مسافرخانه ایده آل اردبیل

اردبیل، چهارراه پیر عبدالملک
3.1
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه ایده آل اردبیل

مهمانسرا ایده آل واقع در شهر زیبای اردبیل با دارا بودن امکانات رفاهی و کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه ایده آل اردبیل

ایده آل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
9 مهر
جمعه
131,000
تومان
10 مهر
شنبه
131,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
131,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
هتل یار
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
9 مهر
جمعه
131,000
تومان
10 مهر
شنبه
131,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
131,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
ای‌گردش
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
9 مهر
جمعه
131,000
تومان
10 مهر
شنبه
131,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
131,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
ایده آل-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
9 مهر
جمعه
185,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
9 مهر
جمعه
189,000
تومان
10 مهر
شنبه
189,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
ایده آل-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
9 مهر
جمعه
185,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
هتل یار
206,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
206,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
206,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
206,000
تومان
9 مهر
جمعه
206,000
تومان
10 مهر
شنبه
206,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
206,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
206,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
206,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
206,000
تومان
ایده آل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
9 مهر
جمعه
228,000
تومان
10 مهر
شنبه
228,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
ای‌گردش
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
9 مهر
جمعه
276,000
تومان
10 مهر
شنبه
276,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
ایده آل-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
9 مهر
جمعه
276,000
تومان
10 مهر
شنبه
276,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
9 مهر
جمعه
276,000
تومان
10 مهر
شنبه
276,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایده آل-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
9 مهر
جمعه
325,000
تومان
10 مهر
شنبه
325,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
9 مهر
جمعه
325,000
تومان
10 مهر
شنبه
325,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه ایده آل اردبیل

نمازخانه
پارک کودک
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
کپسول آتشنشانی در راهرو
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
خدمات باربري
خدمات پزشكي
پاركينگ
فكس
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
سیستم گرمایش
مسلط به زبان ترکی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
تلويزيون معمولی در لابی
سالن صبحانه خوری
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
تلويزيون در لابی
سالن بيليارد
نمای شهر
تلويزيون LCD در لابی
لابی
صندوق امانات
Business Center
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
جعبه کمک های اولیه
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اینترنت در لابی
ماساژ
مینی بار
لابی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اتاق چمدان
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
کمد لباس
حمام

آدرس مسافرخانه ایده آل اردبیل روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه ایده آل اردبیل

(42 نظر)
نقاط قوت:
امکانات و برخورد خوب پرسنل و هزینه واقعا مناسب
نقاط ضعف:
امکانات و برخورد خوب پرسنل و هزینه واقعا مناسب
نقاط قوت:
قیمت مناسب،نظافت خوب،پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
قیمت مناسب،نظافت خوب،پذیرایی عالی
من خودم به شخصه،حتما اینجارو به بقیه پیشنهاد میکنم،وازشون ممنونم بابت این اقامتگاه عالی
نقاط قوت:
برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر. قیمت معقول.
نقاط ضعف:
دسترسی به مرکز شهر. قیمت معقول.
من پنج شب در این مهمانسرا اقامت داشتم که یک چهار شب و یک شب هم بعدا اضافه کردم. امکانات در حد مطلوبی بود. اندکی سر و صدا آن هم به خاطر نزدیکی به مرکز شهر وجود داشت ولی از ساعت ۱۱ شب کاملا ساکت بود. رفتار کارکنان بسیار خوب بود. کیفیت صبحانه هم در حد خودش خوب بود.
نقاط قوت:
برای اقامت یک شب نسبت ب قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
برای اقامت یک شب نسبت ب قیمتش خوبه
موقعیت مکانی خوب نبود ب شدت ترافیک سر و صدا زیاد پارکینگ نداشت
نقاط قوت:
صبحانه سلف سرویس -کولر اسپلیت-سرویس رایگان-برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس -کولر اسپلیت-سرویس رایگان-برخورد عالی پرسنل
فک کنم تنها مهمانپذیر اردبیل باشه که در حد هتل هستش و نسبت به قیمتش بسیار عالی خدمات میده صبحانه سلف سرویس داره که تنوع خوبی داره حتی میوه تابستانی و سرشیر عسل داشت که عالی بود داخل اتاق حوله شامپو صابون و آب معدنی هستش برای چای هم پول نمیگیرن اتاق ساکت با کولر اسپلیت و پرسنل خوش برخورد تنها نکته منفی میتونه نبود پارکینگ باشه که البته جلوی هتل جا پارک زیاده
در كل نسبت به قيمت عالي و مناسب براي انتخاب
نقاط قوت:صبحانه بسیار عالی، رفتار کارکنان مناسب، موقعیت مکانی مناسب، قیمت مناسب، امکانات معقول و مطلوب نقاط ضعف:صبحانه کمی با تاخیر آماده میشد(15 تا 20 دقیقه بعد از ساعت 8)/ نظافت زیاد جالب نبود (در نوشابه قوطی و مو روی تخت و روی موکت بود)
باسلام. ما یه اتاق دونفره رزرو کردیم ولی اتاق تختهای تک نفره کوچیک داشت، اتاق بسیار کوچیک م مناسب اتاق تک نفره بود نه دونفره. ما فکر میکردیم انتخاب اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی یا ایرانی با خودمون هست اما اینطور نبود و کلا دواتاق سرویس بهداشتی ایرانی داشت که مسافر داشت.
در کل عالی بود
رفتار خوب و کاملا هماهنگ بودند
این مهمانپذیر در عین اینکه شاید اتاق های کوچکی داشته باشد که البته از خصوصیات مهمانپذیر کوچک‌بودن اتاق میتواند باشد،ولی بسیار تمیز بود و کارکنان آن رفتار خوبی با مسافرین داشتند.خدا خیرشان بدهد.در کل نسبت به قیمتش بسیار خوب است.
رضایت نداشتم اصلا نکته مثبتی نداشت نه نظافت نه برخورد کارمندان هیچ کدوم خوب نبود
متاسفانه اتاق دو نفره بسیار بسیار کوچکی داشت که بوی تند و بدی می داد طوری که مجبور شدم توی زمستون پنجره باز بگذارم. سر صدای خیابان و مغازه های زیرین و کناری حتی تا ساعت یک شب هم داشت. صبحانه هم چیز خاصی نداشت
تمیز بود، برخورد مدیریت هم خیلی خوب بود ضمن اینکه قیمتش هم مناسب بود
انقدرعالی و درجه یک بود که ما هر هفته برای سفرکاریمون همین مهمانسرارو انتخاب میکنیم
خیلی تجربه خوبی بود
واقعا جای عالی و فوق العاده ای بود و به همه پیشنهاد میدم
برخورد بسیار خوب پرسنل و تمیزی و صبحانه خوب ... وقتی اردبیل میری یعنی روزها همش در گردشی و شبها یه جای تمیز و مناسب برای استراحت لازم داری و صبحها یه صبحانه مقوی و بی آلایش...فقط پارکینگ نیست که اونم از زیر پل کنار هتل میشه استفاده کرد...بار اولم نبود که اینجا میرفتم و قطعا باز هم خواهم رفت
برخورد خوب پرسنل. نظافت خوب اتاق ها. صبحانه خوب
نقاط قوت:
قیمت عالی صبحونه خوب شارژ سریع صبحونه
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها
كاركنان خيلي مودب و خوبي داشتند و چون در مركز شهر بود دسترسي به همه جا امكان پذير بود .
قیمت هتل مناسب می باشد نظافت در حد قابل قبول است رفتار کارکنان مناسب است
برخورد خوب کارکنان، بسیار کوچک بودن اتاق ها، سر و صدای زیاد در ساعات بامدادی، نداشتن آسانسور،
برخورد کارکنان خوب بود. دسترسی خوبی نسبت به جاهای مختلف داره، صبحانه هم مناسب بود. من فقط شب تو مهمانخانه بودم اما برای مدت استراحت بیشتر اتاق خیلی کوچک بود.
نظافت خوب بود.قیمت مناسب بود.صبحانه خوب بود.روبالشتی وملحفه ها تمیز بود ولی کهنه شده است.
نقاط قوت:
امکانات قابل قبول کولر گازی، یخچال، کمد، ظروف لازم قیمت فوق العاده رقابتی صبحانه سلف با تنوع نسبتا خوب موقعیت خوب در مرکز شهر پنجره های عایق حرارتی و صوتی آب خیلی داغ و پرفشار برخورد خوب کارکنان به نسبت قیمت و امکانات بی رقیبه، هتل های بهتر هست اما خیلی گرونترن موقع پذیرش و تخلیه اتاق اصلا معطلتون نمیکنن، زیر ۲ دقیقه کلید میدن، پس میگیرن
نقاط ضعف:
پارکینگ اختصاصی نداره، جلوی هتل زیر پل میشه پارک کرد، هیچ وقت بدون جا پارک نموندم اتاق هاش کوچیکه، جایی برای نفر اضافه نداره رستورانش طبقه زیر همکفه، هواش خفه است. کارکنانش خوب و پذیرا بودن، اما با کلاس برای هتل نبودن نظافت پتو و تشک خیلی بد بود، فقط یه دونه ملحفه تمیز وکیوم میدن. اگه خواستید برید ملحفه و رو بالشی اضافه با خودتون ببرید
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
رفتار کارکنان خوب بود. قیمت مناسب بود. اما اتاقها بسیار پرسروصدا بودن، مخصوصا پایین کشیدن کرکره مغازه های پایین مهمانپذیر ،آن هم ساعت ۳ نصف شب!روتختی ها قهوه ای تیره بودن که دلچسب نبود. یونولیت پایین یخچال کثیف بود.یکی از اتاقهایی که رزرو کردیم کانال کولر داشت ولی کلید کولر در رسپشن بود!و وقتی درخواست کردیم گفتند کولر سری با اتاقی دیگر است یعنی اگر روشن کنیم هر دو اتاق روشن میشود.گفتند اتاق دیگر سردشان است و روشن نکردن.صبحانه هم مناسب بود.
برخورد خیلی خوبی‌داشتند
برخورد خوب کارکنان و محیطی آرامش‌بخش
نقاط قوت:
هتلی بسیاری تمیز با دسترسی خوب به بازار و رستوران ها.صبحانه نسبتا خوب هم سرو می شد.
نقاط ضعف:
کمی اتاق ها کوچک به نظر می رسید.
نسبت به قیمتش خوب بود و خیلی تمیز بود و نکته خوبش این بود که به همه چی دسترسی داری و پارکینگ هم کنارتونه و برخورد پرسنل مودبانه بود.
نقاط قوت:
اتاقها خیلی تمیز بودن نظافت خیلی خوب بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق یکمی کوچک بود
هتلی در مرکز شهر با امکانات دسترسی خوبی که مهمان پذیر در کلاس هتل با تخته های های مرتب و البسه تمیز برخورد خوب کارکنان بدلیل مرکزیت هتل و قرار گرفتن در چهار راه و وجود پل رو گذر دسی پل صدا زیاد است که پنجره سه جداره نیاز است شبها از زیر پل بعنوان پارکینگ می توان استفاده کرد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب و عالی بود برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
موقعیت مهمانپذیر خوب ،برخورد کارکنان خیلی خوب، قیمت مناسب، سرویس صبحانه عالی بود. فقط بهتر است که شب ها برق یخچال قطع نشود.
مثل يه هتل لوكس نيست اما نسبت به هزينه اي كه ميگيرن بهداشت و برخوردشون عاليه
من به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم،به نظر من این هتل به نسبت قیمت بسیار خوب است،از نظر تمیزی عالی است،صبحانه خوب سرو میشود و رفتار و پاسخگویی کارکنان بسیار خوب بود،تنها موردی که اتاق من داشت این بود که این اتاق کوچک تک تخته ،یخچال نداشت و شبکه های تلویزیون آن تنظیم نبود و امکان دیدن تلویزیون نبود.اما سرویس بهداشتی و حمام تمیز بود،حوله شسته شده و پک شده در حمام وجود داشت،صابون و شامپو وجود داشت و همچنین دمپایی( مسواک و خمیر دندان هتلی نبود فقط!) بنظر من اگر پله های این هتل( حدودا بیست پله و بدون آسانسور برای رسیدن به اتاق ها) و محل قرار گیری ان در شهر( محله ی قدیمی شهر) برای شما مهم نیست این هتل رو پیشنهاد میدم.
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود مرتب بود همه چی راضی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سلام خواستم به بقیه دوستان اطلاع بدهم که این مهمانپذیر مهمانپذیر مرتب وتمیزی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه ایده آل اردبیل

مهمانان مسافرخانه ایده آل اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه ایده آل اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه ایده آل اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه ایده آل اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه ایده آل اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.