اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

شیراز، خیابان زند، کوچه ۷، فرعی ۷/۸، پلاک ۶۵
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

ماه منیر شیراز-اتاق یک تخته - نارنج
اتاق یک تخته - نارنج
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
215,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
215,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
215,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
22 اسفند
جمعه
215,000
تومان
23 اسفند
شنبه
215,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
215,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
215,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
215,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
333,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
333,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق دو تخته - دبل قجری (زیرزمین)
اتاق دو تخته - دبل قجری (زیرزمین)
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
22 اسفند
جمعه
315,000
تومان
23 اسفند
شنبه
315,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق دوتخته - دبل ایوان
اتاق دوتخته - دبل ایوان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
22 اسفند
جمعه
315,000
تومان
23 اسفند
شنبه
315,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق دو تخته - توئین سه دری
اتاق دو تخته - توئین سه دری
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
22 اسفند
جمعه
315,000
تومان
23 اسفند
شنبه
315,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق سه تخته - ترنج
اتاق سه تخته - ترنج
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
22 اسفند
جمعه
410,000
تومان
23 اسفند
شنبه
410,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
540,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
22 اسفند
جمعه
415,000
تومان
23 اسفند
شنبه
415,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
567,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
567,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق چهار تخته - پنج دری
اتاق چهار تخته - پنج دری
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
22 اسفند
جمعه
510,000
تومان
23 اسفند
شنبه
510,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
640,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
640,000
تومان
هتل یار
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
22 اسفند
جمعه
515,000
تومان
23 اسفند
شنبه
515,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
671,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
671,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق پنج تخته - شاه نشین
اتاق پنج تخته - شاه نشین
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
610,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
22 اسفند
جمعه
610,000
تومان
23 اسفند
شنبه
610,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
750,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
750,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
615,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
615,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
615,000
تومان
22 اسفند
جمعه
615,000
تومان
23 اسفند
شنبه
615,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
615,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
615,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
775,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
775,000
تومان

آدرس اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

(10 نظر)
از نظر موقعیت مکانی خوب بود و پرسنل برخورد مناسبی داشتند و پذیرایی هم کیفیت مطلوبی داشت فقط جای پارک کم بود
خيلي محيط دوست داشتني و خودموني داره، صبحانه خوب بود، كلم پلو عالي بود، برخورد پرسنل خيلي خوب بود.
سرويس دهي و خدمات؛ و رفتار و برخورد كاركنان بسيار عالي بود. هر بار بخوام برم شيراز قطعا ماه منير و انتخاب ميكنم. فضاي حياط و عمومي بسيار تميز، زيبا و امنه. اتاقها هم تميز و به شيوع زيبايي ديزاين شده.
پرسنل بسیار مودب و خشرو و مهربون و خدمات عالی حس آرامشش رو خیلی دوست دارم .همچنین کلم پلو های خوشمزشون
خانه در محله ی آرام و بی سروصدایی قرار داره و برخوردار تمام اهالیش بسیار دوستانه و گرم هست . منوی صبحانه خوبشون در روزهای مختلف هفته تغییر میکرد. هم حیاط و هم اتاقها کاملا تمیز و مرتب هست. من با کمال ميل در سفرهاي بعدی بر میگردم به این خونه و به تمام دوستام پیشنهادش ميکنم. تنها پیشنهادی که برا مدیریت دارم، تقویت وای-فای مخصوصا برا اتاقهای بالا هست.
اتاق به ما دیر تحویل داده شد ما هم خسته بودیم بچه کوچک داشتیم و بعد اینکه تحویل دادن بازم هنوز کامل آماده نبود. تو مدتی که اقامت داشتیم آب قطع شد. اگه رسیدگی بشه خوبه
اتاق مون عالی بود و ما کاملا از اقامت در اقامتگاه ماه منیر راضی بودیم
خیلی خوب بود همه چی، فضای اقامتگاه هم حس خیلی خوبی داشت و خاطره خوبی هم برامون ثبت شد.
صبحانه می تونست منو متنوع تری داشته باشه.
بسیار تمیز و تازه داخل کوچه قدیمی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.