمعه
260,000
تومان
11 خرداد
شنبه
260,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کاریز اردکان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل کاریز اردکان

(6 نظر)
تمیزی اتاق خوب بود, سرویس بهداشتی خیلی خوبی داشت (فشار آب, گرمای خوب, توالت فرنگی تمیز و نو و ...)برای فصل سرما از عایق بندی خوبی نداشتپارکینگش هم بی درو پیکر بود!...
برخورد کارکنان حرفه ای نبود....
سلام اسم هتل را از روش بردارید...
به طور کلی خدمات و امکانات در هتل متوسط بود. برای من آرامش در اولویت بود که از این بابت خوب بود. ...
ساختار و موقعیت هتل خوب بوده اما به دلیل بی توجهی از حالت یک مکان خوب به یک موقعیت ضعیف تبدیل شده. به نظر می رسد مدیریت از این مکان غافل شده و بسیاری از بخشهای آن به انبار اشیای مستعمل تبدیل شده این مکان قابلیت تبدیل به یک هتل را دارد....
نظافت خوب بود آرام بود مکان عالی کلا عالی فقط صدای آب رادیاتورها میامد و تیک تیک ساعت. اما کلا خوب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.