هتل کاریز اردکان

اردکان، خیابان طالقانی جنب چوفا
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل کاریز اردکان
هتل یک ستاره کاریز در شهرستان اردکان از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۵ با پرسنلی مجرب، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کاریز
کاریز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
4 مرداد
جمعه
115,000
تومان
5 مرداد
شنبه
115,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
115,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
115,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
115,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
11 مرداد
جمعه
115,000
تومان
12 مرداد
شنبه
115,000
تومان
ایران هتل آنلاین
115,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
4 مرداد
جمعه
115,000
تومان
5 مرداد
شنبه
115,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
115,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
115,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
115,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
11 مرداد
جمعه
115,000
تومان
12 مرداد
شنبه
115,000
تومان
جاباما
115,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
4 مرداد
جمعه
115,000
تومان
5 مرداد
شنبه
115,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
115,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
115,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
115,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
11 مرداد
جمعه
115,000
تومان
12 مرداد
شنبه
115,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
4 مرداد
جمعه
130,000
تومان
5 مرداد
شنبه
130,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
11 مرداد
جمعه
130,000
تومان
12 مرداد
شنبه
130,000
تومان
کاریز-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
177,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
4 مرداد
جمعه
177,000
تومان
5 مرداد
شنبه
177,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
177,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
177,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
177,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
11 مرداد
جمعه
177,000
تومان
12 مرداد
شنبه
177,000
تومان
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
4 مرداد
جمعه
177,000
تومان
5 مرداد
شنبه
177,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
177,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
177,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
177,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
11 مرداد
جمعه
177,000
تومان
12 مرداد
شنبه
177,000
تومان
جاباما
186,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
4 مرداد
جمعه
186,000
تومان
5 مرداد
شنبه
186,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
11 مرداد
جمعه
186,000
تومان
12 مرداد
شنبه
186,000
تومان
هتل یار
202,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
4 مرداد
جمعه
202,000
تومان
5 مرداد
شنبه
202,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
202,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
202,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
202,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
11 مرداد
جمعه
202,000
تومان
12 مرداد
شنبه
202,000
تومان
کاریز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
12 مرداد
شنبه
220,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
12 مرداد
شنبه
220,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
230,000
تومان
12 مرداد
شنبه
230,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
12 مرداد
شنبه
250,000
تومان
کاریز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
جاباما
256,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مرداد
جمعه
256,000
تومان
12 مرداد
شنبه
256,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
12 مرداد
شنبه
280,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کاریز اردکان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل کاریز اردکان

(11 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب تراس بزرگ جلوی اتاق
نقاط ضعف:
قرار گرفتن اتاق در طبقه دوم بدون آسانسور
نقاط قوت:
فضا و کارمندان و امکانات خیلی خوب بود اتاق تراس دار و دل باز کلا خوب بود
نقاط ضعف:
پرده ها کثیف بود
هتل قدیمی و با حداقل امکانات است، شب ها مسئول پذیرش حضور ندارد و کارکنان رستوران کارها را انجام می دهند و از وای فای اطلاعی ندارند. در مجموع هتلی ارزان و متوسط است. ...
به عنوان یک هتل یک ستاره قابل قبول بود ، از نظر نظافت و تمیزی اتاقها خوب بود ، برخورد پرسنل محترمانه بود و حتی بالاتر از سطح هتل، البته این هتل آسانسور ندارد و برای تعداد مسن مناسب نیست ، اما بقیه موارد مشکلی نداشت...
نظافت هتل خوب بود ولی اتاق ها بوی نم میداد. برخورد کارکنان حرفه ای نیست. برای اینترنت و خوراکی های داخل اتاق پول جداگانه گرفته شد. در مجموع با درنظر گرفتن قیمت، هتل کاملا معمولی بود. ...
نظافت خوب بود آرام بود مکان عالی کلا عالی فقط صدای آب رادیاتورها میامد و تیک تیک ساعت. اما کلا خوب بود...
ساختار و موقعیت هتل خوب بوده اما به دلیل بی توجهی از حالت یک مکان خوب به یک موقعیت ضعیف تبدیل شده. به نظر می رسد مدیریت از این مکان غافل شده و بسیاری از بخشهای آن به انبار اشیای مستعمل تبدیل شده این مکان قابلیت تبدیل به یک هتل را دارد....
به طور کلی خدمات و امکانات در هتل متوسط بود. برای من آرامش در اولویت بود که از این بابت خوب بود. ...
سلام اسم هتل را از روش بردارید...
برخورد کارکنان حرفه ای نبود....
تمیزی اتاق خوب بود, سرویس بهداشتی خیلی خوبی داشت (فشار آب, گرمای خوب, توالت فرنگی تمیز و نو و ...)برای فصل سرما از عایق بندی خوبی نداشتپارکینگش هم بی درو پیکر بود!...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.