مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانسرای زند شیراز

زند شیراز-اتاق 2 نفره بدون سرویس و حمام
اتاق 2 نفره بدون سرویس و حمام
جاباما
85,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
85,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
7 آذر
جمعه
85,000
تومان
8 آذر
شنبه
85,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
85,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
85,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
اقامت 24
85,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
85,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
7 آذر
جمعه
85,000
تومان
8 آذر
شنبه
85,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
85,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
85,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
زند شیراز- اتاق 2 نفره با حمام
اتاق 2 نفره با حمام
جاباما
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
7 آذر
جمعه
95,000
تومان
8 آذر
شنبه
95,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
95,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
زند شیراز- اتاق 3 نفره با حمام
اتاق 3 نفره با حمام
جاباما
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
7 آذر
جمعه
110,000
تومان
8 آذر
شنبه
110,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
زند شیراز- اتاق 3 نفره با سرویس و حمام
اتاق 3 نفره با سرویس و حمام
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
130,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
130,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
130,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
130,000
تومان
7 آذر
جمعه
130,000
تومان
8 آذر
شنبه
130,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
130,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
130,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
130,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
130,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
130,000
تومان
زند شیراز-اتاق 3 نفره بدون سرویس و حمام
اتاق 3 نفره بدون سرویس و حمام
جاباما
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
7 آذر
جمعه
95,000
تومان
8 آذر
شنبه
95,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
95,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
اقامت 24
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
7 آذر
جمعه
95,000
تومان
8 آذر
شنبه
95,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
95,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
95,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
95,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
95,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
95,000
تومان
زند شیراز- اتاق 5 نفره با سرویس و حمام
اتاق 5 نفره با سرویس و حمام
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
7 آذر
جمعه
160,000
تومان
8 آذر
شنبه
160,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
7 آذر
جمعه
160,000
تومان
8 آذر
شنبه
160,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
زند شیراز-سوئیت دو خوابه پنج تخته زیرزمین
سوئیت دو خوابه پنج تخته زیرزمین
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
7 آذر
جمعه
160,000
تومان
8 آذر
شنبه
160,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 آذر
جمعه
180,000
تومان
8 آذر
شنبه
180,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
زند شیراز- اتاق 6 نفره با سرویس و حمام
اتاق 6 نفره با سرویس و حمام
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 آذر
جمعه
180,000
تومان
8 آذر
شنبه
180,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 آذر
جمعه
180,000
تومان
8 آذر
شنبه
180,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان

امکانات اتاق های مهمانسرای زند شیراز

پاركينگ

آدرس مهمانسرای زند شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانسرای زند شیراز

(5 نظر)
در کل خوب بود
خوب بود اما کوچیک بود و سیستم سرمایش هم مشکل داشت و سرویس بهداشتی قفل بود و باید از میزبان اجازه میگرفتیم
در کل خوب بود
امکانات در حد متوسط بود ولی برخورد کارکنان بسیار عالی بود
از نظر موقعیت مکانی به همه جا قابل دسترس بود پرسنل خوش برخورد بوداند از نظر نظافت دز شرایط‌ مطلوبی قرار داشت و نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم ارزش داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانسرای زند شیراز

مهمانان مهمانسرای زند شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانسرای زند شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانسرای زند شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانسرای زند شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانسرای زند شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.