هتل الیان تهران

تهران، میدان امام خمینی، پایین تر از خیابان امیرکبیر، خیابان سعدی جنوبی، بلوک 9
2.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل الیان تهران

هتل دوستاره الیان تهران با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیان تهران

الیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
16 خرداد
جمعه
238,000
تومان
17 خرداد
شنبه
238,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
238,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
238,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
238,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
23 خرداد
جمعه
238,000
تومان
24 خرداد
شنبه
238,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
16 خرداد
جمعه
332,000
تومان
17 خرداد
شنبه
332,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
23 خرداد
جمعه
332,000
تومان
24 خرداد
شنبه
332,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
16 خرداد
جمعه
332,000
تومان
17 خرداد
شنبه
332,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
23 خرداد
جمعه
332,000
تومان
24 خرداد
شنبه
332,000
تومان
ای‌گردش
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
461,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
461,000
تومان
16 خرداد
جمعه
461,000
تومان
17 خرداد
شنبه
461,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
461,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
461,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
461,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
461,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
461,000
تومان
23 خرداد
جمعه
461,000
تومان
24 خرداد
شنبه
461,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-دو تخته تویین
دو تخته تویین
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
16 خرداد
جمعه
332,000
تومان
17 خرداد
شنبه
332,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
23 خرداد
جمعه
332,000
تومان
24 خرداد
شنبه
332,000
تومان
الیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
16 خرداد
جمعه
426,000
تومان
17 خرداد
شنبه
426,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
426,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
426,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
426,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
23 خرداد
جمعه
426,000
تومان
24 خرداد
شنبه
426,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
16 خرداد
جمعه
560,000
تومان
17 خرداد
شنبه
560,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
560,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
560,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
560,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
23 خرداد
جمعه
560,000
تومان
24 خرداد
شنبه
560,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الیان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل الیان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیان تهران

(11 نظر)
نقاط قوت:
معمولی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
بنظر قیمت کمی از هتل های های هم رده خودش بالاتر بود
اصلا هتل خوبی نبود منطقه ای که ساغت 9 شب معتادا دم هتل میریختن و امنیت نداشت ما بلافاصله هتلو عوض کردیم
تنها مشكل اين هتل بوي سيگاري ست كه از اتاقهاي مجاور از طريق سرويس به داخل ميايدو گرنه همه چيزش عاليست
اتاق کوچک بود اما با توجه به اینکه این هتل دوستارس انتظار بیشتری نمی توان داشت.
تنها ضعف این هتل نداشتن منوی غذایی کامل و عدم وجود وای فای و نداشتن قوری برقی برای داشتن آب جوش، چون هتل تا ۱۰:۳۰ شب آب جوش میتونست بده
تمیزی و پاکیزگی هتل خوب بود موقعیت هتل خوب بود رفتار پرسنل و کارمنداش خوب بود کیفیت غذای رستوران پایین بود اگه توی اتاق ها کتری برقی بذارن خیلی خوب میشه تو اتاق اینترنت نداشت
اتاق بسیار کوچک و نامناسب بودصابون هم حتی اگه درخواست کنی سر حمام نمیذارن
سلام. اول از همه خوبي هاشو بگم: ١- ابعاد اتاقش بد نبود ٢- دسترسي به بازار اصلي تهران ٣- سيستم گرمايشش متناسب اتاق بود و اما معايبش كه ماشالا هزار ماشالا كم نيست: ١- اول از اينكه سرويس بهداشتيش به تمام معنا نبوده( دستمال توالت نداشت- خمير دندون و مسواك نداشت- روشناييش خراب بود با آنكه اتاقو يه بار برامون عوض كردن ولي بازم روشناييش مشكل داشت- سرويس بهداشتيش آب سرد نداشت كه واقعا يه معضل اساسي بود، بهشونم گفتيم ولي جواب خيلي مسخره اي دادن كه روم نميشه اينجا بگمش به حدي مزخرف بود) ٢- آسانسور نداشت و تعداد پله هاش خيلي زياد بود ٣- واسه هر چيز ابتدايي كه بايد تو اتاق ميبود بايستي به پذيرش زنگ ميزديم ٤- پوست پسته هايي كه قبلا تناول شده بود داخل اتاق پيدا ميشد. ٥- پاركينگ ماشين نداشت در كل هتل رو اعصابي بود، من كه بهتون پيشنهاد نميكنم همچين هتلي بريد چون با اي قيمت هتلهاي بهتري پيدا ميشن
با توجه به قیمت آن ارزش نداره . اتاق بسیار تنگ است مانند تصویر نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الیان تهران

مهمانان هتل الیان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الیان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الیان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الیان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الیان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.