اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اصفهان، خیابان نظر میانی، کوچه کلیسا وانک، کوچه جلفا، پلاک ۶ الی ۹
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

آرمنیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
392,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
392,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
392,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
392,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
392,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
392,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
392,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
392,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
392,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
392,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
392,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
500,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
582,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
582,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
582,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
582,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
582,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
582,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
780,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
780,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
780,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
780,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
780,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
780,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
780,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
780,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
780,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
780,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
780,000
تومان
آرمنیا-اتاق یک تخته ایروان
اتاق یک تخته ایروان
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
442,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
442,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
442,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
442,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
442,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
442,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
442,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
442,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
442,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
442,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
442,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل اصفهان
اتاق دو تخته دبل اصفهان
هتل یار
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
720,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
900,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
900,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
900,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
900,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
900,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
900,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
900,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
900,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
900,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
900,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
900,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
هتل یار
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
492,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
492,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
492,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
492,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
492,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
492,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
492,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
492,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
492,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
492,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
492,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
492,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
492,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
492,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
492,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
492,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
492,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
492,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
492,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
492,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
492,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
492,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
582,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
582,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
582,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
582,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
582,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
582,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
730,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
730,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
730,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
730,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
730,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
730,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
730,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
730,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
730,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
730,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
730,000
تومان
آرمنیا-اتاق سه تخته شاه نشین
اتاق سه تخته شاه نشین
هتل یار
1,046,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,046,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,046,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,046,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,046,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,046,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,046,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,046,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,046,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,046,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,046,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,046,000
تومان
اقامت 24
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,250,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,250,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,250,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,250,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,250,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,250,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,250,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,250,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,250,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,250,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,250,000
تومان
آرمنیا-اتاق پنج تخته جلفا
اتاق پنج تخته جلفا
هتل یار
1,246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,246,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,246,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,246,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,246,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,246,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,246,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,246,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,246,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,246,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,246,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,246,000
تومان
اقامت 24
1,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,500,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,500,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

آدرس اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

(2 نظر)
برخورد بسيار عالي كليه كاركنان
نقاط قوت:
زیبایی و معماری جذاب
نقاط ضعف:
زیبایی و معماری جذاب
خوب دلچسب راحت سرشار از حس آرامش
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.