مسافرخانه صادقی کاشان

خیابان فاضل نراقی
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه صادقی کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه صادقی کاشان

صادقی-دو تخته
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق دو تخته - سرویس بهداشتی خارج اتاق
اتاق دو تخته - سرویس بهداشتی خارج اتاق
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق سه تخته (فاقد حمام وسرویس)
اتاق سه تخته (فاقد حمام وسرویس)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق چهار تخته  - سرویس بهداشتی خارج اتاق
اتاق چهار تخته - سرویس بهداشتی خارج اتاق
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صادقی-اتاق پنج تخته - با سرویس بهداشتی خارج اتاق
اتاق پنج تخته - با سرویس بهداشتی خارج اتاق
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه صادقی کاشان

سیستم تهویه مطبوع
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات
چايخانه سنتی
فكس
نمای رو به حیاط
خدمات تهيه بليط
باغچه
پذيرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
رستوران سنتی
روم سرويس 24 ساعته
فتوکپی
رستوران فضای باز
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
تاکسی سرویس شبانه روزی
صندوق امانات
تاکسی سرویس
خدمات تور
خدمات تهيه بليط
گشت غیررایگان
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت رایگان و نامحدود
صبحانه رایگان
حوض آب

نظرات کاربران برای مسافرخانه صادقی کاشان

(19 نظر)
کثیف بود به همین دلیل اصلا نیموندیم و متاسفانه ضرر کردیم و هتل پول رو هم به ما ندادند وقتی زنگ زدیم و خواستیم کنسل کنیم
در مجموع خوب بود ولی از لحاظ بهداشتی ضعیف بود. سطل آشغال دستشویی و اتاق توسط خودمان خالی میشد. نبود پادری جلوی اتاق و سرویس بهداشتی نظافت ضعیف اتاق و سرویس بهداشتی داشتن ملافه ی شخصی به نظرم الزامیست. صبحانه شامل پنیر و کره و مربا و نیمرو. دسترسی خوب به خانه های تاریخی از نقاط قوت این اقامتگاه است. البته بافت خودِ اقامتگاه سنتی و تاریخیست.
خوب
نظافت رعايت نشده بود
خیلی خوب و گرم و صمیمی
مسئولیت مجموعه عالی بودن
سلام وقتتون بخیر . از لحاظ برخورد فوق العاده گرم و مهمان نواز ولی خب جا داره تا خیلی بهتر بشه هم از لحاظ دکور این اقامتگاه و خصوصا از نظر نظافت باید رسیدگی کنن
با عرض سلام متاسفانه وضعیت نظافت بد بود حتی برای اینجانب که خودم رو فرد حساسی نمی دونم و خدماتش در پایین تر در مقایسه با مکان های مشابه که ما در همین سفرمون اقامت داشتیم و هزینه ای برابر یا کمتر پرداخت کرده بودیم داشت و به نظر می رسید فقط جناب صادقی به تنهایی کل خدمات رو انجام می دهند هدف ما از انتخاب خانه تاریخی و سنتی حظ بردن و آرامشی بود که دارند و متاسفانه اینطور نبود
نظافت اتاقها . سرویسها . مبلمان حیاط خیلی ضعیف بود . مشکل سیم کشی برق دارد و دائم برق قطع میشود. صبحانه ضعیف
محل اقامتگاه یکی دو تا کوچه با سایر خانه های تاریخی فاصله داشت و خیلی راحت می شد رفت و آمد کرد.مهمان نوازی آقای صادقی هم بسیار عالی بود.اتاق بهتری نسبت به رزرو در اختیارمون گذاشتن.
اقامتگاه خوب بود ولي مهمتر از اون برخورد عالي و مهمون نوازي آقاي صادقي بود.
كاركنان خوب و خونگرم پذيرايي خوب اتاق ها نامرتب
به دلیل مشکل برقی که به موجب آن امکان استفاده از سیستم گرمایشی وجود نداشت یک شب سرد پشت سر گذاشتیم اتاق ها نیز کوچک بود. برخورد صاحب خانه خوب و شوخ طبعی دلپذیری داشتند.
برخوردشون عالي بود.نظافت اتاق ها و سرويس بهداشتي همچنين صبحانه ضعيف بود.
با وجود اینکه دیر وقت برای check in مراجعه کردم ولی برخورد خوبی داشتند. همینطور اتاق بهتر از رزرو در اختیارم قرار گرفت.
صاحب اقامتگاه بسیار مرد شریف و محترم وبسیارخوش برخورد بود.
صاحب هتل بسیار مهربان و خوش برخورد. تمام تلاش خود را جهت راحتی ما انجام داد. اینترنت و صبحانه خوب بود.
سفري در تاريخ با سكونت در اقامتگاه تاريخي آقاي صادقي
تجربه ای از یک خانه ایرانی کویری با آقای صادقی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه صادقی کاشان

مهمانان مسافرخانه صادقی کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه صادقی کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه صادقی کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه صادقی کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه صادقی کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.