هتل فیروزه یزد

خیابان مهدی ، بعد از بانک صادرات، نبش خیابان اصلی طبقه همکف
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فیروزه یزد
فیروزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
ای‌گردش
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
علاءالدین
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
9 خرداد
جمعه
135,000
تومان
10 خرداد
شنبه
135,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
16 خرداد
جمعه
135,000
تومان
17 خرداد
شنبه
135,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
9 خرداد
جمعه
135,000
تومان
10 خرداد
شنبه
135,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
16 خرداد
جمعه
135,000
تومان
17 خرداد
شنبه
135,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
9 خرداد
جمعه
140,000
تومان
10 خرداد
شنبه
140,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
16 خرداد
جمعه
140,000
تومان
17 خرداد
شنبه
140,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
فیروزه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
جمعه
240,000
تومان
10 خرداد
شنبه
240,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
16 خرداد
جمعه
240,000
تومان
17 خرداد
شنبه
240,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
جمعه
240,000
تومان
10 خرداد
شنبه
240,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
16 خرداد
جمعه
240,000
تومان
17 خرداد
شنبه
240,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
جاباما
265,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,500
تومان
9 خرداد
جمعه
265,500
تومان
10 خرداد
شنبه
265,500
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,500
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,500
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,500
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,500
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,500
تومان
16 خرداد
جمعه
265,500
تومان
17 خرداد
شنبه
265,500
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,500
تومان
فیروزه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
جمعه
240,000
تومان
10 خرداد
شنبه
240,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
16 خرداد
جمعه
240,000
تومان
17 خرداد
شنبه
240,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
جمعه
240,000
تومان
10 خرداد
شنبه
240,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
16 خرداد
جمعه
240,000
تومان
17 خرداد
شنبه
240,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
علاءالدین
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
9 خرداد
جمعه
249,000
تومان
10 خرداد
شنبه
249,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
249,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
249,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
16 خرداد
جمعه
249,000
تومان
17 خرداد
شنبه
249,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
جمعه
250,000
تومان
10 خرداد
شنبه
250,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
16 خرداد
جمعه
250,000
تومان
17 خرداد
شنبه
250,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
جاباما
265,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,500
تومان
9 خرداد
جمعه
265,500
تومان
10 خرداد
شنبه
265,500
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,500
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,500
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,500
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,500
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,500
تومان
16 خرداد
جمعه
265,500
تومان
17 خرداد
شنبه
265,500
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,500
تومان
فیروزه-اتاق سه تخته (دبل+سرویس اضافه)
اتاق سه تخته (دبل+سرویس اضافه)
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
جمعه
355,000
تومان
10 خرداد
شنبه
355,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
16 خرداد
جمعه
355,000
تومان
17 خرداد
شنبه
355,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
جاباما
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
9 خرداد
جمعه
388,000
تومان
10 خرداد
شنبه
388,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
388,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
16 خرداد
جمعه
388,000
تومان
17 خرداد
شنبه
388,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
فیروزه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
جمعه
355,000
تومان
10 خرداد
شنبه
355,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
16 خرداد
جمعه
355,000
تومان
17 خرداد
شنبه
355,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
فیروزه-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
9 خرداد
جمعه
455,000
تومان
10 خرداد
شنبه
455,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
16 خرداد
جمعه
455,000
تومان
17 خرداد
شنبه
455,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
9 خرداد
جمعه
490,000
تومان
10 خرداد
شنبه
490,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
16 خرداد
جمعه
490,000
تومان
17 خرداد
شنبه
490,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان

امکانات اتاق های هتل فیروزه یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل فیروزه یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فیروزه یزد

(41 نظر)
خوب
سلام من یک شب در این هتل اقامت داشتم هتل بسیار خوب با پرسنل عالی صبحانه هتل خیلی مفصل و خوب بود تشکر میکنم از اقای زرگر به امید موفقیت های روزافزونشون
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. فضای هتل بسیار زیباست، مخصوصا اگر تعداد همراهانتون در سفر زیاد باشه حیاط هتل مکان بسیار عالی برای استراحت به همراه عزیزانتون هست. تعداد پرسنل کم بود و خدمات رسانی کمی بی برنامه بود. اگر این کمبود رفع شود هتل بسیار عالی ای است. برای سفرهای بعدی به یزد حتما این هتل را انتخاب می کنم.
درسه روز پاياني آذر ماه ٩٨ ازامكانات اين هتل استفاده كرديم..ازخصوصيات بارز خلقيات عالي و منحصر بفرد كاركنان اين هتل بود.غذا و نظافت درحد استاندارد قيمت مناسب و دبرآوردخواسته مسافر از ديگرجنبه هاي مثبت قابل ذكر بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز بسیار عالی. تنوع صبحانه، دسترسی به مناطق دیدنی، برخورد کارکنان، همه بسیار بالاتر از سطح انتظارم بود و به نسبت قیمتی که پرداخت کرده بودم تجربه اقامت در این هتل برابر با یک هتل چهار ستاره بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
هتل فیروزه هتلی کوچک و تمیز با محیطی صمیمی و دلنشین . مدیریت و پرسنلی بسیار مسؤلیت پذیر و ساعی جهت برآورده شدن خواسته مشتری . نزدیک به مراکز دیدنی شهر یزد. صبحانه به نسبت هتل سه ستاره بسیار کامل و کیفیت غذای رستوران بسیار خوب . من با خانواده ام 4 روز اقامت داشتم و در مجموع بسیار راضی بودیم . با تشکر از مدیریت و پرسنل خوب هتل فیروزه
همه چیز از تنوع صبحانه و تمیزی اتاق و برخورد کارکنان در حد هتل چهار ستاره بود. به نسبت قیمت پرداختی، بهترین تجربه هتلی بوده که تا به حال در ایران داشته ام. هیچ نکته انتقاد آمیزی ندارم. برای توریستهای خارجی هم بسیار جذاب خواهد بود.
هتل رستوران سنتی فیروزه هتلی بسیار زیبا و نزدیک به بافت تاریخی دارای صبحانه خیلی خوب واقعا صبحانه هتل در حد هتل های ۵ ستاره هست.حیاط باصفایی دارد و اتاقهای تمییز . تشکر میکنم از خانم گلباز بابت کمک هایی که به ما کردند.در کل همه چی عالی بود من این هتل را به همه پیشنهاد میکنم از نظر من فیروزه در یزد بهترین هست.
هتل دلنشینی هست فقط اینترنت همه جای هتل خوب نبود شاید رفع شده باشه این مشکل. محل هتل خیلی دلنشین و زیباست و نزدیک مرکز شهر و بافت تاریخی هستش.
من یک شب در این هتل اقامت داشتم اتاق ما سه تخته بود که برای یک اتاق سه تخته خیلی کوچک بود هتل اصلا پارکینگ نداره یک فضایی در کوچه پشتی رو به عنوان پارکینگ معرفی کردند که انقدر کوچه اش تنگ بود ما اصلا نتونستیم وارد بشیم هر چند که پر هم بود. حیاطش کوچیکه و متاسفانه سر پوشیده است و اون حس و حال حیاط رو نداره صبحانه هتل تنوع زیادی داره در مجموع من راضی نبودم
هتل سنتی فیروزه نزدیک به بافت تاریخی هست .رفتار پرسنل خیلی عالی بود تشکر ویژه داریم از خانم گلباز .صبحانه هتل در حد هتل ۵ ستاره بود .دارای حیاط با صفایی بود که حس نوستالژیکی به آدم میداد.
از نظر موقعیت در مکان بسیار مناسبی واقع شده و به دلیل نوساز بودن و تمیزی بسیار خوب لوازم و سرویس ها، مشکلی نخواهید داشت پرسنل بسیار مهربان و صبحانه بسیار مناسب به نسبت سه ستاره،چای سنتی در فضای دلنشین حیاط آماده و همه چیز برای یک سفر آرامش بخش مهیاست
سلام من برای بار دوم در هتل فیروزه اقامت داشته ام ممنون از مدیریت کاربلد مجموعه جناب آقای زرگر و تشکر بخاطر فراهم نمودن همچنین فضای دوستانه ای
رفتار و رسیدگی کارکنان خوب بود. اما اتاق های بزرگ در زیر زمین هستن و تهویه اصلا خوبی ندارند. صبحانه هم خوب بود. رستورانش یکم گرون بود. در کل هتل کوچیکی بود
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق مارمولک داشت یخچال خراب بود صبحانه افتضاح که وقتی بهشون گفتیم گفتن همکارمون نیست پارکینگ پشت هتل بود
سلام؛ دو شب اقامت داشتیم از نکات مثبت هتل رفتار محترمانه و صبورانه پرسنل پذیرش ، محیطی سنتی و زیبا و خاطره انگیز، نزدیکی به مسجد جامع و بافت تاریخی فهادان؛ صبحانه خوب، متاسفانه زمان اقامت ما رستوران در حال تعمیر بود؛ سماور چایی کنج حیاط هم پذیرایی خوبی بود به شرطی که همیشه چایی فراهم باشه ،
نقاط قوت:
در کل رضایت داشتم از هتل اگه بخوام ی نمره ای بدم به هتل از ده هشت میدم
نقاط ضعف:
اتاقهاش کوچیک بود فضای هتل هم کوچیک بود اما در کل راضی بودیم
.ما 4 روز در این هتل اقامت داشتیم.رفتار پرسنل بسیار دوستانه بود.محیط هتل بسیار دلچسب بود به صورتی که ما روزی 4 تا 5 ساعت فقط در فضای حیاط اصلی هتل مینشستیم و از چای رایگان استفاده میکردیم.غذای رستوران هم بسیار خوشمزه بود.
باسلام من دو شب در این هتل زیبا اقامت داشتم ممنون از مدیریت و پرسل خوب هتل فیروزه همه چی عالی
سلام هتل بسیار عالی نزدیک بافت تاریخی رستوران با کیفیت ممنون
من و همسرم در تاریخ 30 فروردین 98 در این هتل اقامت داشتیم بسیار حس خوب و آرامش خوبی داره - دسترسیش به جاهای دیدنی عالیه و کمتر از 10 مین با ماشین میرسیدیم. پارکینگ داشتن و این خیال ما رو از این بابت راحت کردن. صبحانه خوب و کامل بود. نظافت اتاق خوب بود. و از همه بهتر برخورد پرسنل پذیرش هتل بود که اتاق خیلی خوبی رو به ما دادن.در کل خاطره خوبی بود از سفر به یزد.
2شب اقامت باخانواده،فضای دنج و صمیمی،دسترسی به اماکن تاریخی به سهولت انجام شد، حمل و نقل چمدان از پارکینگ به محل اقامت با قدری مشکل صورت گرفت ،اما در مجموع خانواده‌ام از اقامت شان راضی بودند و من هم ممنون هستم بابت فضای سنتی و نوستالژیک هتل.
نقاط قوت:
من به همراه همسرم به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل در فاصله نزدیکی از مسجد جامع، بافت تاریخی و میدان امیرچخماق قرار دارد و از نظر موقعیت، ایده آل است. وقتی وارد هتل شدیم، برخورد و رفتار کارکنان هتل آنقدر صمیمانه و مودبانه و مهربانانه بود که احساس کردیم که خانه خودمان است. هتل حیاط باصفایی داره. اتاق ها کوچیک اما تمیز هستند. بیشتر وقتها بساط سماور و چایی تو حیاط به راهه. اگه دوباره برم یزد، دلیلی نداره که این هتل رو انتخاب نکنم. بخصوص که ما اسفندماه رفتیم و هزینه اقامت در هتل نصف قیمت اصلی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی به ذهنم نمیرسه غیر از اینکه بعضی وقتها سر و صدای حیاط در اتاق ها شنیده میشه. مثلا سر و صدای مسافرینی که صبحانه می خوردند حرف می زدند. اتاق ها هم کمی کوچیک بود که البته مهم نبود. چون ما فقط برای خواب می اومدیم هتل.
نسبت به قیمت هتل مناسبی است اما انتظار زیادی نباید داشت
نقاط قوت:
سلام به همه من و دوستم از تهران راهی یزد شدیم. ویژگی های مثبت هتل اونقدر زیاده که واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. برخورد خوب پرسنل، (بالخص که شارژر گوشی ام رو نبرده بودم و خودشون شارژر شون رو بهم امانت دادند) قیمت بسیار خوب هتل ، راهنمایی مسافر، تمیزی، سلف صبحانه و سکوت و آرامش و .... همه برام تداعی یک سفر خاطره انگیزی شد که واقعا به همه توصیه میکنم که با هتل سنتی فیروزه تجربه اش کنند. یزد هفتمین سفر سال ۹۷ من بود و خاطره بسیار خوبی برام بجا گذاشت.
نقاط ضعف:
هرگز نکته منفی نداشت.
من و همسرم چهار شب اقامت داشتیم که بدترین سفرهامون بود.در تمام مدت اقامت تو هتلاز ساعت ۷ صبح تا شب روی سقف هتل ساخت و ساز داشتن و مدام صدای فرزکاری و دریل میومد. ظهر که می اومدیم استراحت بالای سرمون کارگران بنایی می کردن. به هیچ وجه نمی شد استراحت کرد . وضعیت نظافت هتل و کیفیت خدمات دهی در حد یک مسافرخانه سطح پایین هست. دست به هر چی میزنی مو هست. اگر دوست دارید پولتون رو دور بریزید و چند روز سخت را تجربه کنید بهتون هتل فیروزه رو توصیه میکنم.
هتل نزدیک به بافت تاریخی دارای پارکینگ . نظافت عالی . پرسنل خشرو مدیریت کاربلد ممنون و متشکر
رفتار پرسنل عالی-نزدیکی به همه اماکن دیدنی-قیمت مناسب-فضای دلنشینبه همه کسانی که قصد سفر به یزد رو دارن این هتل دوست داشتنی رو توصیه میکنم.
من و همسرم سه شب تو این هتل اقامت داشتیم هتل خوبی بود فضای قشنگ و دلنشینی داره صبحانه هم خوب بود رفتار پرسنل دوستانه و صمیمانه بود و هتل به مکان های دیدنی یزد نزدیک هستش. ما شب اول تو یه اتاق بودیم که سرویس بهداشتیش یه پله بلند داشت که اذیت بودیم و به مسئولین هتل گفتیم اونا هم اتاق ما رو عوض کردن که جا داره از خانم مندی زاده تشکر کنم ما باعث شدن که ما اقامت راحتی رو تو هتل داشته باشیم.
با سلام هتل بسیار خوبی هست ثبت جهانی شده و به دلیل تازه تاسیس بودن لوازم موجود توی اتاق ها نو و تمیز بودند. صبحانه معمولی بود و چیز خاصی نداشت حتما به اونهایی که میخوان برن یزد توصیه میکنم. به جاهای دیدنی و بافت سنتی شهر هم نزدیکه
هتل نسباتا خوب و تمیزی بود، رفتار پرسنل خیلی عالی بود، اتاق ها خوب و تمیز بود فقط صبحانه خوب نبود و کیفیت رستوران هتل هم پایین بود.
هتل خیلی قشنگی بود و تمیز بود امکاناتش هم خوب بود من راضی بودم
هتل به لحاظ محیط داخلی به صورت سنتی تزئین شده بود و فضای مناسبی برای کسانیست که به یزد برای دیدار آثار باستانی و تاریخی می روند هست . فضای اتاق هاش خیلی دلباز نیست و خفس . سرویس بهداشتیش هم داخل اتاق پله می خورد به پایین و خیلی راحت نبود . اتاق ها اطراف حیاط هتل هستند و آرامش خوبی ندارند . برای من که برای سفر کاری رفته بودم فضای مناسبی برای استراحت نبود ولی در کل قیمتش خوب بود . صبحانشم خیلی معمولی بود .برای کسانی که قصد سفر ارزان به یزد دارند توصیه می کنم .
با سلام من و همسرم از تاریخ 7 آذر تا 10 آذر 97 در این هتل اقامت داشتیم و از تمامی امکانات آن رضایت کامل داریم. اتاق ها نقلی و کوچک، تمیز با سرویس بهداشتی خوب و خدمات هتلداری بسیار خوب بود؛ برخورد کارکنان عالی و آب معدنی و چای نیز مهمان هتل بودیم که برایمان بسیار جالب بود. این هتل را حتما به دوستان طرفدار سفرهای خوب با قیمت مناسب توصیه می کنیم.
سلام ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم . هتل تمیز هست .این هتل رو پیشنهاد میکنم . نسبت قیمت به خدمات کاملا مناسب هست .
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب مخصوصا آقای ملک محمودی،۰۰ آشپز بی نظیر هتل
نقاط ضعف:
خوبی هاش زیاده نمیشه بدی به چشم کسی بیاد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب سنتی بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور و بدلیل سنتی بودن هتل پله ها بسیار تیز بود که مناسب برخی افراد نیست
نقاط قوت:
حال و هوای سنتی جالب
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک است
نقاط قوت:
درکل بسیار هتل زیبا و برخورد عالی پرسنل و همکاری بسیار خوب این مجموعه اقامت خوبی را خاطره میسازد
نقاط ضعف:
به علت اینکه مجموعه به صورت خانه سنتی بود و اتاقها به سمت حیاط مجموعه هستند سر و صدای رستوران که داخل حیاط بود زیاد بود البته ساعات صبح و ظهر که اصلاح شود مورد دیگری ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل فیروزه یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فیروزه یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فیروزه یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فیروزه یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فیروزه یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.