مسافرخانه جهانگردی زاهدان

زاهدان، خیابان جام جم، مقابل بیمارستان خاتم
2.7
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی زاهدان

جهانگردی-اتاق دوتخته توئین داخل هتل
اتاق دوتخته توئین داخل هتل
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
14 آذر
جمعه
310,000
تومان
15 آذر
شنبه
310,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
هتل یار
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
15 آذر
شنبه
322,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
15 آذر
شنبه
322,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
جهانگردی-کومه دونفره محوطه هتل
کومه دونفره محوطه هتل
ای‌گردش
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
227,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
227,000
تومان
14 آذر
جمعه
227,000
تومان
15 آذر
شنبه
227,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
227,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
14 آذر
جمعه
242,000
تومان
15 آذر
شنبه
242,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
هتل یار
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
14 آذر
جمعه
242,000
تومان
15 آذر
شنبه
242,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
ایران مارکوپولو
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
245,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
245,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
245,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
245,000
تومان
14 آذر
جمعه
245,000
تومان
15 آذر
شنبه
245,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
245,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
245,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
245,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
245,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
245,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دوتخته دبل داخل هتل
اتاق دوتخته دبل داخل هتل
جاباما
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
15 آذر
شنبه
322,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
14 آذر
جمعه
325,000
تومان
15 آذر
شنبه
325,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته داخل هتل
اتاق سه تخته داخل هتل
ای‌گردش
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
14 آذر
جمعه
375,000
تومان
15 آذر
شنبه
375,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
هتل یار
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
14 آذر
جمعه
391,000
تومان
15 آذر
شنبه
391,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
391,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
جاباما
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
14 آذر
جمعه
391,000
تومان
15 آذر
شنبه
391,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
391,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
اقامت 24
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
14 آذر
جمعه
391,000
تومان
15 آذر
شنبه
391,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
391,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
391,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
391,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
391,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
391,000
تومان
ایران مارکوپولو
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
399,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
399,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
399,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
399,000
تومان
14 آذر
جمعه
399,000
تومان
15 آذر
شنبه
399,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
399,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
399,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
399,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
399,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
399,000
تومان
جهانگردی-ویلای دوخوابه چهارنفره محوطه هتل
ویلای دوخوابه چهارنفره محوطه هتل
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
14 آذر
جمعه
450,000
تومان
15 آذر
شنبه
450,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
14 آذر
جمعه
460,000
تومان
15 آذر
شنبه
460,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی زاهدان

اعلام حریق
چايخانه سنتی
آژانس مسافرتي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات بیدار باش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
نمای فضای سبز
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
شبکه پخش فیلم
رخت آویز
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
اینترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سرویس ایرانی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اتو
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
خدمات بيدار باش
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
سیستم تهویه مطبوع
دمپایی
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
خدمات تور
استخر
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
سونا
تاکسی سرویس
پله اضطراری
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رمپ
رستوران ایرانی
ترانسفر برگشت با هزینه
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
ميز
صبحانه رایگان
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار
مینی بار رایگان
اتاق بازی
تلفن در اتاق
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سوئیت
سالن بیلیارد رایگان
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سشوار

آدرس مسافرخانه جهانگردی زاهدان روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی زاهدان

(37 نظر)
برای شرایط موجود در زاهدان،وجود هتلی مثل جهانگردی زاهدان، بدک نیست
من به مدت يك شب در اين هتل اقامت داشتم. برخورد پذيرش عالي. اتاق تميز و عالي . صبحانه تنوع كمي داشت ولي خوب بود.در كل بهترين هتل زاهدان هست.
خوب
خوب بود
صبحانه بهتر از قبل بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
گرمایش خیلی خوب نبود سرد بود
دسترسی به فرودگاه عالی، کیفیت غذا و تنوع متوسط، رفتار کارکنان مطلوب
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
روابط عمومی پرسنل ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
هیچ
برخورد کارکنان هتل خوب بود. ما کومه گرفتیم که بسیار ساکت و آرام بود و با ماشین هم می توانستیم تا جلوی درب کومه برویم. تمیزی اتاق و کیفیت صبحانه به نسبت قیمت خوب بود. برای شام ما کوبیده سفارش دادیم که کیفیت خوبی نداشت. افرادی که الان (آبان 98)با ماشین میرند توجه داشته باشند که در استان سیستان و بلوچستان بنزین به سختی گیر میاد و کارت سوخت استان های دیگر در آنجا قابل استفاده نیست که واقعا این موضوع ما رو اذیت کرد.
نقاط قوت:
هتل مناسبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
پرسنل فوق العاده خوش اخلاق دارد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هزینه رستوران بالا بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
کلبه های قدیمیش اصلا خوب نیست
من برای سفر کاری به همراه همسرم اومدم . برخورد پرسنل و مدیریت عالی و از نطر تمیزی وضعیت خوبی داشت و فقط سرویس بهداشتی کمی مشکل داشت . اما در کل در شهر زاهدان به نظر من بهترین گزینه هست نسبت به قیمت و خدمات و نظافت
نقاط قوت:
معمول بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
از هتل راضیم مشکلی نداره
نقاط ضعف:
تهویه اتاق خراب بود
به طور کلی خوب
کارکنان مودب و خوش برخورددسترسی مناسب نظافت خیلی خوب نبود
نقاط قوت:
کیفیت غذا نسبت به رستورانهای داخل شهر بهتر بود
نقاط ضعف:
کومه هایی که در محوطه هتل ساخته شده، نمناک هستند و همیشه توی اتاق بوی نم حس میشود.
عدم تطابق رزرو با اتاق ، اتاق کومه ارزان تر گرفتیم به ما اتاق داخل هتل گرانتر دادند.
یک هتل نسبتا خوب...صبحانه معمولی و دسترسی هتل به فرودگاه و راه اهن در حد ۴ دقیقه هستش...این هتل برای اقامت و استراحت خوبه
من تصورم از کومه اتاق های سنتی بود درصورتیکه مث اتاق های معمولی بودن .... یکی از کومه ها بوی ناخوشایندی داشت که ما چندساعتی پنجره ها رو باز گذاشتیم . نظافتش در حد معمولی بود . صبحانه تقریبا 8 به بعد تکمیل میشد و معمولی بود .
من دو روز در این هتل اقامت داشتم در بدو ورود وقتی به رزپشن گفتم اتاق دارید گفتند همه اتاق ها پر است به جز یک اتاق که قیمتش بالا بود و رسپشن گفت میتوانم ده درصد تخفیف بدم فقط.بعد که ما رزرو اینترنتی کردیم یه کومه دو تخته رو و وچر گرفتیم مجبور شدن اتاق رو به ما دادند با مبلغ خیلی بهتر البته کومه که ما رزرو کرده بودیم پر بودو اتاق دادند.
نسبت به قیمت امکانات مناسب بود.
رزرو از اینترنتی سریع و آسان و از نظر قیمت مناسب تر از رزرو حظوری. در مورد خروج از هتل بعد از ساعت ۲ و محاسبه نیم بها انجام نشد و تمام بها اخذ شد. معماری و نوع چیدمان اتاق ها و فضای داخلی مناسب. نحوه برخورد عوامل مناسب نظافت مناسب. امیدوارم باز هم مهمانشون باشم
پرسنل خوش برخوردرستوران نسبتا خوب نظافت اتاق خیلی ضعیف بود روبالشی کثیف بود اتاق تلفن نداشت (بعد از پیگیری گفتند سیم تلفن خرابه)
سرعت اینترنت خوب - برخورد خوب کارکنان - سعی کنید از سوئیت های جدید الاحداث هتل استفاده کنید.
با درود سیستم گرمایشی صدا می کرد،کومه فاقد سیستم عایق بندی بود وبا خاموش کردن سیستم گرمایشی سریعا سرد میشد تلفن قطع بود برخورد کارکنان بسیار خوب بود.
من قبلا از این هتل اتاق کومه تازه ساز گرفته بودم وخیلی رضایت داشتم واین بار هم درخواست اتاق های کومه تازه ساز در محوطه را داشتم اما هنگام مراجعه مهمان ما در ساعت حدودا 7 شب ،کومه قدیمی به مهمان ما دادند و اینبار اصلا اتاق خوبی رو بما ندادند.
همه چیز مرتب و عالی، غذا باکیفیت، فضا مناسب.
نظافت اتاق مناسب نبود، پرده ها و فرش کف اتاق لکه های نسبتا بزرگ داشت.
اتاقها بوی سیگار میدهد چندین اطاق را چک کردم تا در یک اطاق بهتر اقامت کردم و بعداز ظهر درخواست یک سرویس چای داشتم که اعلام کردن باید حضوری به کافی شاپ مراجعه کنید برخورد کارکنان خوب و در خصوص انتخاب اطاق همکاری خوبی داشتند .
صبحانه تنوع کمی داشت امکانات تفریحی کم بود .
اولش اینکه تصاویری که اسنپ تریپ از هتل داره یکم قدیمیه. الان دکوراسیون و فضای داخلی و بیرونی هتل بهتر شده. اتاق سه تخته ما یک هفته بودیم . امکاناتش ، تمیزی ،اینترنت اتاق همه خیلی خوب. رستوران هتل صبحانه خیلی خوب بجز اینکه نون محلی نداشتن. عدسی و نیمرو های خوبی داره. برا نهار و شام هم کیفیت غذاش از کیفیت رستورانهای بیرون بهتر بود. میز بیلیارد رایگان و فضای پشت محوطه هتل که آلاچیق های خوب و برخی روزا موسیقی زنده داشت برا تفریح و سرگرمی عالی بودن. برخورد کارمندها هم خیلی خوب بود. در کل از هتل سه ستاره ارزشش بیشتر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی زاهدان

مهمانان مسافرخانه جهانگردی زاهدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی زاهدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی زاهدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی زاهدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی زاهدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.