رستوران آبمیوه پانی یزد

یزد، بلوار دانشگاه، روبه رو بوستان پهلوی یزدی

معرفی رستوران آبمیوه پانی یزد

نوع غذا: آبمیوه طبیعی، ویتامینه، نوشیدنی سرد

منوی رستوران آبمیوه پانی

آبمیوه طبیعی: آب سیب فرانسوی نیم لیتری، آب سیب فرانسوی یک لیتری، آب سیب فرانسوی یک و نیم لیتری، آب سیب نیم لیتری، آب سیب یک لیتری، آب سیب یک و نیم لیتری، آب سیب انبه آناناس نیم لیتری، آب سیب انبه آناناس یک لیتری، آب سیب انبه آناناس یک و نیم لیتری، آب سیب لیموترش نعنا نیم لیتری، آب سیب لیموترش نعنا یک لیتری، آب سیب لیموترش نعنا یک و نیم لیتری، آب سیب آناناس نیم لیتری، آب سیب آناناس یک لیتری، آب سیب آناناس یک و نیم لیتری، آب شاتوت پرتغال نیم لیتری، آب شاتوت پرتغال یک لیتری، آب شاتوت پرتغال یک و نیم لیتری، آب شاتوت انبه پرتغال نیم لیتری، آب شاتوت انبه پرتغال یک لیتری، آب شاتوت انبه پرتغال یک و نیم لیتری، آب شاتوت آلبالو نیم لیتری، آب شاتوت آلبالو یک لیتری، آب شاتوت آلبالو یک و نیم لیتری، آب شاتوت توت فرنگی پرتغال نیم لیتری، آب شاتوت توت فرنگی پرتغال یک لیتری، آب شاتوت توت فرنگی پرتغال یک و نیم لیتری، آب آناناس نیم لیتری، آب آناناس یک لیتری، آب آناناس یک و نیم لیتری، آب آناناس توت فرنگی پرتغال نیم لیتری، آب آناناس توت فرنگی پرتغال یک لیتری، آب آناناس توت فرنگی پرتغال یک و نیم لیتری، آب آناناس سیب لیمو ترش نیم لیتری، آب آناناس سیب لیمو ترش یک لیتری، آب آناناس سیب لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب آناناس موز انبه نیم لیتری، آب آناناس موز انبه یک لیتری، آب آناناس موز انبه یک و نیم لیتری، آب پرتغال نیم لیتری، آب پرتغال یک لیتری، آب پرتغال یک و نیم لیتری، آب پرتغال لیمو ترش نیم لیتری، آب پرتغال لیمو ترش یک لیتری، آب پرتغال لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب پرتغال گریپ فروت نیم لیتری، آب پرتغال گریپ فروت یک لیتری، آب پرتغال گریپ فروت یک و نیم لیتری، آب پرتغال آناناس نیم لیتری، آب پرتغال آناناس یک لیتری، آب پرتغال آناناس یک و نیم لیتری، آب پرتغال سیب نیم لیتری، آب پرتغال سیب یک لیتری، آب پرتغال سیب یک و نیم لیتری، آب موهیتو نیم لیتری، آب موهیتو یک لیتری، آب موهیتو یک و نیم لیتری، آب پرتغال انبه آناناس شاتوت نیم لیتری، آب پرتغال انبه آناناس شاتوت یک لیتری، آب پرتغال انبه آناناس شاتوت یک و نیم لیتری، آب پرتغال توت فرنگی لیمو ترش نیم لیتری، آب پرتغال توت فرنگی لیمو ترش یک لیتری، آب پرتغال توت فرنگی لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب پرتغال انبه نیم لیتری، آب پرتغال انبه یک لیتری، آب پرتغال انبه یک و نیم لیتری، آب پرتغال انار سیب نیم لیتری، آب پرتغال انار سیب یک لیتری، آب پرتغال انار سیب یک و نیم لیتری، آب پرتغال انبه آناناس نیم لیتری، آب پرتغال انبه آناناس یک لیتری، آب پرتغال انبه آناناس یک و نیم لیتری، آب پرتغال سیب آناناس نیم لیتری، آب پرتغال سیب آناناس یک لیتری، آب پرتغال سیب آناناس یک و نیم لیتری، آب پرتغال هویج سیب نیم لیتری، آب پرتغال هویج سیب یک لیتری، آب پرتغال هویج سیب یک و نیم لیتری، آب هویج نیم لیتری، آب هویج یک لیتری، آب هویج یک و نیم لیتری، آب هویج سیب نیم لیتری، آب هویج سیب یک لیتری، آب هویج سیب یک نیم لیتری، آب هویج چغندر سیب نیم لیتری، آب هویج چغندر سیب یک لیتری، آب هویج چغندر سیب یک و نیم لیتری، آب گریپ فروت نیم لیتری، آب گریپ فروت یک لیتری، آب گریپ فروت یک و نیم لیتری، آب گریپ فروت سیب آناناس نیم لیتری، آب گریپ فروت سیب آناناس یک لیتری، آب گریپ فروت سیب آناناس یک و نیم لیتری، آب گریپ فروت سیب لیمو ترش نیم لیتری، آب گریپ فروت سیب لیمو ترش یک لیتری، آب گریپ فروت سیب لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب زرشک نیم لیتری، آب زرشک یک لیتری، آب زرشک یک و نیم لیتری، آب زرشک آلبالو نیم لیتری، آب زرشک آلبالو یک لیتری، آب زرشک آلبالو یک و نیم لیتری، آب آلبالو نیم لیتری، آب آلبالو یک لیتری، آب آلبالو یک و نیم لیتری، آب توت فرنگی سیب موز نیم لیتری، آب توت فرنگی سیب موز یک لیتری، آب توت فرنگی سیب موز یک و نیم لیتری، آب توت فرنگی انبه پرتغال نیم لیتری، آب توت فرنگی انبه پرتغال یک لیتری، آب توت فرنگی انبه پرتغال یک و نیم لیتری، آب توت فرنگی موز آناناس نیم لیتری، آب توت فرنگی موز آناناس یک لیتری، آب توت فرنگی موز آناناس یک و نیم لیتری، آب کرفس نیم لیتری، آب کرفس یک لیتری، آب کرفس یک و نیم لیتری، آب کرفس هویج نیم لیتری، آب کرفس هویج یک لیتری، آب کرفس هویج یک و نیم لیتری، آب کرفس کریپ فروت نیم لیتری، آب کرفس کریپ فروت یک لیتری، آب کرفس کریپ فروت یک و نیم لیتری، آب کرفس هویج نیم لیتری، آب کرفس هویج یک لیتری، آب کرفس هویج یک و نیم لیتری، آب کرفس نعنا سیب فرانسوی نیم لیتری، آب کرفس نعنا سیب فرانسوی یک لیتری، آب کرفس نعنا سیب فرانسوی یک و نیم لیتری، آب کرفس سیب لیمو ترش نیم لیتری، آب کرفس سیب لیمو ترش یک لیتری، آب کرفس سیب لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب کرفس سیب نیم لیتری، آب کرفس سیب یک لیتری، آب کرفس سیب یک و نیم لیتری، آب کرفس لیمو ترش نیم لیتری، آب کرفس لیمو ترش یک لیتری، آب کرفس لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب کرفس پرتغال نیم لیتری، آب کرفس پرتغال یک لیتری، آب کرفس پرتغال یک و نیم لیتری، آب کرفس انار نیم لیتری، آب کرفس انار یک لیتری، آب کرفس انار یک و نیم لیتری، آب انبه نیم لیتری، آب انبه یک لیتری، آب انبه یک و نیم لیتری، آب انبه آناناس نیم لیتری، آب انبه آناناس یک لیتری، آب انبه آناناس یک و نیم لیتری، آب طالبی نیم لیتری، آب طالبی یک لیتری، آب طالبی یک و نیم لیتری، آب طالبی انبه نیم لیتری، آب طالبی انبه یک لیتری، آب طالبی انبه یک و نیم لیتری، آب انار نیم لیتری، آب انار یک لیتری، آب انار یک و نیم لیتری، آب انار پرتغال نیم لیتری، آب انار پرتغال یک لیتری، آب انار پرتغال یک و نیم لیتری، آب انار آلبالو نیم لیتری، آب انار آلبالو یک لیتری، آب انار آلبالو یک و نیم لیتری، آب انار شاتوت نیم لیتری، آب انار شاتوت یک لیتری، آب انار شاتوت یک و نیم لیتری، آب انار توت فرنگی نیم لیتری، آب انار توت فرنگی یک لیتری، آب انار توت فرنگی یک و نیم لیتری، آب انار سیب نیم لیتری، آب انار سیب یک لیتری، آب انار سیب یک و نیم لیتری، آب هندوانه نیم لیتری، آب هندوانه یک لیتری، آب هندوانه یک و نیم لیتری، آب هندوانه توت فرنگی نیم لیتری، آب هندوانه توت فرنگی یک لیتری، آب هندوانه توت فرنگی یک و نیم لیتری، آب هندوانه نعنا نیم لیتری، آب هندوانه نعنا یک لیتری، آب هندوانه نعنا یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا موز شیر عسل نیم لیتری، آب آلوئه ورا موز شیر عسل یک لیتری، آب آلوئه ورا موز شیر عسل یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا توت فرنگی آناناس نیم لیتری، آب آلوئه ورا توت فرنگی آناناس یک لیتری، آب آلوئه ورا توت فرنگی آناناس یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا پرتغال آناناس نیم لیتری، آب آلوئه ورا پرتغال آناناس یک لیتری، آب آلوئه ورا پرتغال آناناس یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب آناناس نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب آناناس یک لیتری، آب آلوئه ورا سیب آناناس یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب لیمو ترش نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب لیمو ترش یک لیتری، آب آلوئه ورا سیب لیمو ترش یک و نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب پرتغال نیم لیتری، آب آلوئه ورا سیب پرتغال یک لیتری، آب آلوئه ورا سیب پرتغال یک و نیم لیتری
ویتامینه: ویتامینه مخصوص نیم لیتری، ویتامینه مخصوص یک لیتری، ویتامینه مخصوص یک و نیم لیتری، شیر پسته انبه مخصوص نیم لیتری، شیر پسته انبه مخصوص یک لیتری، شیر پسته انبه مخصوص یک و نیم لیتری، کوکتل ویژه نیم لیتری، کوکتل ویژه یک لیتری، کوکتل ویژه یک و نیم لیتری، ویژه بانی نیم لیتری، ویژه بانی یک لیتری، ویژه بانی یک و نیم لیتری، شیر پسته مخصوص نیم لیتری، شیر پسته مخصوص یک لیتری، شیر پسته مخصوص یک و نیم لیتری
نوشیدنی سرد: شیر انبه ویژه نیم لیتری، شیر انبه ویژه یک لیتری، شیر انبه ویژه یک و نیم لیتری، شیر نارگیل ویژه نیم لیتری، شیر نارگیل ویژه یک لیتری، شیر نارگیل ویژه یک و نیم لیتری، شیر خرما ویژه نیم لیتری، شیر خرما ویژه یک لیتری، شیر خرما ویژه یک و نیم لیتری، شیر موز ویژه نیم لیتری، شیر موز ویژه یک لیتری، شیر موز ویژه یک و نیم لیتری، شیر موز پسته ویژه نیم لیتری، شیر موز پسته ویژه یک لیتری، شیر موز پسته ویژه یک و نیم لیتری، شیر موز نارگیل ویژه نیم لیتری، شیر موز نارگیل ویژه یک لیتری، شیر موز نارگیل ویژه یک و نیم لیتری، شیر موز هویج ویژه نیم لیتری، شیر موز هویج ویژه یک لیتری، شیر موز هویج ویژه یک و نیم لیتری، شیر پسته ویژه نیم لیتری، شیر پسته ویژه یک لیتری، شیر پسته ویژه یک و نیم لیتری، شیر بادام عسل ویژه نیم لیتری، شیر بادام عسل ویژه یک نیم لیتری، شیر بادام عسل ویژه یک و نیم لیتری، شیر انبه موز عسل ویژه نیم لیتری، شیر انبه موز عسل ویژه یک لیتری، شیر انبه موز عسل ویژه یک و نیم لیتری، شیر توت فرنگی موز عسل ویژه نیم لیتری، شیر توت فرنگی موز عسل ویژه یک لیتری، شیر توت فرنگی موز عسل ویژه یک و نیم لیتری
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

هتل های نزدیک رستوران آبمیوه پانی

هتل های یزد
عکس هتل صفائیه یزد

هتل صفائیه یزد

3.6
امتیاز
114
نظر
عکس هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

4.1
امتیاز
37
نظر
عکس هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

3.6
امتیاز
57
نظر
عکس هتل داد یزد

هتل داد یزد

4
امتیاز
101
نظر
عکس هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

3.6
امتیاز
19
نظر
عکس هتل فرهنگ یزد

هتل فرهنگ یزد

3.4
امتیاز
2
نظر
عکس هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

4.5
امتیاز
18
نظر
عکس هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

2.7
امتیاز
25
نظر
عکس هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

3.8
امتیاز
64
نظر
عکس هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

3.1
امتیاز
14
نظر
عکس هتل آنتیک ملک التجار یزد

هتل آنتیک ملک التجار یزد

2.9
امتیاز
29
نظر
عکس هتل فیروزه یزد

هتل فیروزه یزد

3.9
امتیاز
32
نظر
عکس هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

3.6
امتیاز
66
نظر
عکس هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

3.3
امتیاز
10
نظر
عکس اقامتگاه سنتی آرا يزد

اقامتگاه سنتی آرا يزد

-
امتیاز
17
نظر
عکس هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

3.7
امتیاز
18
نظر
عکس هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

2.2
امتیاز
10
نظر
عکس هتل ثلاثی یزد

هتل ثلاثی یزد

2.4
امتیاز
2
نظر
عکس هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

3.1
امتیاز
14
نظر
عکس هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

3.7
امتیاز
11
نظر
عکس هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

2.1
امتیاز
36
نظر
عکس هتل فاضلی یزد

هتل فاضلی یزد

1.5
امتیاز
38
نظر
عکس هتل سنتی کهن کاشانه یزد

هتل سنتی کهن کاشانه یزد

-
امتیاز
10
نظر
عکس سرای سنتی نقره

سرای سنتی نقره

-
امتیاز
9
نظر
عکس اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

-
امتیاز
4
نظر
عکس هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

2.8
امتیاز
12
نظر
عکس هتل موزه فهادان یزد

هتل موزه فهادان یزد

3.3
امتیاز
32
نظر
عکس هتل پارسیان یزد

هتل پارسیان یزد

3.8
امتیاز
43
نظر
عکس هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

3.6
امتیاز
90
نظر
عکس هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

3.3
امتیاز
14
نظر
عکس هتل آرامش(خاتم) یزد

هتل آرامش(خاتم) یزد

2.8
امتیاز
7
نظر
عکس اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

-
امتیاز
-
نظر
عکس هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

3
امتیاز
8
نظر
عکس هتل راه و ما یزد

هتل راه و ما یزد

3.4
امتیاز
33
نظر

مکان های اطراف رستوران آبمیوه پانی در یزد