مسافرخانه ایده آل اردبیل

اردبیل، چهارراه پیر عبدالملک
3.1
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه ایده آل اردبیل

مهمانسرا ایده آل واقع در شهر زیبای اردبیل با دارا بودن امکانات رفاهی و کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه ایده آل اردبیل

ایده آل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
87,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
87,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
87,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
87,000
تومان
11 مهر
جمعه
87,000
تومان
12 مهر
شنبه
87,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
87,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
87,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
87,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
87,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
87,000
تومان
18 مهر
جمعه
87,000
تومان
ای‌گردش
97,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
97,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
97,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
97,000
تومان
11 مهر
جمعه
97,000
تومان
12 مهر
شنبه
97,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
97,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
97,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
97,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
97,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
97,000
تومان
18 مهر
جمعه
97,000
تومان
اقامت 24
97,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
97,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
97,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
97,000
تومان
11 مهر
جمعه
97,000
تومان
12 مهر
شنبه
97,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
97,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
97,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
97,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
97,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
97,000
تومان
18 مهر
جمعه
97,000
تومان
ایده آل-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
11 مهر
جمعه
147,000
تومان
12 مهر
شنبه
147,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
147,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
147,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
18 مهر
جمعه
147,000
تومان
اقامت 24
147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
11 مهر
جمعه
147,000
تومان
12 مهر
شنبه
147,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
147,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
147,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
18 مهر
جمعه
147,000
تومان
ایده آل-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
132,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
132,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
132,000
تومان
11 مهر
جمعه
132,000
تومان
12 مهر
شنبه
132,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
132,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
132,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
132,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
132,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
132,000
تومان
18 مهر
جمعه
132,000
تومان
اقامت 24
147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
11 مهر
جمعه
147,000
تومان
12 مهر
شنبه
147,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
147,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
147,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
147,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
147,000
تومان
18 مهر
جمعه
147,000
تومان
ایده آل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
163,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
163,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
163,000
تومان
11 مهر
جمعه
163,000
تومان
12 مهر
شنبه
163,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
163,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
163,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
163,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
163,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
163,000
تومان
18 مهر
جمعه
163,000
تومان
اقامت 24
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
11 مهر
جمعه
181,000
تومان
12 مهر
شنبه
181,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
18 مهر
جمعه
181,000
تومان
ای‌گردش
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
11 مهر
جمعه
181,000
تومان
12 مهر
شنبه
181,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
18 مهر
جمعه
181,000
تومان
ایده آل-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
212,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
212,000
تومان
11 مهر
جمعه
212,000
تومان
12 مهر
شنبه
212,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
212,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
212,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
212,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
212,000
تومان
18 مهر
جمعه
212,000
تومان
اقامت 24
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
212,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
212,000
تومان
11 مهر
جمعه
212,000
تومان
12 مهر
شنبه
212,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
212,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
212,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
212,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
212,000
تومان
18 مهر
جمعه
212,000
تومان
ایده آل-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مهر
جمعه
255,000
تومان
12 مهر
شنبه
255,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
18 مهر
جمعه
255,000
تومان
ای‌گردش
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مهر
جمعه
255,000
تومان
12 مهر
شنبه
255,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
18 مهر
جمعه
255,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه ایده آل اردبیل

نمازخانه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
خدمات تهيه بليط
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
رستوران بام
گشت نیم روزی
اتاق تلفن (اپراتور)
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تبديل ارز
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
ترانسفر رفت با هزینه
رخت آویز
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
تلويزيون معمولی در لابی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان ترکی
سیستم گرمایش
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
صبحانه در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس حرم
پاركينگ
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
صندوق امانات
خدمات اینترنتی
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
فكس
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
اعلام حریق
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
آسانسور
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
سشوار
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
پرینتر
وسایل بدنسازی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
پاركينگ
فروشگاه
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
روزنامه
سرویس بهداشتی ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
حمام

آدرس مسافرخانه ایده آل اردبیل روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه ایده آل اردبیل

(54 نظر)
با توجه به قیمت پرداختی امکاناتش مناسبه. اتاقها تمیز و بهداشت به خوبی رعایت میشه. وسایل نظافت (شامپو، صابون، حوله و...) در اتاقها موجوده. ملحفه تمیز و وکیوم شده روی تختها آماده است و توسط خودمسافر باز میشه. صبحانه هم مناسبه و پک بسته بندی شده ارایه میشه پیشنهاد میشه برای برداشتن نان انبر تعبیه بشه که نیاز به تماس دست با نان نباشه. همچنین نداشتن آسانسور و پله های با ارتفاع زیاد برای افراد سالمند مشکل ایجاد می‌کنه. همچنین باید سیگار کشیدن در اتاقها رو ممنوع کنند چون تا چند روز بوی بد سیگار مسافر قبلی شما رو تو اتاق آزار خواهد داد.رفتار پرسنل بسیار دوستانه است و شما رو خیلی کمک میکنند. خیلی هم مؤدب هستند. برای سفرهای کاری خیلی خوبه.
رفتار خوب و کاملا هماهنگ بودند
این مهمانپذیر در عین اینکه شاید اتاق های کوچکی داشته باشد که البته از خصوصیات مهمانپذیر کوچک‌بودن اتاق میتواند باشد،ولی بسیار تمیز بود و کارکنان آن رفتار خوبی با مسافرین داشتند.خدا خیرشان بدهد.در کل نسبت به قیمتش بسیار خوب است.
نسبت به قیمت پرداختی خوب بود..
رضایت نداشتم اصلا نکته مثبتی نداشت نه نظافت نه برخورد کارمندان هیچ کدوم خوب نبود
متاسفانه اتاق دو نفره بسیار بسیار کوچکی داشت که بوی تند و بدی می داد طوری که مجبور شدم توی زمستون پنجره باز بگذارم. سر صدای خیابان و مغازه های زیرین و کناری حتی تا ساعت یک شب هم داشت. صبحانه هم چیز خاصی نداشت
تمیز بود، برخورد مدیریت هم خیلی خوب بود ضمن اینکه قیمتش هم مناسب بود
انقدرعالی و درجه یک بود که ما هر هفته برای سفرکاریمون همین مهمانسرارو انتخاب میکنیم
خیلی تجربه خوبی بود
واقعا جای عالی و فوق العاده ای بود و به همه پیشنهاد میدم
من قبلا با همسرم تو این مهمانپذیر اقامت داشتیم درسته مهمانپذیر هستش ولی واقعا امکانت هتلی داره در مرکز شهر هستش به همه جا دسترسی داره صبحانه سلف سرویس با تنوع خوبی داره از همه مهم تر برخورد و راهنمایی خوب کارکنانش باعث شد سفر بیادماندنی داشته باشیم
برخورد بسیار خوب پرسنل و تمیزی و صبحانه خوب ... وقتی اردبیل میری یعنی روزها همش در گردشی و شبها یه جای تمیز و مناسب برای استراحت لازم داری و صبحها یه صبحانه مقوی و بی آلایش...فقط پارکینگ نیست که اونم از زیر پل کنار هتل میشه استفاده کرد...بار اولم نبود که اینجا میرفتم و قطعا باز هم خواهم رفت
برخورد خوب پرسنل. نظافت خوب اتاق ها. صبحانه خوب
بسیار کارکنان محترم و زحمت کشی بودند ، ممنون 🙏🏻
نقاط قوت:
قیمت عالی صبحونه خوب شارژ سریع صبحونه
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها
كاركنان خيلي مودب و خوبي داشتند و چون در مركز شهر بود دسترسي به همه جا امكان پذير بود .
قیمت هتل مناسب می باشد نظافت در حد قابل قبول است رفتار کارکنان مناسب است
برخورد خوب کارکنان، بسیار کوچک بودن اتاق ها، سر و صدای زیاد در ساعات بامدادی، نداشتن آسانسور،
برخورد کارکنان خوب بود. دسترسی خوبی نسبت به جاهای مختلف داره، صبحانه هم مناسب بود. من فقط شب تو مهمانخانه بودم اما برای مدت استراحت بیشتر اتاق خیلی کوچک بود.
نظافت خوب بود.قیمت مناسب بود.صبحانه خوب بود.روبالشتی وملحفه ها تمیز بود ولی کهنه شده است.
نقاط قوت:
امکانات قابل قبول کولر گازی، یخچال، کمد، ظروف لازم قیمت فوق العاده رقابتی صبحانه سلف با تنوع نسبتا خوب موقعیت خوب در مرکز شهر پنجره های عایق حرارتی و صوتی آب خیلی داغ و پرفشار برخورد خوب کارکنان به نسبت قیمت و امکانات بی رقیبه، هتل های بهتر هست اما خیلی گرونترن موقع پذیرش و تخلیه اتاق اصلا معطلتون نمیکنن، زیر ۲ دقیقه کلید میدن، پس میگیرن
نقاط ضعف:
پارکینگ اختصاصی نداره، جلوی هتل زیر پل میشه پارک کرد، هیچ وقت بدون جا پارک نموندم اتاق هاش کوچیکه، جایی برای نفر اضافه نداره رستورانش طبقه زیر همکفه، هواش خفه است. کارکنانش خوب و پذیرا بودن، اما با کلاس برای هتل نبودن نظافت پتو و تشک خیلی بد بود، فقط یه دونه ملحفه تمیز وکیوم میدن. اگه خواستید برید ملحفه و رو بالشی اضافه با خودتون ببرید
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
رفتار کارکنان خوب بود. قیمت مناسب بود. اما اتاقها بسیار پرسروصدا بودن، مخصوصا پایین کشیدن کرکره مغازه های پایین مهمانپذیر ،آن هم ساعت ۳ نصف شب!روتختی ها قهوه ای تیره بودن که دلچسب نبود. یونولیت پایین یخچال کثیف بود.یکی از اتاقهایی که رزرو کردیم کانال کولر داشت ولی کلید کولر در رسپشن بود!و وقتی درخواست کردیم گفتند کولر سری با اتاقی دیگر است یعنی اگر روشن کنیم هر دو اتاق روشن میشود.گفتند اتاق دیگر سردشان است و روشن نکردن.صبحانه هم مناسب بود.
برخورد خیلی خوبی‌داشتند
برخورد خوب کارکنان و محیطی آرامش‌بخش
نقاط قوت:
هتلی بسیاری تمیز با دسترسی خوب به بازار و رستوران ها.صبحانه نسبتا خوب هم سرو می شد.
نقاط ضعف:
کمی اتاق ها کوچک به نظر می رسید.
نسبت به قیمتش خوب بود و خیلی تمیز بود و نکته خوبش این بود که به همه چی دسترسی داری و پارکینگ هم کنارتونه و برخورد پرسنل مودبانه بود.
نقاط قوت:
اتاقها خیلی تمیز بودن نظافت خیلی خوب بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق یکمی کوچک بود
نقاط قوت:
در حد مسافرخونه بود موقعیت مکانی خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود همش هنگ میکرد یا قطع میشد امکانات و کیفیت اتاق بسیار پایین بود تلویزیون داخل اتاق خیلی قدیمی بود صبحانه خیلی دیر شارژ میشد کولر و تهویه نداره یخچال نداشت
هتلی در مرکز شهر با امکانات دسترسی خوبی که مهمان پذیر در کلاس هتل با تخته های های مرتب و البسه تمیز برخورد خوب کارکنان بدلیل مرکزیت هتل و قرار گرفتن در چهار راه و وجود پل رو گذر دسی پل صدا زیاد است که پنجره سه جداره نیاز است شبها از زیر پل بعنوان پارکینگ می توان استفاده کرد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب و عالی بود برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
موقعیت مهمانپذیر خوب ،برخورد کارکنان خیلی خوب، قیمت مناسب، سرویس صبحانه عالی بود. فقط بهتر است که شب ها برق یخچال قطع نشود.
مثل يه هتل لوكس نيست اما نسبت به هزينه اي كه ميگيرن بهداشت و برخوردشون عاليه
من به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم،به نظر من این هتل به نسبت قیمت بسیار خوب است،از نظر تمیزی عالی است،صبحانه خوب سرو میشود و رفتار و پاسخگویی کارکنان بسیار خوب بود،تنها موردی که اتاق من داشت این بود که این اتاق کوچک تک تخته ،یخچال نداشت و شبکه های تلویزیون آن تنظیم نبود و امکان دیدن تلویزیون نبود.اما سرویس بهداشتی و حمام تمیز بود،حوله شسته شده و پک شده در حمام وجود داشت،صابون و شامپو وجود داشت و همچنین دمپایی( مسواک و خمیر دندان هتلی نبود فقط!) بنظر من اگر پله های این هتل( حدودا بیست پله و بدون آسانسور برای رسیدن به اتاق ها) و محل قرار گیری ان در شهر( محله ی قدیمی شهر) برای شما مهم نیست این هتل رو پیشنهاد میدم.
متوسط
همه چیز خوب بود.
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود مرتب بود همه چی راضی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
بارزترین ویژگی هتل قیمت مناسب با امکانات بود در مجموع اگر کسی مایل به اقامت در هتلی لاکچری است مسلما توقعش برآورده نخواهد شد ولی من خودم بیشتر به قیمت مناسب اهمیت میدادم که متاسفانه بیشتر اوقات خرید ارزان رضایت بخش نیست در حالی که از اقامت در هتل ایده آل راضی بودم و اقامت در اونو بهتون پیشنهاد میکنم
بسیار اتاق ما تمیز بود و به نسبت قیمتش عالی بود صبحانه هم به نوبه خودش تنوع بالایی داشت و تند تند شارژ میشد تنها مشکل این بود که اسانسور نداشت رفتار پرسنل هم خوب بود ممنون از اسنپ تریپ بخاطر پیشنهادش :)
برخورد کارکنان محترمانه بود و در صورت نیاز به راهنمایی با روی باز اطلاعات مفیدی در اختیار قرار می دادند. فضای داخل اتاق تمیز و مرتب بود. این هتل با قرار گیری در مرکز شهر امکان دسترسی به خدمات و کالاهای مورد نیاز را بسیار تسهیل می کند. از دیگر مزایای آن کیفیت و تنوع صبحانه می باشد.
كلا خوب بود به نسبت قيمت، صبحانه هم من راضى بودم تنوعش براى مهمانسرا خوب بود، مهم تَر از هرچيز برخورد كاركنان و كمك كردنشون بود خيلي راهنمايى ميكردن، فقط نظافت اتاق ها بايد بهتر ميبود.مركز شهر و به بازار نزديك بود
هتل ایده آل توی مرکزی ترین بخش شهر است و یه جورایی شبیه مسافر خانه های ناصر خسرو است تا هتل 3 ستاره !!و با توجه به قیمتی که پرداخت می کنید مناسب است اما چند نکته دارد : 1- هتل آسانسور ندارد و برای افراد کهنسال و کم توان و یا بیماران مشکل است چون اتاق ها در طبقه اول و یک اتاق در طبقه دوم (دم درب پشت بام است) قرار دارد و صبحانه در طبقه منفی یک سرو می شود . 2-هتل بازسازی شده و بیشتر بخش های ظاهری نوسازی شده ولی بخش های اصلی مثل سرویس بهداشتی و شیرآلات حمام و ...بسیار قدیمی و رسوب گرفته است . 3-هتل لابی ندارد 4-جای پارک در روزهای غیر تعطیل کمی مشکل است به طوری که هتل کنار یکی از پل های مرکزی شهر است و برای ایام تعطیل می توانید فضای زیر پل به عنوان جای پارک استفاده کنید . 5- ما رزرو کردیم ولی وقتی خواستیم تمدید کنیم قبول نکردند چون بعد از ما اتاق مون دوباره رزرو بود ومجبور شدیم دوباره هتل و تخلیه کنیم و جا به جا بشیم به خاطر یک روز فقط ! 6- به نظرم به خاطر قیمتش وضعیت تراکم مسافر داره ولی سرویس خوب و قابل توجهی نمیده مخصوصا صبحانه که وقتی رسیدیم شارژ نمی کردند و حواسشون به مسافر نبود و رفتیم صداشون کردیم تا اومدند و دوباره سرشیر و عسل و چیزهای دیگه رو شارژ کردند . 7- وضعیت فاضلاب اتاق طبقه دوم خراب است چون بوی فاضلاب می زنه توی اتاق گاهی ... 8- اتاق طبقه دوم اگه بهتون دادند قبول نکنین چون 7 صبح میان ملحفه ها رو جمع می کنند و همین شاید باعث بشه از خواب بیدار بشین (که توسفر خیلی مهمه) 9- روی سرویس اینترنت وای فای هم حساب نکنین که سرعتش خیلی داغونه 10- به نظرم تعداد ستاره های هتل ایده آل واقعی نیست و تک ستاره محسوب میشه یا همون مسافرخانه ! 11- دسترسی این هتل عالی است اگر توی مرکز شهر و نقاط دیدنی مثل بازار و مکان های تاریخی کار دارین چون با کمترین زمان و هزینه اکثر رستوران های خوب و نقاط مهم شهر در اطراف تون هست .
سلام خواستم به بقیه دوستان اطلاع بدهم که این مهمانپذیر مهمانپذیر مرتب وتمیزی هست
رفتار پرسنل خوب،اتاق دو تخته بسیار کوچک و تنگ،صبحانه خیلی ضعیف و نظافت کمی ضعیف.
صبحانه اش تنوعی نداشت و سطحش پایین بود. ار نظر نظافت و تمیزی هم به اتاق ها نمیرسیدن و اتاقها رو تمیز نمیکردن
بعضی از اتاقهاش سرویش ایرانی داره و بعضی هاش فرنگی. کاش برای همه اتاق ها هر دو نوع سرویس رو تعبیه کنن.
kheili hotele khafani nist. otaghash koochike ama haminghadr pool dade boodim dige.
در حد خوپش هتل خوبی بود/ غذا و پذیرایی مناسب و کارکنان خوبی داشت.
هتلیه که در حد خودش خوبه اما غذا نداره. روی پارکینگش هم حساب نکنید که افتضاحه.
مهمانپذیر بود و در همین حد خوب بود. اما غذا نمیتونستی بخوری فقط صبحانه داشت.
والا با توجه به قیمت هتل نمیشد سرویس بدن.. کم پول دادم ولی هتل تمبز و شیکی رفتم .
من که ناراضی نبودم. مناسب با قیمتش بود، اما امکاناتی هم نداشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به بافت تاریخی شهر و ارزان بودن و رفتار مناسب و درخور کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نداشتن یخچال در اتاق و نداشتن پارکینگ
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه ایده آل اردبیل

مهمانان مسافرخانه ایده آل اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه ایده آل اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه ایده آل اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه ایده آل اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه ایده آل اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.