مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

خوانسار، ابتدای جاده خوانسار – اصفهان، روبروی سد باغکل
-
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

گلستانکوه-ویلای چهار نفره
ویلای چهار نفره
هتل یار
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
647,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
647,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
647,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
647,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
722,000
تومان
11 مهر
جمعه
647,000
تومان
12 مهر
شنبه
647,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
647,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
647,000
تومان
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
685,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
685,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
722,000
تومان
11 مهر
جمعه
685,000
تومان
12 مهر
شنبه
685,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
ای‌گردش
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
685,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
685,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
722,000
تومان
11 مهر
جمعه
685,000
تومان
12 مهر
شنبه
685,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
750,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
11 مهر
جمعه
750,000
تومان
12 مهر
شنبه
750,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
گلستانکوه-ویلای پنج نفره (ویلای چهار نفره+یک سرویس اضافه)
ویلای پنج نفره (ویلای چهار نفره+یک سرویس اضافه)
هتل یار
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
749,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
749,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
749,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
749,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
749,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
846,000
تومان
11 مهر
جمعه
749,000
تومان
12 مهر
شنبه
749,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
749,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
749,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
749,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
820,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
865,000
تومان
11 مهر
جمعه
820,000
تومان
12 مهر
شنبه
820,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
ای‌گردش
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
820,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
865,000
تومان
11 مهر
جمعه
820,000
تومان
12 مهر
شنبه
820,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
جاباما
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
870,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
870,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
11 مهر
جمعه
870,000
تومان
12 مهر
شنبه
870,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
گلستانکوه-ویلای شش نفره (ویلای چهار نفره+دو سرویس اضافه)
ویلای شش نفره (ویلای چهار نفره+دو سرویس اضافه)
هتل یار
851,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
851,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
851,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
851,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
851,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
851,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
950,000
تومان
11 مهر
جمعه
851,000
تومان
12 مهر
شنبه
851,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
851,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
851,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
851,000
تومان
اقامت 24
955,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
955,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
955,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
955,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
955,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
955,000
تومان
11 مهر
جمعه
955,000
تومان
12 مهر
شنبه
955,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
955,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
955,000
تومان
جاباما
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
990,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
990,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
990,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
990,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
990,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
990,000
تومان
11 مهر
جمعه
990,000
تومان
12 مهر
شنبه
990,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
990,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
990,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
990,000
تومان
گلستانکوه-ویلای هفت نفره (ویلای چهار نفره+سه سرویس اضافه)
ویلای هفت نفره (ویلای چهار نفره+سه سرویس اضافه)
هتل یار
953,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
953,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
953,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
953,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
953,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
953,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,064,000
تومان
11 مهر
جمعه
953,000
تومان
12 مهر
شنبه
953,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
953,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
953,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
953,000
تومان
اقامت 24
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
1,090,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,090,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,090,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,090,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,090,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,090,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,090,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,090,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,090,000
تومان
جاباما
1,110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
1,110,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,110,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,110,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,110,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,110,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,110,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,110,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,110,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,110,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,110,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,110,000
تومان

امکانات اتاق های مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

اعلام حریق
فضائی برای پياده روی
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
زمين فوتبال
آژانس مسافرتي
سالن بيليارد
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات پزشكي
سفره خانه سنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اتو
زمين فوتبال
فوتبال دستی
مسير پياده روی
پينگ پنگ
فضائی برای پياده روی
زمين تنيس
نمای کوه
سالن همايش
كافی شاپ
خشکشویی
پينگ پنگ
رستوران
پاركينگ
نمای سد باغکل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسير پياده روی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
فتوکپی
رستوران
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
اتاق سیگار
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
لابی
مرکز خرید
خدمات خانه داری
اينترنت در لابی
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
كافی شاپ
خشکشویی
پاركينگ
وسایل بدنسازی
نمای کوه
مینی بار رایگان
فوتبال دستی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سفره خانه سنتی

نظرات کاربران برای مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

(9 نظر)
مجموعه بسیار زیبا، تمیز و مرتب. فقط بخش خانه دار کم تجربه هستند و به آموزش بیشتری نیاز دارند. تراس با منظره فوق العاده کوه و سد و زمین های کشاورزی دارد که خیلی بهتر است در تراس میز و صندلی مناسب فضای باز قرار بگیرد. مورد دیگر هم اینکه در تراس یک منقل معمولی هست که اگر یک باربیکیو وجود می داشت خیلی بهتر می شد.
موقعیت مکانی بسیار خوب. واحدها دارای چشم اندازی زیبا و بسیار تمیز. فقط پرسنل مجموعه نیاز به آموزش و راهنمایی بیشتر دارند.
ما چند خانواده بودیم که مجموعل ۲۵ نفر بودیم . این هتل برای سفرهای دسته جمعی بسیار عالی . ویلاها بسیار تمیز و قابل قبول بود . امکانات داخل ویلا مطلوب بود. ملافه ها تمیز و مناسب بود . چشم انداز ویلاها عالی بود فضای بازی بچه ها و فضای دوچرخه سواری مناسب بود. برخورد کارکنان مطلوب بود . فضای چایخانه بسیار دلنشین بود خوردن چای ذغالی در کومه ها و یا آلاچیقها با چشم انداز زیبا لذت بخش بود. غذای رستوران متنوع و بسیار خوب بود در حد رستورانهای خوب تهران . قهوه عالی سرو می شد . در کل من در این منطقه با همچین امکانات و مدیریتی سورپرایز شدم . امیدوارم همیشه به همین تمیزی بماند
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
ظروف داخل اتاق تکمیل نبود
هتل با ویو عالی،امکانات مناسب
ویلا بسیار تمیز با امکانات عالی و امکانات محیطی خوب از قبیل زمینهای بازی مختلف فوتبال ، تنیس ، پینت بال ، والیبال و ... و رفتار کارکنان محترمانه و خوب .
پرسنل نیاز به آموزش دارند
سلام بسیار خوب و تمییز و محیط خیلی عالی توصیه میکنم برای ریلکس کردن تشریف ببرید
خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار

مهمانان مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع مسکونی گلستانکوه خوانسار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.