هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان رسالت یک، رو به روی پارک ترافیک رسالت
3
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
9 خرداد
جمعه
184,000
تومان
10 خرداد
شنبه
184,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
194,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
194,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
16 خرداد
جمعه
194,000
تومان
17 خرداد
شنبه
194,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
جاباما
184,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
184,500
تومان
9 خرداد
جمعه
184,500
تومان
10 خرداد
شنبه
194,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
194,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
194,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
16 خرداد
جمعه
194,000
تومان
17 خرداد
شنبه
194,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
9 خرداد
جمعه
194,000
تومان
10 خرداد
شنبه
194,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
194,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
194,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
16 خرداد
جمعه
194,000
تومان
17 خرداد
شنبه
194,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
جمعه
290,000
تومان
10 خرداد
شنبه
304,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
304,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
304,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
304,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
304,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
304,000
تومان
16 خرداد
جمعه
304,000
تومان
17 خرداد
شنبه
304,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
304,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
جمعه
290,000
تومان
10 خرداد
شنبه
290,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه دونفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه دونفره
جاباما
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
9 خرداد
جمعه
332,000
تومان
10 خرداد
شنبه
424,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
424,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
424,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
424,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
16 خرداد
جمعه
424,000
تومان
17 خرداد
شنبه
424,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
424,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
9 خرداد
جمعه
332,000
تومان
10 خرداد
شنبه
332,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
424,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
424,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
424,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
16 خرداد
جمعه
424,000
تومان
17 خرداد
شنبه
424,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
424,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
جمعه
290,000
تومان
10 خرداد
شنبه
290,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
جمعه
444,000
تومان
10 خرداد
شنبه
568,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
568,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
568,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
16 خرداد
جمعه
568,000
تومان
17 خرداد
شنبه
568,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
جمعه
444,000
تومان
10 خرداد
شنبه
444,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
568,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
568,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
16 خرداد
جمعه
568,000
تومان
17 خرداد
شنبه
568,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
اقامت 24
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
9 خرداد
جمعه
568,000
تومان
10 خرداد
شنبه
568,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
568,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
568,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
16 خرداد
جمعه
568,000
تومان
17 خرداد
شنبه
568,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
568,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
هتل یار
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
9 خرداد
جمعه
528,000
تومان
10 خرداد
شنبه
528,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
676,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
676,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
16 خرداد
جمعه
676,000
تومان
17 خرداد
شنبه
676,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
جاباما
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
9 خرداد
جمعه
528,000
تومان
10 خرداد
شنبه
675,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
16 خرداد
جمعه
675,000
تومان
17 خرداد
شنبه
675,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
9 خرداد
جمعه
676,000
تومان
10 خرداد
شنبه
676,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
676,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
676,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
16 خرداد
جمعه
676,000
تومان
17 خرداد
شنبه
676,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوخوابه چهارتخته
سوئیت دوخوابه چهارتخته
هتل یار
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
511,000
تومان
9 خرداد
جمعه
511,000
تومان
10 خرداد
شنبه
511,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
16 خرداد
جمعه
541,000
تومان
17 خرداد
شنبه
541,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
جاباما
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
511,000
تومان
9 خرداد
جمعه
511,000
تومان
10 خرداد
شنبه
540,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
16 خرداد
جمعه
540,000
تومان
17 خرداد
شنبه
540,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
اقامت 24
541,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
9 خرداد
جمعه
541,000
تومان
10 خرداد
شنبه
541,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
16 خرداد
جمعه
541,000
تومان
17 خرداد
شنبه
541,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
جاباما
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
654,000
تومان
9 خرداد
جمعه
654,000
تومان
10 خرداد
شنبه
838,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
838,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
838,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
838,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
838,000
تومان
16 خرداد
جمعه
838,000
تومان
17 خرداد
شنبه
838,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
هتل یار
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
654,000
تومان
9 خرداد
جمعه
654,000
تومان
10 خرداد
شنبه
654,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
838,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
838,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
838,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
838,000
تومان
16 خرداد
جمعه
838,000
تومان
17 خرداد
شنبه
838,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
838,000
تومان
9 خرداد
جمعه
838,000
تومان
10 خرداد
شنبه
838,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
838,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
838,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
838,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
838,000
تومان
16 خرداد
جمعه
838,000
تومان
17 خرداد
شنبه
838,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
هتل یار
766,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
766,000
تومان
9 خرداد
جمعه
766,000
تومان
10 خرداد
شنبه
766,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
982,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
982,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
982,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
982,000
تومان
16 خرداد
جمعه
982,000
تومان
17 خرداد
شنبه
982,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
جاباما
766,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
766,000
تومان
9 خرداد
جمعه
766,000
تومان
10 خرداد
شنبه
982,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
982,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
982,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
982,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
982,000
تومان
16 خرداد
جمعه
982,000
تومان
17 خرداد
شنبه
982,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
اقامت 24
982,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
982,000
تومان
9 خرداد
جمعه
982,000
تومان
10 خرداد
شنبه
982,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
982,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
982,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
982,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
982,000
تومان
16 خرداد
جمعه
982,000
تومان
17 خرداد
شنبه
982,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
982,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
جاباما
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
892,000
تومان
9 خرداد
جمعه
892,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,144,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,144,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,144,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,144,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,144,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,144,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,144,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان
هتل یار
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
892,000
تومان
9 خرداد
جمعه
892,000
تومان
10 خرداد
شنبه
892,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,144,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,144,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,144,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,144,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,144,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,144,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان
اقامت 24
1,144,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,144,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,144,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,144,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,144,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,144,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,144,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,144,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,144,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,144,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,144,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
رستوران
فكس
فتوكپي
كتابخانه
خانه داری 24 ساعته
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
صبحانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

(47 نظر)
مثل همیشه همه موارد خوب ، به خصوص برخورد مدیریت و پرسنل
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
جالب نبود
من به مدت 4 شب این هتل را رزرو کردم . امکانات هتل بسیار عالی بود . برخورد کارکنان بویژه پذیرش و همچنین مدیر هتل بسیار عالی و مودبانه بود . اینترنت هتل خوب بود . هتل دارای واحد های بسیار تمیز و جا دار با همه امکانات رفاهی هست وبهیچ عنوان حس اینکه در یک هتل هستی واحتمالا محدودیت هائی خواهی داشت را در این هتل حس نمی کنید . تمام امکانات زندگی در واحدهای هتل وجود دارد . دارای حیاط است و می توانید خودرو خود را با خیال راحت پارک کنید . و در هر ساعت از شبانه روز تردد کنید . و این ویژگی مهمی هست . هتل در ابتدای شهر اصفهان واقع شده وآدرسی سر راست دارد . کمی به مراکز تاریخی دور است . محله ای که هتل در اون واقع شده محله ای تمیز و لوکس و آرام است وخیابانهای پهنی دارد وتردد شما را آسان می کند . هتل صبحانه ای مفصل برای مهمانان خود تدارک دیده است و همه سلیقه ها وذائقه ها را پوشش میدهد ومی توان گفت بیش از 20 نوع مواد غذائی برای صبحانه مهیا شده است . نکته ویژه این هتل حس همکاری و برخورد مناسب مدیر هتل بود . بخاطر موضوع خاصی که برام پیش اومد مجبور شدم زودتر از موعد هتل را ترک کنم. مدیر هتل با گشاده روئی با من همکاری کرد و حتی شبهای کنسل شده را به من بدون هیچ جریمه و یا کسری عودت داد . از تمام مسئولین وکارکنان هتل پارتاک هخامنشیان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم . انشالله سفر بعدی به اصفهان ، حتما این هتل را انتخاب خواهم کرد .
پرسنل مودب و خونگرم صبحانه خیلی خوب بسیار تمیز مناسب بخصوص برای خانواده ها اگر به اصفهان سفر کنم باز هم همین هتل انتخاب من است
هتل خوب بود و جای دنج و پذیرای و مهمان نوازی کارکنان هتل عالی بود .صبحانه مفصل و سالم. ما از هر نظر رضایت کامل داشتیم.مخصوصا از کارکنان که خیلی زحمت کشیدند .باکمال تشکر از همه کارکنان محترم هتل.
در یک شهر توریستی که همیشه شلوغ هست و هتل ها پر است این مکان بهترین سوغاتی اصفهان بود پنجشنبه شب تنها اصفهان بودم همه چیز عالی بود، میدان زیبای نقش جهان که از هر سو هنر و زیبایی و معنویت تو را محاصره کرده و تو می خواهی تا ابد در این حصار چهارگوش بی نظیر بنشینی و از این همه عشق و زیبایی و معنویت و الوهیت سیراب شوی فقط نداشتن سرپناهی برای شب نگرانم می کرد که این نگرانی هم با پذیرایی بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان و فضای بسیار زیبا، تمیز، شیک، مرتب، آرام و بی نظیر و دنج این هتل برطرف شد و الحق که ادب و متانت و سلیقه بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان درخور آوازه بلند اصفهان بود و دقت نظر آنها در طراحی و چیدمان فضا و پذیرایی بدون نقص لذت سفر به اصفهان را به نهایت رساند و خیالت را راحت کرد که هنوز روح بزرگ شیخ بهایی در این شهر زنده است دلم می خواهد دوباره به آنجا برگردم به همان اتاق کوچک یک نفره
هتل نگو . منزل دوم . همه چیز اینقدر عالی و محیط خودمانی که احساس می کردی تو خونتون هستی . پرسنل همیشه آماده تا جایی که از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند . خدا بهشون قوت بده . من میهمان خارجی داشتم سربلندم کردن
برخورد کارکنان بسیارخوب، صمیمی و حرفه ای تنها مورد منفی وضعیت دسترسی هتل است که من کارم با تاکسی راه افتاد.
مكان هتل خارج از اصفهان و نزديك خميني شهر است كه مشكلات حاشيه شهر مثل وجود تعميرگاههاي فراوان و سبزي كاري و... نزديك مكان هتل ممكن است شمارا شوكه كند، اما در عوض كاركنان بسيار حرفه اي و مودب و مهربان، قيمت مناسب اقامت، واحدهاي تميز ، امكانات مناسب، صبحانه خوب ، سكوت و ارامش و ... جبران مافات ميكند
هتل بسیار خوبی بود
ویلا های بزرگ، بسیار تمیز با امکانات مناسب برخورد پرسنل و حسن همکاری ایشان عالی موقعیت مکانی دور از اماکن تفریحی و مرکز شهر صبحانه با تنوع متوسط و کیفیت مطلوب
یک هتل بسیار خوب با کارکنان خیلی محترم و دوستانه.
این هتل از امتیازات زیادی برخوردار است من همیشه در حال مسافرت هستم و از اقامت خود در این هتل لذت بردم . امکانات عالی . اتاق تمیز و بدون هیچ ایرادی . رفتار کارکنان خیلی خوب بود . این هتل دارای ویلاهائی است که برای سفر های خانوادگی توصیه می شود و حس خونه خودتون را به ادم دست میده هر چند به یک نفر هم ویلا را میدهند و جالب اینکه نرخ گذاریش بر اساس تعداد نفرات هست .
پرسنل بسیار مؤدب و خوشرو ولی اتاق‌ها ملافه نداشت و بر طبق درخواست داده می‌شد. سرویس بهداشتی می‌توانست تمیزتر باشد.
با سلام در اردیبهشت 98 چند روزی در این هتل اقامت داشتیم انصافا خیلی راضی ام ازشون برخورد کارکنان هتل عالی بود .
هتلی خاص و خوب باکادری محترم و خوش برخورد،بخصوص جناب اقای حسن پور که ازهیچ تلاشی برای اقامتی دلپذیر فروگذاری نکردند، همه چیزتمیزومرتب بود ،البته لازم بذکراست کف اتاقها میتوانست تمیزترباشد ، حوله بایستی در اتاقها می بود ،
نقاط قوت:
همه چی عالی بود... مخصوصا کادر خوش برخورد هتل
نقاط ضعف:
فقط از مرکز شهر کمی فاصله داره که برای من که ماشین داشتم مشکلی نبود
اتاق کوچک بود.
خود هتل هتل خوبی هست و کارکنان هم رفتار خوب و مناسبی در قبال مهمان ها دارند .اما از لحاظ دسترسی به اماکن تاریخی و توریستی خوب نیست .
اقامتی راحت در هتل نه کاملا لوکس ولی قابل قبول با پرسنلی پاسخگو و مهربان و مودب ،اتاقها و محیط هتل قابل قبول با صبحانه ای با کیفیت اگر دنبال هتلی متوسط و خوب هستید این هتل گزینه مناسبی است ، ما مشکلی با بعد مسافت به مرکز شهر نداشتیم . دوچرخه های با کیفیت و رایگان تفریح مناسبی بودند،در کل از اقامت ۳ شبه خودم در این هتل راضی بودم
برخورد پرسنل عالی
برخورد كارمندان و مديريت عالی بود.
خوب فقط نظافت خیلی مناسب نبود.
هتل هخامنشیان پارتاک دارای سوییتهای مجزا با پارکینگ مستقل بود. تمییز و مرتب با کادری حرفه‌ای و با ادب،صبحانه هتل هم بسیار خوب بود، ممنون از کادر این هتل زیبا
خوب بود.
نظافت بسیار خوب، رفتار پرسنل صمیمی ، صبحانه بسیار خوب.امکانات هتل در حد ستاره ها بود.امکانات رفاهی داخل سوییت ها خوب مثل مبلمان نشیمن .جای تلویزیون .صدای سویت بغلی شنیده میشد ولی درکل راضی بودم .
موقعیت هتل در ورودی شهر (از سمت تهران) طوری است که در صورت سفر با خودرو شخصی قبل از وارد شدن به شلوغی و هیاهوی شهر میتوانید Check in کرده و استراحت داشته باشید. ویلاها مناسب اقامت خانواده ها است بطوریکه از یک درب وارد یک منزل مستقل سه خوابه دوبلکس میشوید (با احساس یک خانه شخصی حیاط دار بدون مشرف) و از درب دیگر وارد راهرو مشترک منتهی به لابی و رستوران (با احساس خدمات یک هتل) برخورد کارکنان بسیار دوستانه و صمیمی بود.
این هتل دور از مرکز شهر است در محلی به دور از هیاهوی مرکز شهر اصفهان . بهتر است در صورتی که بیش از یک روز می مانید واحد های ویلایی را رزرو کنید زیرا اتاقهای دوتخته کوچک بود. اما صبحانه هتل بسیار عالی بود و برخورد کارکنان هم عالی بود. کلا راضی بودم.
سه شب رزرو کردیم . جاباما واقعا بی نظیره و قابل اعتماد خیلی کمک کرد به ما و ازشون تشکر می کنم . هتل واقعا عالیه واحد ویلائی دقیق مانند منزل شخصی پرسنل همیشه حاضر و از هیچ خدماتی دریغ نمی کنند . من اگه صد بار دیگه اصفهان سفر کنم حتما از جاباما این هتل را رزرو می کنم . و تصمیم دارم عید نوروز در این هتل اقامت داشته باشم و توصیه می کنم برای ایام تعطیلات نوروز این هتل با توجه به فضای سبز هتل و مسیر و ارامشی که دارد بهترین گزینه است .000000000
ممنون از اسنپ تریپ بابت پیشنهاد این هتل؛ هتل بسیار عالی و خوبی بود و رفتار و خوشرویی کارکنان این هتل بهتر از همه چیز در یاد می ماند این هتل را پیشنهاد میکنم.
هتل بسیار خوبی بود همه امکانات نو هستن و برخورد کارکنان عالیه...با اینکه از اتاقای ویلایی استفاده نکردم ولی بنظرم برای خونواده مناسب بودن...تنها ایرادی که داشت دوری از مرکز شهر و جاهای دیدنی اصفهان بود.
بسیار هتل خوب و تمیزی بود و از نظر دسترسی هم جای خوبی بود،صبحانه تو اتاق سرو شد و عالی بودفقط صدای اسانسور تو اتاق خواب بود و دیگه هیچ ایرادی نداشت
ما از سوییت هتل استفاده کردیم که نسبت به ۳ستاره بودن هتل از نظر تمیزی و امکانات عالی بود. برخورد پرسنل خیلی مودبانه و خوب بود. اگر دوس دارید تو مسافرت احساس راحتی کنید و احساس کنید تو خونه خودتون هستید حتما از سوییت های این هتل استفاده کنید. ممنون از مهمان نوازی هتل هخامنشیان پارتاک که باعث شدن سفر راحت و به یادموندنی داشته باشیم.
نقاط قوت:
میهمانداری عالی مسئولین محترم هتل غذای خوب فضای آرام مثل اینکه خونه خودمون باشه آدرس هم خوبه اگ روز تعطیل باشه با اتومبیل تا نقش جهان ۱۵ دقیقه بیشتر مسافت نداره
نقاط ضعف:
خداروشکر ما که نکته منفی ندیدیم
من در تاریخ 13آبان برای یک شب اونجا اقامت داشتم. محیط بسیار گرم و خوب با کارکنان دلسوز و خوش برخورد داره. مطمئنا دفعه بعد هم این هتل رو انتخاب می کنم.در ضمن از مدیر و کارکنان مجموعه کمال تشکر را دارم.
اين هتل بدون شك يكي از بهترين انتخاب ها ميتونه باشه براي كسايي كه كاري سفر ميكنن گرچه خيلي خيلي به خانواده ها هم توصيه ميكنم براي اينكه واقعا متراژ ويلايي هاشون عاليه و كاملا احساس راحتي ميكنن و هركسي ميتونه اتاق خودش رو داشته باشه! من چون زياد سفر ميكنم هميشه نگرانم تو هتل اتفاقي برام ببفته اما اينجا نگران نبودم چون روز دوم منو نديدن تماس گرفتن پيگير احوال من شدن :-) و اين نشون ميده اين هتل علاوه بر خدمات دادن براي خودش رسالت داره
محیط ساکت و آرامی داشت. برای استراحت خیلی مناسب بود. اما فضای پیرامونی دلپذیری نداره. به اصطلاح متلی است در بین خانه های مسکونی دور از مرکز شهر. به همین خاطر، قیمتش در برابر این نقایص، بالاست اما خب از هتل‌های شهر خیلی ارزانتره. دسترسی به جاهای دیدنی اصفهان، زمانبره. بدون خودرو هزینه آژانس یا اسنپ قابل قبوله. صبحانه خوب و فراتر از انتظاری داشت.
امکانات خوب وبرخورد پرسنل عالی وصبحانه عالی . درسته که این هتل دور از مرکز شهر است ولی محیط آرام وخوبی را مهیا کرده بنده دفعات بعد که بخواهم به اصفهان سفر کنم در این محل اقامت میکنم با ماشین شخصی سفر کرده بودم که دارای پارکینگ در ویلاها بود .باتشکر
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوبی دارد محیطی دنج داشت فضایی دلنشین و متفاوت با سایر هتلها دارد مهمان احساس می کند در منزل شخصی خودش است یکی از بهترین امکانات این هتل داشتن حیاط است زندگی کردن در خانه های یک طبقه و حیاط دار برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند فوق العاده امن وایمن رزرواسیون بسیار با محبت بود و به هر طریقی با شرایط مهمان کنار کنار میاد مثلاً اضافه کردن به زمان خروج ویا کم کردن زمان ورود کلا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
این هتل برای افرادی که ماشین دارند بهتر است چون یک مقدار آز مرکز شهر دور است نسبت به مزایای دیگر، دور بودن قابل چشم پوشی است