مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ونوس چابهار

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته پشت به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره پشت به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته پشت به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

ظرفیت 6 نفر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته پشت به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ونوس چابهار

اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
كتابخانه
سالن كنفرانس
هماهنگ کننده تور
خدمات بیدار باش
مسلط به زبان ترکی استانبولی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
نمای دريا
زمين تنيس
فكس
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
رخت آویز
نمای دريا
هماهنگ کننده تور
مسلط به زبان ترکی استانبولی
سالن كنفرانس
سالن همايش
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
فكس
خدمات اتو
ميز
گشت نیم روزی
مبل
لابی
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ورزش های ابی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
تلفن در لابی
خدمات اتو
تاکسی سرویس
یخچال
حوله
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
دمپایی
روزنامه
خدمات بيدار باش
فروشگاه
ميز
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
آرایشگاه
فضای سبز
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل ونوس چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ونوس چابهار

(39 نظر)
بخش سرویس و حمام فرسوده بود به گونه ای که نظافت قابل قبول آن ممکن نبود.
من درتاریخ بهمن ۹۸دراین هتل دریک اتاق ۳تخته روبه دریا ساکن بودم هتلی آرام وزیبا با کافی شاپ کوچک ودنج درکنار ساحل دریا،فقط فضای اتاق روزیاد نپسندیدم وامکانات اتاق هم میتونست بهتراز این باشه درکل خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب رفتار خوب پرسنل و در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
امکانات داخل اتاق ضعیف
ما آبان امسال رفته بودیم هتل فردوس چابهار صبحانه و سلف سرویس عالی... ویو بسیار زیبا ساحل اختصاصی دارد فقط مواظب بچه هاتون باشید چون نرده های محافظ خوبی نداره
من برای سفرهای کاری و سفرهای اقتصادی خانوادگی توصیه میکنم
کارکنان بسیار خوش برخورد و نمای فوق العاده به دریای عمان
با توجه به امکانات موجود در منطقه و تراز کیفی منطقه جز هتلهای مقبولی هست که از نظر کیفی و قیمتی در حد قابل قبول هستش
برخورد پرسنل بسیار خوب بود ولی هتل تمیز نیست اصلا صبحانه خیلی خیلی معمولی داره اتاق حتی سطل آشغال هم نداشت! آبگرم کن برقی داره که نیم ساعت قبل استفاده باید خودتون به برق بزنید فقط هتل ساحلی هست ویو خوبی داره به بازارها هم نزدیک
در کل هتل خوب و تمیزی بود
برخورد کارکنان بسیار دوستانه و عالی موقعیتشم که عالی بود دریا کلااا جلومون بود این که این هتل رو بپسندین بستگی داره به توقعتون از امکاناتش ما راضی بودیم چون همه چیز در حد امکانات خودشون تمیز و مهیا بود شهر قشنگیم هست فک کنم تو فصل سرما هواش بهتر باشه در کل سفر خوبی بود و هتلم مقبول بود و بایددر حد هتل ۳ ستاره باید نظر بدیم و نسبت به اون عالی بود .
داخل اتاقها و سرویس قدیمی بود . صبحانه خیلی خوب بود. در کل پیشنهاد می کنم.برخورد کارکنان خیلی خوب بود.
برخورد خوب کارکنان
پرسنل متوسط
خوب
نزدیکترین هتل چابهار به ساحل. اتاق ما رو به دریا بود و بالکن بزرگ با میز و صندلی و ویو خوب داشت ولی با وجود پتانسیل ذاتیش ساحلش بسیار کثیف بود و رسیدگی نشده بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود .صبحانه برای هتل سه ستاره خوب بود . تمیزی هتل مناسب بود ولی لوکس نبود . از رستورانش استفاده نکردیم . قیمتش به نسبت هتل لیپار منصفانه تر بود. برای کسیکه مثل ما با بچه میره و زیاد نمیخواد چابهار گردی کنه و میخواد از یه ساحل آروم لذت ببره مناسبه
هتل بد نبود ، غذای هتل خوب نبود ،در رابطه با پیشنهادات تفریحی خودپاسخگو نبودند .
نقاط قوت:
رفتارخوب و صمیمانه کلیه پرسنل رسیدگی سریع به شکایات کیفیت درحد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
عدم وجودفلاسک چای دراتاق آب معدنی هم فقط درروزاول رایگان بود
هتلی کنار ساحل دارای پرسنل خوش برخورد اطاقها تمیز مرتب مناسب از نظر قیمت
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و مودب.ِغذاهای عالی و بسیار خوشمزه و باکیفیت.از محاسنات خوب آن کنار دریا بودن آن است .در مجموع من و خانوادم خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی های آن (توالت فرنگی ها)بهتر است تعویض شود چون خیلی فرسوده است .
کارکنان فوق العاده مودب و موقعیت هتل عالی بود فقط داخل اتاقها و سرویس بهداشتی قدیمی است.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار صمیمانه وعالی بود وهر کاری که میتونستن برای رفاه حال مسافران انجام میدادند برخور د بسیار مودبادنه کارکنان پذیرش هتل قابل ستایش هست وازشون بسیار ممنون هستم ازنکات مثب هتل دقیقادر مجاورت دریای عمان هستش ودارای ویوی خوبی هست درنهایت از همه آنها حتی دوستان خدماتی کمال تشکر را دارم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشتند
کارکنانی مهمان نواز در هتلی قدیمی
رستوران نا مرتب و تنوع صبحانه پايين و محدود، واي فاي قطع، بوي بسيار نا خوشايند از لإضلال حمام كه براي رفعش اقدامي نشد رفتار پرسنل خوب و محترمانه
هتل در محوطه دانشگاه علوم دریانوردی چابهار قرار دارد و به نظر این یک حسن به نظر میرسد. برخورد پرسنل صمیمی و دوستانه بود. اما مدیریت هتل ناکارآمد بنظر میرسد. کیفیت صبحانه بسیار پائین است، و مشکل اصلی مواد غذایی نامرغوب بود. سوئیت ها با حذف آشپزخانه و اضافه کردن تخت خواب تبدیل به اتاق هفت نفره شده. طی مدت اقامت هرروز بخش تاسیسات برای رفع اتصالی برق کولر کازی مراجعه و ناموفق به روز بعد موکول میکرد..
نزدیک ترین هتل چابهار به دریا. داخل دانشگاه دریانوردی
هتل نسبتا خوبی ست با توجه به اینکه کلا استاندارد هتلها در کشور ما پایینه. اگر دنبال مکان آرام می گردید با ساحل اختصاصی واقعا گزینه ی خوبی ست. رستوران وییو رو به دریا داره و غذاش هم خوبه.
برخورد کارکنان خوب بود، غذای رستوران خوب و با قیمت مناسب بود، تخت و ملحفه ها خوب بود، در مجموع راضی کننده بود ممنون از هتل ونوس
هتل کنار دریا بود و اتاق ما هم رو به دریا بود که عالی بود. رفتار کارکنان هتل خیلی خوب و دوستانه بود. من به کسانی که به چابهار میان این هتل رو پیشنهاد میدم. چون نسبت به قیمتش و امکاناتی که در چابهار وجود داره خیلی خوب بود. والبته خیلی هم تمیز بود.
در كل خوب بود.
هتل خوب و آروم با کارمندانی مودب و خوش خلق
اتاق ما سوییت رو به دریا بود. نصف پنجره‌ها با پلاستیکی مات پوشانده شده بود بنابراین برای دیدن دریا از پنجره‌ها باید نزدیک پنجره می‌ایستادیم. امکان برداشتن این پلاستیک‌ها که گفته شد برای کم کردن نور اتاق در روز است وجود نداشت. سوال این جاست که کاربرد پرده چیست؟ اسپلیت اتاق مستر صدای زیادی تولید می‌کرد که مسئول پذیرش در پاسخ به اعتراض ما گفتند در این فصل هوا خوب است و می‌توانید پنجره را باز کنید. البته اشاره کردند که اگر مایل باشیم به تاسیسات اطلاع می‌دهند اما ما که بعد از سفری طولانی به چابهار رسیده بودیم زمانی برای منتظر شدن و رفت و آمد پرسنل خدمات برای تعمیر اسپلیت نداشتیم. لازم به ذکر است که نه در اتاق و نه در لابی به اینترنت وای فای دسترسی نداشتیم.
نقاط قوت:
امنیتش عالی بود کارکنان بسیار مودب ومهربان بودند فکر میکنم تنها هتلی است که کنار دریاست
نقاط ضعف:
امکاناتش کافی نبود برای مثال کمد لباس وسشوار
نقاط قوت:
ساحلی بودن کارکنان خوش اخلاق قیمت آرامش
نقاط ضعف:
امکانات
در کل هتل خوبی بود تنها ایراد هتل به نظر من بخش رستوران هتل بود که کاملا ضعیف بود. از آرامش و ساحلش لذت بردم. البته برای کسایی که با پله مسئله دارند گزینه مناسبی نیست چون آسانسور نداره
موقعیت عالی و ساحل اختصاصی
نقاط قوت:
پرسنل مجرب و پاسخگو و بسیار مودب، موقعیت عالی، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
سلام به دوستان شهری بادیدینهای خاص وجالب وکمیاب ومردم خیلی خوب با غذاهای خوشمزه و ارزان وهتل ونوس خوب است اما اگر میخواهی با کیفت بیشتری برخودار باشی هتل لیپار بسیار عالی است پیشنهاد میکنم حتما انجا اقامت داشته باشید سفر خوبی داشته باشید
نما و ساخت هتل بسیار عالی بودسرو غذا و پذیرایی عالی بود مکان هتل به دلیل داخل دانشگاه بودن یه مقدار دسترسی بهش سخت بود
پرسنل مهربان وخوش اخلاق که دائم درخدمت مهمانان بودند موقعیت مکانی چسبیده به ساحل وضعیت تهویه اتاقها بسییییار نامناسب است ودردواتاقی که بودیم بوی فاضلاب افتضاح بود به حدی که ما فقط شب برای خوابیدن به اتاقها رفتیم آن هم باهزار سختی وتحمل این بوی نامطبوع. شرکت موج ومرجان چابهار این هتل را رزرو کرده واین شرکت هست که اتاقها رودراختیارمسافرین قرارمی دهد البته بامبلغی بسیار گزاف وبالا که واقعا قیمت واقعی این هتل نیست.امکانات واتاقهای این مجموعه درحد یک مهمانسرای یکی یادوستاره هست اما هزینه هتل 3 یا4 ستاره ازشماگرفته میشود.برای کسانی که هتل های خوب رفته اند این مطلب کاملا قابل تشخیص ومقایسه است.لذا انتظار خدمات فوق العاده وممتازنداشته باشید وفقط ازموقعیت مکانی وساحل تقریبا اختصاصی ومحوطه خوب اون درکنار برخورد عالی پرسنل هتل لذت ببرید. رفتارشرکت موج ومرجان چابهارنوعی استثماروتوهین به مسافرین است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ونوس چابهار

مهمانان هتل ونوس چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ونوس چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ونوس چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ونوس چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ونوس چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.