اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اصفهان، خیابان نظر میانی، کوچه کلیسا وانک، کوچه جلفا، پلاک ۶ الی ۹
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

آرمنیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
11 مهر
جمعه
350,000
تومان
12 مهر
شنبه
350,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
18 مهر
جمعه
350,000
تومان
19 مهر
شنبه
350,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مهر
جمعه
360,000
تومان
12 مهر
شنبه
360,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
18 مهر
جمعه
360,000
تومان
19 مهر
شنبه
360,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مهر
جمعه
520,000
تومان
12 مهر
شنبه
520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
18 مهر
جمعه
520,000
تومان
19 مهر
شنبه
520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
11 مهر
جمعه
530,000
تومان
12 مهر
شنبه
530,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
18 مهر
جمعه
530,000
تومان
19 مهر
شنبه
530,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق یک تخته ایروان
اتاق یک تخته ایروان
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
11 مهر
جمعه
364,000
تومان
12 مهر
شنبه
364,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
18 مهر
جمعه
364,000
تومان
19 مهر
شنبه
364,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
406,000
تومان
11 مهر
جمعه
406,000
تومان
12 مهر
شنبه
406,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
406,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
406,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
406,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
406,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
406,000
تومان
18 مهر
جمعه
406,000
تومان
19 مهر
شنبه
406,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
406,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل اصفهان
اتاق دو تخته دبل اصفهان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
11 مهر
جمعه
600,000
تومان
12 مهر
شنبه
600,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
18 مهر
جمعه
600,000
تومان
19 مهر
شنبه
600,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
هتل یار
657,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
11 مهر
جمعه
657,000
تومان
12 مهر
شنبه
657,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
657,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
657,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
657,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
18 مهر
جمعه
657,000
تومان
19 مهر
شنبه
657,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مهر
جمعه
445,000
تومان
12 مهر
شنبه
445,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
18 مهر
جمعه
445,000
تومان
19 مهر
شنبه
445,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مهر
جمعه
445,000
تومان
12 مهر
شنبه
445,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
18 مهر
جمعه
445,000
تومان
19 مهر
شنبه
445,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق سه تخته شاه نشین
اتاق سه تخته شاه نشین
اقامت 24
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
880,000
تومان
11 مهر
جمعه
880,000
تومان
12 مهر
شنبه
880,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
880,000
تومان
18 مهر
جمعه
880,000
تومان
19 مهر
شنبه
880,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
هتل یار
955,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
955,000
تومان
11 مهر
جمعه
955,000
تومان
12 مهر
شنبه
955,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
955,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
955,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
955,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
955,000
تومان
18 مهر
جمعه
955,000
تومان
19 مهر
شنبه
955,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق سه تخته هایک
اتاق سه تخته هایک
اقامت 24
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
11 مهر
جمعه
800,000
تومان
12 مهر
شنبه
800,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
18 مهر
جمعه
800,000
تومان
19 مهر
شنبه
800,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
هتل یار
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
11 مهر
جمعه
870,000
تومان
12 مهر
شنبه
870,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
870,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
18 مهر
جمعه
870,000
تومان
19 مهر
شنبه
870,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمنیا-اتاق پنج تخته جلفا
اتاق پنج تخته جلفا
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
هتل یار
1,125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,125,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,125,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,125,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,125,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,125,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,125,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,125,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,125,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,125,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
آژانس مسافرتي
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
فتوکپی
استخر
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فضای سبز
دستگاه واکس کفش
تلفن در لابی
کافی نت
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
پله اضطراری
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
خدمات نگهداری کودک

آدرس اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.