هتل آسمان عباس آباد

عباس آباد، جنب اداره ی برق
1.5
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آسمان
آسمان-اتاق یک تخته رو به خیابان
اتاق یک تخته رو به خیابان
تورگردان
189,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
189,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,600
تومان
4 مرداد
جمعه
189,600
تومان
5 مرداد
شنبه
189,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,600
تومان
11 مرداد
جمعه
189,600
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
11 مرداد
جمعه
190,000
تومان
آسمان-اتاق یک تخته رو به دریا
اتاق یک تخته رو به دریا
تورگردان
209,500 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
209,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,500
تومان
4 مرداد
جمعه
209,500
تومان
5 مرداد
شنبه
209,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
209,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
209,500
تومان
11 مرداد
جمعه
209,500
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
11 مرداد
جمعه
210,000
تومان
آسمان-اتاق دوتخته رو به خیابان
اتاق دوتخته رو به خیابان
تورگردان
249,200 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
249,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
249,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,200
تومان
4 مرداد
جمعه
249,200
تومان
5 مرداد
شنبه
249,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
249,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
249,200
تومان
11 مرداد
جمعه
249,200
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
آسمان-اتاق دوتخته رو به دریا
اتاق دوتخته رو به دریا
تورگردان
269,100 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
269,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
269,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,100
تومان
4 مرداد
جمعه
269,100
تومان
5 مرداد
شنبه
269,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,100
تومان
11 مرداد
جمعه
269,100
تومان
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
4 مرداد
جمعه
270,000
تومان
5 مرداد
شنبه
270,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مرداد
جمعه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
280,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
آسمان-سوئیت دونفره رو به خیابان
سوئیت دونفره رو به خیابان
تورگردان
284,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
284,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
284,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
284,400
تومان
4 مرداد
جمعه
284,400
تومان
5 مرداد
شنبه
284,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
284,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
284,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
284,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
284,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
284,400
تومان
11 مرداد
جمعه
284,400
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
4 مرداد
جمعه
285,000
تومان
5 مرداد
شنبه
285,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
11 مرداد
جمعه
285,000
تومان
آسمان-سوئیت سه نفره رو به خیابان
سوئیت سه نفره رو به خیابان
تورگردان
287,100 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
287,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
287,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
287,100
تومان
4 مرداد
جمعه
287,100
تومان
5 مرداد
شنبه
287,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
287,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
287,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
287,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
287,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
287,100
تومان
11 مرداد
جمعه
287,100
تومان
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
ایران هتل آنلاین
315,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
4 مرداد
جمعه
315,000
تومان
5 مرداد
شنبه
315,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مرداد
جمعه
315,000
تومان
آسمان-سوئیت دونفره رو به دریا
سوئیت دونفره رو به دریا
تورگردان
296,200 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
296,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
296,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
296,200
تومان
4 مرداد
جمعه
296,200
تومان
5 مرداد
شنبه
296,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
296,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
296,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
296,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
296,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
296,200
تومان
11 مرداد
جمعه
296,200
تومان
اقامت 24
297,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
297,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
4 مرداد
جمعه
297,000
تومان
5 مرداد
شنبه
297,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
297,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
297,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
297,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
11 مرداد
جمعه
297,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
آسمان-سوئیت سه نفره رو به دریا
سوئیت سه نفره رو به دریا
تورگردان
335,900 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,900
تومان
4 مرداد
جمعه
335,900
تومان
5 مرداد
شنبه
335,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,900
تومان
11 مرداد
جمعه
335,900
تومان
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
337,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
4 مرداد
جمعه
337,000
تومان
5 مرداد
شنبه
337,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
337,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
337,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
337,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مرداد
جمعه
337,000
تومان
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
آسمان-سوئیت چهارنفره رو به خیابان
سوئیت چهارنفره رو به خیابان
تورگردان
344,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
11 مرداد
جمعه
344,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
11 مرداد
جمعه
370,000
تومان
آسمان-سوئیت چهارنفره رو به دریا
سوئیت چهارنفره رو به دریا
تورگردان
379,100 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
379,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
379,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
379,100
تومان
4 مرداد
جمعه
379,100
تومان
5 مرداد
شنبه
379,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
379,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
379,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
379,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
379,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
379,100
تومان
11 مرداد
جمعه
379,100
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
435,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
4 مرداد
جمعه
435,000
تومان
5 مرداد
شنبه
435,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
11 مرداد
جمعه
435,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل آسمان عباس آباد

(18 نظر)
هتل از لحاظ اتاق بسیار فضای عالی داشت و برخورد کارکنان هم خوب بود ولی نظافت اتاقها و هتل ضعیف بود و بزرگترین مشکل هتل نداشتن پارکینگ است. اینترنت ندارد ....
كيفيت غذا و نظافت و با نواقصي که داشت اتاقها خوب نبود....
فضای نا متناسب پارکینگ و نظافت متوسط و مشکل دریافت کننده دیجیتال تلویزیون مشاهده شد....
فضای نا متناسب پارکینگ و نظافت متوسط و مشکل دریافت کننده دیجیتال تلویزیون مشاهده شد....
صبحانه خوب بود سرویس دهی جهت نظافت برای بعد ساعات اداری ضعیف بود و پرسنلی برای کارهای خدماتی بعد ساعات اداری نداشتن...
به نسبت قیمت ارزش نداشت...
صبحانه خوب بود سرویس دهی جهت نظافت برای بعد ساعات اداری ضعیف بود و پرسنلی برای کارهای خدماتی بعد ساعات اداری نداشتن...
به نسبت قیمت ارزش نداشت...
1- رفتار کارکنان خیلی خوب نبود و احترام خاصی برای مسافرین قائل نبودند! 2- غذای رستوران به هیچ عنوان مناسب نبود؛ از طرفی قیمت غذاهای رستوران هم بسیار بالا بود. 3- فضای اتاق ها بسیار کوچک و دلگیر بود. ...
1- رفتار کارکنان خیلی خوب نبود و احترام خاصی برای مسافرین قائل نبودند! 2- غذای رستوران به هیچ عنوان مناسب نبود؛ از طرفی قیمت غذاهای رستوران هم بسیار بالا بود. 3- فضای اتاق ها بسیار کوچک و دلگیر بود. ...
وجود مورچه و عنکبوت و تخت ها کهنه و سفت بودند و دسترسی به در یا وجود نداشت. ...
وجود مورچه و عنکبوت و تخت ها کهنه و سفت بودند و دسترسی به در یا وجود نداشت. ...
باسلام عدم رعایت سکوت تا ساعت 11 شب و خرابی آسانسور در روز ترک هتل ...
باسلام عدم رعایت سکوت تا ساعت 11 شب و خرابی آسانسور در روز ترک هتل ...
هتلي خوب با موقعيت خوب، اتاق و سوئيت مشرف به دريا بسيار زيبا و خوب، برخورد پرسنل حرفه ای نبود. صبحانه كيفيت خوبي ندارد....
هتلي خوب با موقعيت خوب، اتاق و سوئيت مشرف به دريا بسيار زيبا و خوب، برخورد پرسنل حرفه ای نبود. صبحانه كيفيت خوبي ندارد....
برخورد عوامل با مهمان خوب بود ولی هتل قدیمی شده و نیاز به رسیدگی دارد از جمله آسانسور که در روز دوم اقامت ما خراب شد و ناچار شدیم دو روز دیگر را از طبقه چهارم پیاده طی کنیم....
برخورد عوامل با مهمان خوب بود ولی هتل قدیمی شده و نیاز به رسیدگی دارد از جمله آسانسور که در روز دوم اقامت ما خراب شد و ناچار شدیم دو روز دیگر را از طبقه چهارم پیاده طی کنیم....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.